Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 80937-2019

20/02/2019    S36    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Гулянци: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 036-080937

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Гулянци
Национален регистрационен номер: 000413691
Пощенски адрес: ул. Васил Левски № 32
Град: Гулянци
код NUTS: BG314
Пощенски код: 5960
Държава: България
Лице за контакт: Адриян Апостолов
Електронна поща: adrian_apostolov72@abv.bg
Телефон: +359 65612171
Факс: +359 65612567

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gulyantsi.net

Адрес на профила на купувача: http://www.gulyantsi.net/bg/cat/105

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Доставките на необходимите хранителни продукти ще се извършва франко складовите бази на обектите:

— ОУ — с. Брест,

— СУ — гр. Гулянци,

— СУ — с. Гиген,

— ОУ — с. Милковица,

— ДГ — гр. Гулянци,

— ДГ — с. Брест.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 232-529742
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2
Наименование:

Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Еко ДН 2011 ЕООД
Национален регистрационен номер: 201811239
Пощенски адрес: ул. Васил Левски № 100
Град: Гулянци
код NUTS: BG314
Пощенски код: 5960
Държава: България
Електронна поща: eko_dn2011@abv.bg
Телефон: +359 888289244
Факс: +359 888289244
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 83 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 83 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2019