Dienstleistungen - 8077-2022

Submission deadline has been amended by:  69700-2022
07/01/2022    S5

Hrvatska-Split: Usluge oglašavanja

2022/S 005-008077

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš"
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moreikrs.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0000134
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Referentni broj: 01/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000 Usluge oglašavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja provodi se u sklopu projekta Jadro - izvor života sufinanciranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 307 200.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora nabave će odabrani ponuditelj izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima u Projektnom zadatku, sukladno Dokumen

II.2.4)Opis nabave:

Predmetna nabava obuhvaća organizaciju javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života, sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 1 / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 2 / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 3 / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (s PDV-om) / Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 307 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Jadro - izvor života, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Navedeno dokazuje ponuditelj, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki član zajednice, podugovaratelji te ostali gospodarski subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu ugovora u Dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", Prilaz braće Kaliterna 10, 3. kat, soba 35

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH, u pisanom obliku. Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb- u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za infrastrukturne radove
Poštanska adresa: Prilaz braće Kaliterna 10
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska adresa: www.moreikrs.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/01/2022