Roboty budowlane - 81199-2020

18/02/2020    S34

Polska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 034-081199

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000296154
Adres pocztowy: Radziszowska 11
Miejscowość: Skawina
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Najder
E-mail: monika.najder@zwik.skawina.pl
Tel.: +48 122761289
Faks: +48 122762165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.skawina.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zwik.skawina.pl/przetargi_srodki_unijne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie – Krzęcin – część II

Numer referencyjny: ZWiK/JRP/ZP-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” i jest częścią 5 zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45000000 Roboty budowlane
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45111300 Roboty rozbiórkowe
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skawina – miejscowość Krzęcin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” i jest częścią 5 zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II”. Powyższe zadanie jest częścią projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” dla którego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

Parametry, zakres i lokalizacja zamówienia:

Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Skawina i obejmuje tereny istniejącej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej wsi Krzęcin.

Układ komunikacyjny terenu tworzą:

— drogi gminne o znaczeniu lokalnym obsługujące zabudowę mieszkaniową,

— droga powiatowa.

Projektowane kanały zlokalizowano:

— w pasie drogowym dróg gminnych,

— w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy,

— w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni nieurządzonej (nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej (łąki itp.)

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie w granicach aglomeracji – cześć II:

I. Kolektory grawitacyjne

1. Kanały z rur PVC SN8 fi: 160 mm (lite) – 194,9 mb.

2. Kanały z rur PVC SN8 fi: 200 mm (lite) – 615,1 mb.

3. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d: 1 000 mm – 4 kpl.

4. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d: 1 200 mm – 22 kpl.

5. Studnie rewizyjne d: 425 mm – 5 kpl.

II. Kolektory tłoczne

1. Kanały z rur PE100, SDR17 fi: 110 mm – 1415 mb.

2. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 63 mm – 79 mb.

3. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 50 mm – 141 mb.

4. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 40 mm – 1 076 mb.

5. Kompletne studnie rozprężne d: 1 200 mm – 2 kpl.

6. Kompletne studnie spustowe d: 1 200 mm – 3 kpl.

7. Kompletne studnie odpowietrzająco-odwadniające d: 1 200 mm– 3 kpl.

III. Pompownie przydomowe – 37 kpl.

IV. Przepompownie sieciowe – 1 kpl.

Monitoring radiowy pompowni sieciowej (uwaga: monitoring radiowy musi być kompatybilny z istniejącym systemem radiowym firmy A-Ster Kraków).

V. Odbudowa nawierzchni – 1 kpl.

Inne koszty:

1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 1 kpl.

2. Koszty kamerowania kanałów i nagranie na płytę CD – 1 kpl.

3. Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa oferent.

4. Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.

5. Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.

6. Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych (PLN));

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych (PLN)).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał czyli zrealizował należycie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu sieci kanalizacyjnej o długości łącznej sieci w wykazanych 2 robotach co najmniej 3 kilometrów, a w tym co najmniej 1 sieciowej przepompowni ścieków, o wartości łącznej wykazanych 2 robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych (PLN)).

II. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 2 robót w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

2. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 2 robót w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

3. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 2 robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

4. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 2 robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

5. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 2 robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

Osoby wymienione powyżej muszą posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, które w zakresie objętym umową pozwalać będą wskazanym osobom na pełnienie w/w funkcji.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

I. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu (nr konta 54 8591 0007 0310 0560 0303 0516); poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach zgodnie z zapisami pkt 8 SIWZ.

II. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie – zgodnie z zapisami SIWZ cześć I pkt 15.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z wzorem umowy i zapisami SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notariusza.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy:

Wykonanie zamówienia będzie odbywać się na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie nr 5 (kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II”. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera część II SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Skawinie, POLSKA, ul. Radziszowska 11, sala konferencyjna, pokój nr 101, I piętro.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu,a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze gminy Skawina do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Pozostałe zapisy dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia są zawarte w pkt 17 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020