Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 80666-2014

Wyświetl widok skrócony

11/03/2014    S49

Włochy-Ispra: Zakup skonsolidowanych i nieskonsolidowanych danych bankowych oraz powiązane usługi

2014/S 049-080666

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze JRC, Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Miejscowość: Ispra VA
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Stefania Toriello
E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Faks: +39 0332789540

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: badania.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup skonsolidowanych i nieskonsolidowanych danych bankowych oraz powiązane usługi
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy (elektroniczny dostęp do wyników).

Kod NUTS IT ITALIA

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dział Wsparcia Naukowego Analiz Finansowych zamierza stworzyć dostosowaną do celu, rzetelną i efektywną infrastrukturę danych, która będzie wykorzystywana jako źródło informacji w badaniach instytucjonalnych, do udzielania odpowiedzi na wnioski ad hoc kierowane przez Komisję oraz jak źródło danych na potrzeby symbolicznego modelu symulacji w sektorze finansowym w 28 państwach członkowskich UE. W bazie danych będą przechowywane dane pochodzące z różnych źródeł (z komercyjnych baz danych, z hurtowni danych EBC, baz danych BIS itd.). Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie usługodawcy, który zapewni ciągłość pobierania danych oraz pomoc na żądanie, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba, co umożliwi danemu działowi prawidłową realizację zadań o charakterze naukowym.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72322000 Usługi zarządzania danymi

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 152 000 i 160 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Brak.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferty mogą składać konsorcja 2 lub więcej podmiotów gospodarczych („oferta wspólna”). W przypadku udzielenia zamówienia każda osoba prawna będzie zobowiązana podpisać umowę oraz przyjąć na siebie solidarną odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za przestrzeganie warunków umowy. Wszelkie zmiany w składzie konsorcjum w trakcie procedury przetargowej mogą prowadzić do odrzucenia danej oferty. Wszelkie zmiany w składzie konsorcjum po podpisaniu umowy mogą prowadzić do jej rozwiązania. Konsorcjum musi wyznaczyć 1 podmiot prawny (lidera) upoważniony do zawierania zobowiązań w imieniu konsorcjum i wszystkich jego członków, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne zamówieniem (fakturowanie, otrzymywanie płatności itp.) w imieniu wszystkich pozostałych podmiotów. Podwykonawstwo jest dopuszczalne, ale wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za wykonanie zamówienia.
Podmiot gospodarczy może, w stosownym przypadku i w odniesieniu do określonego zamówienia, polegać na zdolności innych podmiotów bez względu na prawny charakter powiązań z tymi podmiotami. W takim przypadku musi on udowodnić instytucji zamawiającej, że będzie miał do dyspozycji zasoby konieczne do wykonania zamówienia, na przykład przedstawiając dowód na to, że podmioty te zobowiązały się do udostępnienia mu tych zasobów. Wszelkie zmiany w podwykonawstwie w trakcie procedury przetargowej mogą prowadzić do odrzucenia danej oferty. Wszelkie zmiany w podwykonawstwie po podpisaniu umowy mogą prowadzić do jej rozwiązania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: z niniejszej procedury udzielenia zamówienia zostaną wyłączeni oferenci, którzy znajdują się w jakiejkolwiek z sytuacji wykluczających ich udział, określonych w art. 106 i 107 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012). Oferenci muszą także przedstawić dokumenty określone w art. 143 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012 (Dz.U. L 362 z 31.12.2012) (zob. dokumentacja przetargowa). W przypadku udzielenia zamówienia, którego wartość przekracza 134 000 EUR, wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty uzupełniające, określone w art. 143 ust. 2 w połączeniu z art. 143 ust. 3 tego rozporządzenia. W przypadku grupy wykonawców wymagane informacje musi przedstawić każdy członek grupy, w tym także podwykonawcy, którym będzie zlecone powyżej 20 % całkowitej wartości zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) oświadczenie o całkowitym obrocie oraz o obrocie dotyczącym usług objętych niniejszym zamówieniem w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat obrotowych. W przypadku grup wykonawców wymagane dokumenty zobowiązany jest dostarczyć każdy członek grupy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) minimalny średni roczny obrót w jednym roku w okresie ostatnich 3 lat musi przekraczać co najmniej 80 000 EUR.
W przypadku grup wykonawców ocena według tego kryterium zostanie dokonana na podstawie zdolności wszystkich członków grupy razem.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) wykaz podobnych usług świadczonych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat, z krótkim opisem zawierającym informacje na temat wartości zamówienia, rodzaju dostarczonych danych, rodzaju odbiorców (publiczny lub prywatny). W przypadku grup wykonawców wymagane dokumenty zobowiązany jest dostarczyć każdy członek grupy;
b) kopia certyfikatu systemu jakości stosowanego przez oferenta (ISO 9001 lub równoważnego), wydanego przez organ zewnętrzny;
c) kwalifikacje zawodowe i wykształcenie usługodawcy (życiorysy), w szczególności personelu technicznego, który będzie realizował usługi, z podaniem wykazu szkoleń i kwalifikacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
w odniesieniu do pkt III.2.3 lit. a): wykaz 3 podobnych usług świadczonych w okresie 2012–2013. W przypadku grupy wykonawców ocena według tego kryterium zostanie dokonana na podstawie zdolności wszystkich członków grupy razem.
W odniesieniu do pkt III.2.3 lit. c): 1 życiorys osoby odpowiedzialnej za zapewnienie wsparcia, zawierający informacje wystarczające do wykazania, że dany pracownik posiada co najmniej 1-roczne doświadczenie w świadczeniu usług tego samego rodzaju jak usługi określone w dokumentacji przetargowej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.4.2014
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.4.2014
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2014 - 15:00

Miejscowość:

budynek wejściowy — sala 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w otwarciu może uczestniczyć maksymalnie 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Należy przesłać zgłoszenie do punktu kontaktowego do 27.4.2014, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe

Dokumenty przetargowe oraz pytania i odpowiedzi dotyczące niniejszego zaproszenia do składania ofert będą dostępne w witrynie internetowej pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Zainteresowane strony mają możliwość zarejestrowania się za pośrednictwem tej witryny internetowej. Dzięki temu będą one otrzymywały z systemu e-tendering informacje o aktualizacjach dotyczących niniejszego zaproszenia do składania ofert. Podmioty niezarejestrowane zachęca się do regularnego odwiedzania witryny internetowej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zaproszenia do składania ofert, umieszczonymi w witrynie internetowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Jak w pkt VI.4.1 powyżej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.2.2014