Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 81154-2022

15/02/2022    S32

Pologne-Wrocław: Travaux de construction

2022/S 032-081154

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 250-658999)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Adresse postale: ul.Koszarowa 5
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 51-149
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Janicka-Suchacz
Courriel: ejanicka@szpital.wroc.pl
Téléphone: +49 712957602
Fax: +48 713957428
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Numéro de référence: PN 67/21
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/02/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-658999

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 20/01/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 28/02/2022
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 20/01/2022
Heure locale: 09:05
Lire:
Date: 28/02/2022
Heure locale: 09:05
VII.2)Autres informations complémentaires: