Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 8077-2022

Submission deadline has been amended by:  69700-2022
07/01/2022    S5

Hrvatska-Split: Usluge oglašavanja

2022/S 005-008077

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš"
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moreikrs.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0000134
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Referentni broj: 01/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000 Usluge oglašavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja provodi se u sklopu projekta Jadro - izvor života sufinanciranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 307 200.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora nabave će odabrani ponuditelj izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima u Projektnom zadatku, sukladno Dokumen

II.2.4)Opis nabave:

Predmetna nabava obuhvaća organizaciju javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života, sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 1 / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 2 / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 3 / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (s PDV-om) / Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 307 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Jadro - izvor života, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Navedeno dokazuje ponuditelj, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki član zajednice, podugovaratelji te ostali gospodarski subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu ugovora u Dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", Prilaz braće Kaliterna 10, 3. kat, soba 35

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH, u pisanom obliku. Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb- u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za infrastrukturne radove
Poštanska adresa: Prilaz braće Kaliterna 10
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska adresa: www.moreikrs.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/01/2022