Услуги - 8097-2019

08/01/2019    S5    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

2019/S 005-008097

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
175203478
п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Паулина Йорданова
Телефон: +359 29396407
Електронна поща: paulina.yordanova@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-cl.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/obslujvane_i_poddrajka_na_informacionnata_sistema_wps_32_za_sabirane_arhiv_i_vizualizaciya_na_tehnol-358-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„Булгартрансгаз“ ЕАД
175203478
п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Обслужване и поддръжка на информационната система WPS32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Референтен номер: 180-051
II.1.2)Основен CPV код
72267100
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва:

1. Извършване на месечна абонаментна поддръжка за срок от 24 месеца, която включва изпълнението на дейности съгласно приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

2. Изпълнение на допълнителни дейности по поддръжка и развитие на диспечерската информационна система съгласно приложение № 2 към техническата спецификация на възложителя.

3. Обезпечаване по заявка на възложителя на хардуерни модули за използваните в системата измервателни и комуникационни устройства съгласно приложение № 3 към техническата спецификация на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72267100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва:

1. Извършване на месечна абонаментна поддръжка за срок от 24 месеца, която включва изпълнението на дейности съгласно приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

2. Изпълнение на допълнителни дейности по поддръжка и развитие на диспечерската информационна система съгласно приложение № 2 към техническата спецификация на възложителя.

3. Обезпечаване по заявка на възложителя на хардуерни модули за използваните в системата измервателни и комуникационни устройства съгласно приложение № 3 към техническата спецификация на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 440 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на оферта.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указания за подготовка на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на дейностите, които са с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в съответното поле на част IV, раздел В на еЕЕДОП. В описанието на изпълнението на дейностите следва да се съдържат: описание на извършените дейности, стойност във валута без ДДС с посочване на датата/периода на изпълнение на дейностите, както и име на получателя.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на изпълнените дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, потвърждаващ изпълнението на дейностите и/или документ от посочен публичен регистър, в който е публикувана информация за тях, и/или други документи по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

2. Участниците да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указания за подготовка на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с горното изискване чрез попълване в съответното поле от част IV, раздел В на еЕЕДОП на данни за професионалната компетентност с посочване на конкретни дейности, в които всеки специалист е участвал във връзка с изпълнение на услугите.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва от участника, избран за изпълнител, чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членове на ръководния състав, който/ито ще отговарят за изпълнението на предмета на поръчката, в който се посочват конкретните дейности, които същите са извършили и които са идентични или сходни с тези, които ще извършат в изпълнение на настоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване за допустимост, посочено в т. 1 по-горе, по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът следва да има изпълнена минимум 1 (една) услуга, която е идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за представяне на оферти.

Под услуги, които са сходни с предмета на настоящата поръчка, се разбира поддръжка на системи за събиране и обработка на технологични данни за управление на газопреносни системи.

2. Минимално изискване за допустимост, посочено в т. 2 по-горе, по отношение на професионалните способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно:

Участникът следва да има на разположение минимум 2 (двама) специалисти с опит в изпълнение на дейности по внедряване и поддръжка на системи за събиране и обработка на технологични данни за управление на газопреносни системи.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. При наличие на обстоятелствата по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката участникът се отстранява от процедурата.

4. Участниците в процедурата следва да отговарят на всички изисквания на възложителя съгласно документацията за участие.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие в процедурата.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Начинът на плащане е определен в проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/02/2019
Местно време: 14:30
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата, като съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на АОП от 2.3.2018 г. участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид.

2. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необх. информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите — информационен телефон на НАП +359 70018700, интернет адрес: www.nap.bg,

— относно задълженията, опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите: информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон +359 29406331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/,

— относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд — Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон +359 28119443.

3. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници в процедурата — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на актуалното състояние на участника или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.

— за упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

4. В случай на несъответствие между общата цена, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/01/2019