Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 81036-2021

Submission deadline has been amended by:  148172-2021
17/02/2021    S33

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

2021/S 033-081036

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Αριθμός αναφοράς: CFT-1615
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη πολλαπλής συμφωνίας-πλαισίου με έξι οικονομικούς φορείς κατ' ανώτατο όριο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει πολύπλοκες αξιολογήσεις και ότι διαθέτουν ικανότητα επιλογής κατάλληλων ειδικών στον εν λόγω τομέα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για την ολοκλήρωση αναθέσεων αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, τομέων και προϊόντων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66171000 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών
71356400 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79411100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
90713000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
92312211 Υπηρεσίες πρακτορείων σύνταξης κειμένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν είναι η αξιολόγηση, η έρευνα που συνδέεται με την αξιολόγηση και άλλες μελέτες που μπορεί να ενδιαφέρουν το Τμήμα Αξιολόγησης (ΤΑ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στόχος των καθηκόντων παροχής συμβουλών θα είναι η παροχή βοήθειας στην κύρια ομάδα αξιολόγησης του Τμήματος Αξιολόγησης (ΤΑ). Τα λεπτομερή καθήκοντα για επιμέρους αναθέσεις βάσει της συμφωνίας-πλαισίου θα περιγραφούν στους Όρους Αναφοράς Επιμέρους Αναθέσεων (ATOR) με τους επιτυχόντες παρόχους υπηρεσιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Οι συμφωνίες-πλαίσιο με τους επιτυχόντες παρόχους υπηρεσιών θα συναφθούν για περίοδο 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Ενδέχεται να ανανεωθούν σιωπηρά για περίοδο ακόμα 2 ετών, για μέγιστη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 6
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μη δημόσια διαδικασία. Κατόπιν γραπτού αιτήματος προς την ΕΤΕπ [βλέπε τμήμα Ι.1)], το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μη δημόσια διαδικασία. Κατόπιν γραπτού αιτήματος προς την ΕΤΕπ [βλέπε τμήμα Ι.1)], το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

4 έτη.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν σε πρώτη φάση να υποβάλουν τυχόν προβληματισμούς σχετικά με το διαγωνισμό στην Τράπεζα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I.1) της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.

Εάν οι υποψήφιοι, ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, πιστεύουν ότι η ΕΤΕπ διέπραξε πράξη κακοδιαχείρισης (π.χ. δεν παρέλειψε να ενεργήσει σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες ή να τηρήσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης), μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Μηχανισμό Καταγγελιών του Ομίλου της ΕΤΕπ (βλ. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) εντός 1 έτους από την ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να γίνει η υποτιθέμενη ενέργεια, απόφαση ή παράλειψη από την Τράπεζα ευλόγως γνωστό από τον καταγγέλλοντα. Εάν είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της απάντησης του Ομίλου ΕΤΕπ στην καταγγελία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (βλέπε https://www.ombudsman.europa.eu).

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας (απόφαση ανάθεσης), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφυγή για ακύρωσή του και/ή καταβολή αποζημίωσης. Η οποιαδήποτε υποβολή αιτημάτων από τους υποψηφίους και οι απαντήσεις εκ μέρους της Τράπεζας ή τυχόν καταγγελίες για κακοδιαχείριση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή την έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1) της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/02/2021