Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 8105-2020

09/01/2020    S6

Roemenië-Boekarest: Reagentia en contraststoffen

2020/S 006-008105

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Nationaal identificatienummer: 9524980
Postadres: Str. Dr. Grozovici Calistrat nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021105
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihai Dan Caloinescu
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3915
Fax: +40 213186095
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mateibals.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100085565
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi de laborator

Referentienummer: 9524980/2020/AP-1-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

În cadrul procedurii vor fi achiziționați reactivi de laborator în vederea efectuării analizelor conform caietului de sarcini și listei de loturi la prezentul anunț.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 635 200.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Test de diagnostic molecular markeri rezistență sepsis

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori reactivi de laborator”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 561 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Test rapid sepsis – bacterii

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori reactivi de laborator”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 561 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Test de diagnostic rapid infecții țesuturi moi la pacientul critic

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori reactivi de laborator”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 777 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Test rapid sepsis – Candida

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori reactivi de laborator”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 734 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerința 1: ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

(a) Ofertanții vor completa în SICAP, în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire,

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării – scanat în format .pdf și semnat electronic,

— certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de primărie (consiliul local) la momentul prezentării – scanat în format .pdf și semnat electronic,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: în cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință – scanate in format .pdf si semnate electronic.

Cerința 2: ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

— manager, Streinu-Cercel Adrian,

— director medical, Petrea Sorin,

— director financiar-contabil, Dumitrașcu Daniela,

— șef Birou Achiziții Publice și Contractare, Berezițchi Simona Corina Gabriela, președinte cu rol de organizare și reprezentare comisia de evaluare,

— medic specialist șef, Oțelea Dan, membru comisie de evaluare,

— chimist principal, Orbișor Maria, membru comisie de evaluare,

— biochimist, Rîciu Claudia, membru comisie de evaluare,

— biolog principal, Popa Georgiana Mădălina, membru de rezervă comisie de evaluare,

— economist, Caloinescu Mihai Dan, membru de rezervă comisie de evaluare .

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

(a) Ofertanții vor completa în SICAP, în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire,

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt: declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 – scanată în format .pdf și semnată electronic.

Cerința 1: operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

(a) Ofertanții vor completa în SICAP, în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire,

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/06/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

A. În cazul în care comisia de evaluare constată ca au fost depuse oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita o nouă propunere financiară în SICAP. Clasamentul se va stabili în urma reofertării prețurilor;

B. În cazul menținerii egalității de preturi pe primul loc se anulează procedura;

C. În vederea completării DUAE, ofertanții vor completa în SICAP în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractanta în cadrul documentației de atribuire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: I.N.B.I.M.B. – Compartiment Juridic
Postadres: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Plaats: București
Postcode: 021105
Land: Roemenië
E-mail: craluca@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Internetadres: www.mateibals.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2020