Roboty budowlane - 80937-2014

11/03/2014    S49    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2014/S 049-080937

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Punkt kontaktowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy, ul. 3 Maja 16
Osoba do kontaktów: Piotr Pracki
03-734 Warszawa
Polska
Tel.: +48 327104810
E-mail: piotr.pracki@plk-sa.pl
Faks: +48 327104883

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada 50 % akcji spółki
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Obsługa sieci świadczących publiczne uslugi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice oraz linii kolejowej nr 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren województwa śląskiego

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje:
1)Roboty nawierzchniowe, podtorzowe i drogowe, do których należą:
a)Przebudowa nawierzchni kolejowej:
— wymiana torów i wstawek,
— oczyszczenie mechaniczne podsypki,
— ścinanie ław torowiska,
— podbijanie i regulacja położenia torów w planie i profilu,
— przebudowa przejazdu,
— wymiana rozjazdów,
b)Wzmocnienie podtorza,
c)Odbudowa rowów bocznych,
d)Budowa drenażu wgłębnego,
e)Rewitalizacja obiektów inżynieryjnych,
f)Przebudowa peronów i wiat,
g)Usunięcie drzew i krzewów.
2)Roboty branży elektroenergetycznej, do których należą:
a)Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej w stacji Ruda Chebzie oraz na szlaku Ruda Chebzie – Zabrze,
b)Regulacja sieci trakcyjnej na szlaku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice, oraz w stacji Sosnowiec Jęzor,
c)Wymiana uszynień konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na szlaku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice, oraz w stacji Sosnowiec Jęzor,
d)Wymiana uszkodzonych i nieposiadających skrajni konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na odcinku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice,
e)Wymiana przytorowych urządzeń EOR w stacji Sosnowiec Jęzor,
f)Przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego w stacji Sosnowiec Jęzor,
g)Przebudowa oświetlenia na peronach wyspowych w stacji Ruda Chebzie oraz na p.o. Ruda Śląska,
h)Zabudowa urządzeń EOR w stacji Ruda Chebzie,
i)Zabudowa urządzeń EOR w stacji Zabrze.
3)Roboty branży automatyki i telekomunikacji, do których należą:
a)Stacja Zabrze
— wymiana pulpitów na nastawniach ZZ i ZZ2,
— wymiana semaforów,
b)Stacja Ruda Chebzie
— elektryczna centralizacja zwrotnic w istniejących urządzeniach mechanicznych,
wraz zabudową urządzeń układowej kontroli niezajętości tych rozjazdów opartych o liczniki osi na nastawni dysponującej RCB,
— wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych wraz z umocowaniami
nastawnia RCA,
— wymiana elektromagnesów torowych shp,
c)Szlak Zabrze – Gliwice
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości odstępów sbl (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
d)Szlak Chorzów Batory- Ruda Chebzie
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości odstępów sbl (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
e)Szlak Ruda Chebzie – Zabrze
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości odstępów sbl (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
— wymiana na nowe elektromagnesów shp,
— konserwacja kontenerów sbl,
— konserwacja semaforów sbl,
f)Szlak Sosnowiec Jęzor – Mysłowice
— wymiana sygnalizatorów sbl, oraz semaforów wjazdowych do stacji Mysłowice,
— wymiana elektromagnesów torowych shp,
— demontaż elementów i ponowny montaż istniejących czujników liczników osi,
g)Stacja Sosnowiec Jęzor
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów w torach głównych (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
— wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych wraz z umocowaniami,
— wymiana elektromagnesów torowych shp,
— wymiana semaforów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45234000, 71311230, 45234115, 45111300, 45234113, 45234116

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 56 388 592 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IRO3ZA1e-216-08/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 249-434101 z dnia 24.12.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 90/104/0004/14/Z/I Część nr: 1 - Nazwa: . Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice oraz linii kolejowej nr 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
Polska
E-mail: sekretariat@pnuikkrakow.pl
Tel.: +48 126233200
Faks: +48 126233235

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 57 105 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 56 388 592 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (oryginał i kopia w wersji papierowej; kopia może być kserokopią oryginałów), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał", „kopia ". Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Jeden egzemplarz oferty należy złożyć w formie PDF zapisany na płycie CD/DVD. Jeżeli Wykonawca przedstawia w ofercie dokumenty będące tajemnicą przedsiębiorcy to wówczas Zamawiający oczekuje, że forma elektroniczna oferty złożona będzie w dwóch wersjach; 1 plik - całość oferty, 2 plik - oferta bez dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorcy.
3.Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w § 18 Tom II Warunki Umowy.
4.Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2014r.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.3.2014