Supplies - 8080-2019

08/01/2019    S5

Poland-Katowice: Cut-outs

2019/S 005-008080

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 245-562149)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telephone: +48 327572947
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 312-2)

Reference number: 701802135
II.1.2)Main CPV code
31211310 Cut-outs
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 zezm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562149

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Lot No: Wszystkie części
Instead of:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 - pokój nr 418, IV piętro, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zostaną zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.

Read:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) wCentrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 - pokój nr 115, I piętro, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy)oraz adresy Wykonawców, składających oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zostaną zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.

Section number: IV.2.2
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 10/01/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 18/01/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 10/03/2019
Read:
Date: 18/03/2019
Section number: IV.2.7
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 10/01/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 18/01/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: