Dienstleistungen - 81002-2018

22/02/2018    S37    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Giby: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2018/S 037-081002

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
Pomorze 8
Giby
16-506
Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Bednarski, Maja Boruk, Jacek Czarniecki
Telefon: +48 875165790/+48 875165795/+48 875165786
E-Mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl
Fax: +48 875165052
NUTS-Code: PL843

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pomorze.bialystok.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.20.2017.MB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, stanu posiadania oraz utrzymania urządzeń małej retencji, a także z zakresu szkółkarstwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podawane poniżej szacunkowe wartości obejmują również wykonanie na rzecz Zamawiającego analogicznych czynności, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Czynności te zostaną wykonane w ramach prawa opcji. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 343 482.35 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I - leśnictwa: Borek Sejny, Wigrańce, Budwieć, Szlamy.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
75251120
45342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pomorze w granicach administracyjnych leśnictw: Borek Sejny, Wigrańce, Budwieć, Szlamy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, stanu posiadania do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w leśnictwach: Borek Sejny, Wigrańce, Budwieć, Szlamy w latach 2018-2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z wyżej wymienionego zakresu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (część 1) zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Analogiczne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia w ramach części 1 ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu)w trakcie realizacji zamówienia. Wynika to z faktu, iż zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac przypadających na część 1 (wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ). Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład części 1 przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład części 1 przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia (ceny brutto podpisanej umowy).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert (pkt.II.2.5) są: Cena – 60 % i Samodzielna realizacja kluczowych (części) zamówienia – 40 %. Wymagane było wniesieniu wadium - 17 000 PLN. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 PZP Zamawiający zastosował odwróconą zasadę oceny ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II - leśnictwa: Giby, Wiłkokuk, Okółek.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
75251120
45342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pomorze w granicach administracyjnych leśnictw: Giby, Wiłkokuk, Okółek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania urządzeń małej retencji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w leśnictwach: Giby, Wiłkokuk, Okółek w latach 2018-2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z wyżej wymienionego zakresu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (część 2) zawarty zostało odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Analogiczne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia w ramach części 2 ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu)w trakcie realizacji zamówienia. Wynika to z faktu, iż zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac przypadających na część 2 (wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ). Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład części 2 przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład części 2 przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia (ceny brutto podpisanej umowy).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert (pkt.II.2.5) są: Cena – 60 % i Samodzielna realizacja kluczowych (części) zamówienia – 40 %. Wymagane było wniesieniu wadium - 18 000 PLN. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zastosował odwróconą zasadę oceny ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III - leśnictwa: Dworczysko, Rygol, Muły.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
75251120
45342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pomorze w granicach administracyjnych leśnictw: Dworczysko, Rygol, Muły.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania urządzeń małej retencji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w leśnictwach: Dworczysko, Rygol, Muły w latach 2018-2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z wyżej wymienionego zakresu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (część 3) zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Analogiczne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia w ramach części 3 ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Wynika to z faktu, iż zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac przypadających na część 3 (wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ). Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład części 3 przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności)wchodzące w skład części 3 przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia (ceny brutto podpisanej umowy).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert (pkt.II.2.5) są: Cena – 60 % i Samodzielna realizacja kluczowych (części) zamówienia – 40 %. Wymagane było wniesieniu wadium - 14 000 PLN. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 PZP Zamawiający zastosował odwróconą zasadę oceny ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IV - leśnictwo: Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77211300
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pomorze w granicach administracyjnych leśnictwa - Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej:„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa leśnego do wykonania na terenie leśnictwa -Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie oraz nasiennictwa i selekcji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości pracz wyżej wymienionego zakresu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (część 4) zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Analogiczne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia w ramach części 4 ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Wynika to z faktu, iż zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac przypadających na część 4 (wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ). Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład części 4 przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład części 4 przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia (ceny brutto podpisanej umowy).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert (pkt.II.2.5) są: Cena – 60 % i Samodzielna realizacja kluczowych (części) zamówienia – 40 %. Wymagane było wniesieniu wadium - 1 000 PLN. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zastosował odwróconą zasadę oceny ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 221-459369
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.271.3.2018MB
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019, pakiet 1.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Mariusz Wołukanis "WOLMAR"
Dusznica 38
Dusznica
16-500
Polen
Telefon: +48 697907515
E-Mail: mariuszwolukanis@wp.pl
NUTS-Code: PL843
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 182 102.31 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 025 468.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

30 % pozyskania i zrywki drewna, 100 % nadzór, 100 % czynności z użyciem chemicznych środków ochrony roślin.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.271.1.2018MB
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019, pakiet 2.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Mariusz Wołukanis "WOLMAR"
Dusznica 38
Dusznica
16-500
Polen
Telefon: +48 697907515
E-Mail: mariuszwolukanis@wp.pl
NUTS-Code: PL843
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 318 440.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 121 298.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

30 % pozyskania i zrywki drewna, 100 % nadzór, 100 % czynności z użyciem chemicznych środków ochrony roślin.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.271.2.2018MB
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019, pakiet 4.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zkład Usług Leśnych Raczkowska Bogusława
Gibasówka 8
Gibasówka
16-506
Polen
Telefon: +48 785829092
NUTS-Code: PL843
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 195 520.13 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 196 715.55 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pakiet 1. Oferta nr 6 Mariusza Wołukanisa "WOLMAR" została wybrana jako najkorzystniejsza. Złożona oferta podlegała ocenie na podstawie 2 kryteriów oceny ofert. W zakresie kryterium 1 (cena), oferta uzyskała 60,00 pkt, w zakresie kryterium 2 (samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia) 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca nie podlegał wykluczenia, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta spełnia warunki określone przez Zmawiającego w SIWZ.

Pakiet 2. Oferta nr 7 Mariusza Wołukanisa "WOLMAR" została wybrana jako najkorzystniejsza. Złożona oferta podlegała ocenie na podstawie 2 kryteriów oceny ofert. W zakresie kryterium 1 (cena), oferta uzyskała 60,00 pkt, w zakresie kryterium 2 (samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia) 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca nie podlegał wykluczenia, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta spełnia warunki określone przez Zmawiającego w SIWZ.

Pakiet 4. Oferta nr Bogusławy Raczkowskiej została wybrana jako najkorzystniejsza. Złożona oferta podlegała ocenie na podstawie 2 kryteriów oceny ofert. W zakresie kryterium 1 (cena), oferta uzyskała 60,00 pkt, w zakresie kryterium 2 (samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia) 0 pkt. Łącznie oferta uzyskała 60 pkt. Wykonawca nie podlegał wykluczenia, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta spełnia warunki określone przez Zmawiającego w SIWZ. Jedyna oferta złożona na pakiet IV.

Pakiet 3. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze w latach 2018-2019” w części dotyczącej pakietu III, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta nr 4 złożona przez Pana Michała Laudę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Lauda Usługi Leśne, ul. Wojska Polskiego 17/9, 16-500 Sejny została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ponieważ wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym terminie.

Oferta nr 2 złożona przez Pana Sławomira Namiotko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport-Handel Przetwórstwo Drewna Sławomir Namiotko, Zelwa 32, 16-506 Giby wyceniona została na kwotę 3 611 280,85 PLN brutto. Zamawiający na sfinansowanie części 3 zamówienia (pakietu III) przeznaczył kwotę w wysokości 2 776 285,38 PLN brutto. Oferowana kwota w złożonej ofercie nr 2 przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 3 (pakietu III) zamówienia o 834 995,47 PLN brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej do składania ofert, ponieważ użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/02/2018