Diensten - 80810-2018

22/02/2018    S37

Frankrijk-Poitiers: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 037-080810

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EKIDOM (86)
Nationaal identificatienummer: 39775845900010
Postadres: 65 avenue John Kennedy
Plaats: Poitiers Cedex
NUTS-code: FRI34 Not specified
Postcode: 86002
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Pôle achats
E-mail: marches@ekidom.fr
Telefoon: +33 549446000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ekidom.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC pour la réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Not specified
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/02/2018