Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 80666-2014

Prikaži skrčeni pogled

11/03/2014    S49

Italija-Ispra: Nakup prečiščenih in neprečiščenih bančnih podatkov in povezane storitve

2014/S 049-080666

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, GD Skupno raziskovalno središče (JRC), Inštitut za zaščito in varnost državljanov
Poštni naslov: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Kraj: Ispra VA
Poštna številka: 21027
Država: Italija
V roke: ga. Stefania Toriello
E-pošta: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Telefaks: +39 0332789540

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Drugo: Raziskave
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Nakup prečiščenih in neprečiščenih bančnih podatkov in povezane storitve.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 7: Računalniške in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lokacija izvajalca (elektronski dostop do rezultatov).

Šifra NUTS IT ITALIA

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Enota za znanstveno podporo za finančno analizo želi pripraviti robustno, učinkovito in po meri podatkovno infrastrukturo, ki bo služila kot vir podatkov za institucionalne študije, v odgovor na zahteve ad hoc Komisije in kot vir podatkov za simulacijski model Symbol o finančnem sektorju EU-28. Podatkovna zbirka bo vključevala bančne podatke iz različnih virov (komercialne podatkovne zbirke, skladišče podatkov ECB, podatkovne zbirke BIS itd.). Namen tega javnega razpisa je storitev, ki bo zagotavljala neprekinjen prenos podatkov, kakor tudi pomoč na zahtevo, za ustrezno izvajanje znanstvenih nalog enote.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

72322000 Storitve upravljanja podatkov

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 152 000 in 160 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Ne obstajajo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbe lahko oddajo konzorciji 2 ali več gospodarskih subjektov („skupna ponudba“). Vsaka pravna oseba bo morala podpisati pogodbo v primeru oddaje naročila in prevzeti solidarno odgovornost v odnosu do naročnika za izpolnitev formalnih pogojev pogodbe. Kakršna koli sprememba v sestavi konzorcija med razpisnim postopkom lahko povzroči zavrnitev ustrezne ponudbe. Kakršna koli sprememba v sestavi konzorcija po podpisu pogodbe lahko povzroči prekinitev naročila. Konzorcij mora imenovati 1 pravno osebo („vodja“), ki bo v celoti pooblaščena za zadolžitev konzorcija in vseh njegovih članov in ki bo odgovorna za upravno vodenje naročila (izdajanje računov, prejemanje plačil itd.) v imenu vseh drugih oseb. Podizvajanje je dovoljeno, vendar bo izvajalec nosil polno odgovornost za izvedbo naročila v odnosu do naročnika.
Gospodarski subjekt se lahko, če je to primerno in za določeno naročilo, opira na zmogljivosti drugih podjetij, ne glede na pravno naravo povezav z njimi. V takem primeru mora naročniku dokazati, da bo imel na razpolago vire, potrebne za izvedbo naročila, na primer s predložitvijo izjave navedenih podjetij, da mu bodo te vire dala na razpolago. Kakršna koli sprememba v zvezi s podizvajanjem med razpisnim postopkom lahko povzroči zavrnitev ustrezne ponudbe. Kakršna koli sprememba v zvezi s podizvajanjem po podpisu pogodbe lahko povzroči prekinitev naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Da bi bili upravičeni za sodelovanje v tem javnem razpisu, ponudniki ne smejo biti v nobeni izmed izključitvenih situacij, navedenih v členih 106 in 107 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25.10.2012 (UL L 298 z dne 26.10.2012). Ponudniki morajo predložiti tudi dokumente, navedene v členu 143(1) Uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29.10.2012 (UL L 362 z dne 31.12.2012) (glej razpisno dokumentacijo). Če mu bo oddano naročilo in če bo vrednost presegala 134 000 EUR, bo moral izvajalec predložiti podporno dokumentacijo, kot jo zahteva člen 143(2) v povezavi s členom 143(3) Uredbe. V primeru skupin izvajalcev mora zahtevane informacije predložiti vsak član skupine, vključno s podizvajalci, ki jim bo oddano več kot 20 % skupne vrednosti naročila.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: (a) Poročilo o skupnem prometu in prometu s storitvami, ki jih zajema to naročilo, za vsako od zadnjih 3 poslovnih let. V primeru skupin izvajalcev mora zahtevane dokumente zagotoviti vsak član skupine.
Najnižje ravni morebitnih standardov: (a) Minimalni povprečni letni promet za eno od zadnjih 3 let mora presegati 80 000 EUR.
V primeru skupin izvajalcev bo to merilo ocenjeno glede na skupne sposobnosti vseh članov skupine.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(a) Seznam glavnih podobnih storitev, ki jih ponudnik izvedel v zadnjih 3 letih, s kratkim opisom, vključno z zneskom naročila, vrsto zagotovljenih podatkov, vrsto strank, bodisi javnih ali zasebnih. V primeru skupin izvajalcev mora zahtevane dokumente zagotoviti vsak član skupine.
(b) Kopija potrdila o certifikatu kakovosti ponudnika, ki ga izda zunanji organ (ISO 9001 ali enakovredno).
(c) Izobrazba in strokovne kvalifikacije ponudnika storitev (življenjepisi), zlasti tehničnega osebja, ki bo zagotavljajo storitev, z navedbo seznama izvedenih usposabljanj in kvalifikacij.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V zvezi s točko III.2.3(a): seznam vsaj 3 podobnih storitev, zagotovljenih v obdobju 2012–2013. V primeru skupin izvajalcev bo to merilo ocenjeno glede na skupne sposobnosti vseh članov skupine.
V zvezi s točko III.2.3(c): 1 življenjepis osebe, odgovorne za zagotavljanje podpore, z dovolj podrobnimi podatki, ki dokazujejo, da ima osebje vsaj 1 leto izkušenj z zagotavljanjem takih storitev, kot so opisane v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 21.4.2014
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.4.2014
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 28.4.2014 - 15:00

Kraj:

Vhodna stavba – soba 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Na odpiranju ponudb je lahko navzoč največ 1 pooblaščeni zastopnik na ponudnika. Prijavo je treba poslati na kontaktno točko do 27.4.2014 skupaj s kopijo osebne izkaznice/potnega lista.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija in vsa vprašanja in odgovori, povezani s tem javnim razpisom, bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Zainteresirane stranke se lahko registrirajo prek zgoraj navedene spletne strani, če tako želijo. To jim bo omogočilo, da bodo obveščene s strani sistema e-razpisi, ko bo dopolnjena spletna stran v zvezi z aktualnim javnim razpisom. Stranke, ki se ne bodo registrirale, vabimo, da spletno stran redno spremljajo. Komisija ne prevzema odgovornosti, če ponudniki ne bodo preverjali dodatnih informacij v zvezi z aktualnim javnim razpisom, objavljenih na spletni strani.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Kot v točki VI.4.1 zgoraj.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27.2.2014