Dienstleistungen - 81016-2018

22/02/2018    S37    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Żmigród: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2018/S 037-081016

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród
ul. Parkowa 4a
Żmigród
55-140
Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kowalska
Telefon: +48 713853052
E-Mail: zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 071385-30-52
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018”

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.1.6.2017.SAZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej, szkółkarstwa, nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej, szkółkarstwa, nasiennictwa, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 893 371.49 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Olsza i Przywsie.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018 w leśnictwach Olsza i Przywsie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam.podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart.brutto przedm. zam. Korekty dot. będąprac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam.dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. wtoku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam. Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. na poz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usługpodobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wleśnictwie Łąki.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej:„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018 w leśnictwie Łąki. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam. podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart. brutto przedm. zam. Korekty dot. będą prac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam. dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. w toku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam. Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. na poz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach,np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Koniowo i Niezgoda.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018 w leśnictwach Koniowo i Niezgoda. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości pracz zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam. podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart.brutto przedm. zam. Korekty dot. będą prac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam.dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. wtoku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam.Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. na poz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.)w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Gruszeczka i Radziądz.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018 w leśnictwach Gruszeczka i Radziądz. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości pracz zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wgczynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam.podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart.brutto przedm. zam. Korekty dot. będą prac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam.dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. wtoku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam.Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. napoz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.)w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Ujeździec i Chodlewo.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018 w leśnictwie Ujeździec i Chodlewo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości pracz zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam.podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart.brutto przedm. zam. Korekty dot. będą prac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam.dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. wtoku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam.Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. napoz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.)w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach Wilkowo i Borek oraz gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo-rolnej.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej:„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej,wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam.podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart.brutto przedm. zam. Korekty dot. będąprac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam.dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. wtoku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam.Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. napoz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.)w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa, działalności edukacyjnej oraz LKP Lasy Doliny Baryczy Nadleśnictwa Żmigród

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z szkółkarstwa, nasiennictwa oraz działalności edukacyjnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa oraz działalności edukacyjnej, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zam.podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart.brutto przedm. zam. Korekty dot. będą prac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam.dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. w toku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam.Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył. poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. na poz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.)w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dzierżawy sprzętu w trakcie trwania realizacji zadań. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy ww. sprzętu zostanie wówczas zawarta z Wykonawcą umowa dzierżawy. Dzierżawca za sprzęt uiści opłatę w wysokości 5 % wartości netto prac wykonywanych sprzętem Zamawiającego, zgodnie ze stawką ciągnikogodziny, obowiązującą w umowie na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej. Dzierżawa będzie płatna poprzez pomniejszenie stawki ciągnikogodziny i uwzględniona w protokole odbioru robót sporządzonym przez leśniczego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Specjalistyczne przygotowanie gleby

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żmigród. Realizacja pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu specjalistycznego przygotowania gleby, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żmigród w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.. Szczegółowy opis technologii wyk. poszcz. prac leśnych wchodzących w skład przedm. zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszcz. prace wchodzące w skład przedm. zamówienia zostały opisane w zał. nr4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Postanowienia pkt 7 i 8 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zam. publ. (zał. nr 10 do SIWZ). Z uwagi na fakt. sytuację przyrodn.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedm. zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających lub zwiększających,ustaleń nowych lokalizacji, jak też wstrzymania dokonania czynności wskaz. w poszcz. wierszach tabel opisujących przedm. zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zam. podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lok., kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lok. – w ramach wart. brutto przedm. zam. Korekty dot. będą prac wyk. na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedm. zam. dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zam. w toku wyk. przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zreal. pełny zakres prac opisany w przedm. zam. Ustalenie nowej lok. odbywa się w ramach przedm. zam. W przypadku oblig. wył.poz. z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie dr. napoz. cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooper.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozysk. drewna.Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 213-442747
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Olsza i Przywsie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych Wiesław Radomski
Piękocin 28A
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych Krzysztof Filipiak
Dębno 25
Żmigród
55-140
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„BIOSTA” Monika Radomska
Piękocin 28a
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 550 991.21 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Łąki.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ZŁOM-MAX Sp. z o.o.
ul. Powstańców 62a
Kędzierzyn Koźle
47-220
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Handlowa ZŁOM-MAX Łukasz Bajer
ul. Powstańców 62a
Kędzierzyn Koźle
47-220
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DOM-LAS Dominik Stryjak
ul. Krotoszyńska 74, Tomnice
Kobierno
63-714
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DA-MAR Usługi Leśne Ryszard Gabryelczyk
Roszki, ul. Leśna 18
Kobierno
63-714
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
GOSS-BUD Dawid Goss
ul. Lamkowa 2, Zacharzew
Ostrów Wlkp.
63-400
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Robert Bieńkowski Usługi Leśne
Słączno 33/10
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 948 158.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Koniowo i Niezgoda.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Leśna s.c. A. Prus, P. Ptasik,, 55-140 Żmigród
Niezgoda 40B/3
Żmigród
55-140
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PUH Kłosiński Waldemar
ul. Leśników 5/1, Sułów
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ZUH Łukasz Kłosiński
ul. Leśników 5/1, Sułów
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 384 650.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Gruszeczka i Radziądz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ZŁOM-MAX Sp. z o.o.
ul. Powstańców 62a
Kędzierzyn Koźle
47-220
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Handlowa ZŁOM-MAX Łukasz Bajer
ul. Powstańców 62a
Kędzierzyn Koźle
47-220
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DOM-LAS Dominik Stryjak
ul. Krotoszyńska 74, Tomnice
Kobierno
63-714
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DA-MAR Usługi Leśne Ryszard Gabryelczyk
ul. Leśna 18, Roszki
Kobierno
63-714
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
GOSS-BUD Dawid Goss
ul. Lamkowa 2, Zacharzew
Ostrów Wlkp.
63-400
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Robert Bieńkowski Usługi Leśne
Słączno 33/10
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 154 872.27 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego w leśnictwach Ujeździec i Chodlewo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych Wiesław Radomski
Piękocin 28A
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Leśna s.c. A. Prus, P. Ptasik
Niezgoda 40B/3
Żmigród
55-140
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PUH Kłosiński Waldemar
Sułów, ul. Leśników 5/1
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„BIOSTA” Monika Radomska
Piękocin 28a
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 750 737.68 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach Wilkowo i Borek oraz łowiectwa i gospodarki łąkowo-rolnej.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ZŁOM-MAX Sp. z o.o.
ul. Powstańców 62a
Kędzierzyn Koźle
47-220
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Handlowa ZŁOM-MAX Łukasz Bajer
ul. Powstańców 62a
Kędzierzyn Koźle
47-220
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DOM-LAS Dominik Stryjak
ul. Krotoszyńska 74, Tomnice
Kobierno
63-714
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DA-MAR Usługi Leśne Ryszard Gabryelczyk
ul. Leśna 18, Roszki
Kobierno
63-714
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
GOSS-BUD Dawid Goss
ul. Lamkowa 2, Zacharzew
Ostrów Wlkp.
63-400
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Robert Bieńkowski Usługi Leśne
Słączno 33/10
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Leśne Aleksander Bienias
Grabówka 18
Milicz
56-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 343 107.78 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa oraz działalności edukacyjnej oraz LKP Lasy Doliny Baryczy Nadleśnictwa Żmigród

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECH-MECH-LAS Zdzisław Sudoł
ul. Antoniego Jarochowskiego 5
Sieraków
64-410
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 343 352.86 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Specjalistyczne przygotowanie gleby

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PIOMAR Mariusz Lew
ul. Wiejska 11/2
Żmigród
55-140
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 98 254.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/02/2018