Services - 81462-2019

20/02/2019    S36

Poland-Jeziory: Photogrammetry services

2019/S 036-081462

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielkopolski Park Narodowy
National registration number: PL418
Postal address: Mosina
Town: Jeziory
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-050
Country: Poland
Contact person: Miłosz Wagner
E-mail: m.wagner@wielkopolskipn.pl
Telephone: +48 512303454
Internet address(es):
Main address: www.wielkopolskipn.pl
Address of the buyer profile: https://www.e-bip.org.pl/WPN/12304
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.e-bip.org.pl/WPN/16547
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wybór Wykonawcy usługi teledetekcyjnej - inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Wielkopolskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Reference number: 3/37/1/19
II.1.2)Main CPV code
71355100 Photogrammetry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań mających na celu wsparcie zarządzania ochroną przyrody. W zakres zamówienia wchodzi inwentaryzacja walorów przyrodniczych i identyfikacja zagrożeń mających wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Wielkopolskim Parku Narodowym. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na pozyskaniu danych teledetekcyjnych oraz na ich analizie. Celem jest otrzymanie aktualnych danych teledetekcyjnych z obszaru parku i jego otuliny oraz szczegółowe opracowania dotyczące określonych zagadnień.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie OPZ) stanowi załącznik 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354000 Map-making services
72314000 Data collection and collation services
72316000 Data analysis services
72319000 Data supply services
79961200 Aerial photography services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny (województwo wielkopolskie, powiat poznański).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań mających na celu wsparcie zarządzania ochroną przyrody, w tym inwentaryzacja walorów przyrodniczych oraz identyfikacja zagrożeń mających wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Zaplanowane analizy pozwolą na ocenę i charakterystykę stanu ekosystemów oraz ich precyzyjne mapowanie, stanowiąc bazę referencyjną dla monitorowania zmian zachodzących w przyrodzie Parku oraz efektów realizacji zadań ochronnych w Parku.

Wykonanie tych zadań wymaga pozyskania kompleksowego zestawu źródłowych danych teledetekcyjnych. Towarzyszyć im będą badania terenowe oraz prace analityczne z zakresu między innymi: analiz teledetekcyjnych, analiz geoprzestrzennych, botaniki, fitosocjologii, dendrometrii, geomorfologii.

Dane źródłowe pozyskane zostaną z pułapu lotniczego z zastosowaniem następujących technik: lotniczego skaningu laserowego, zdjęć pionowych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, zobrazowań hiperspektralnych oraz termalnych. Na podstawie danych teledetekcyjnych i towarzyszących im referencyjnych pomiarów naziemnych opracowane zostaną rastrowe i wektorowe warstwy tematyczne oraz mapy opisujące rozkład przestrzenny analizowanych zjawisk przyrodniczych.

Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na następujące po sobie etapy:

● E1 – szczegółowy plan pracy,

● E2 – pozyskanie danych,

● E3 – analizy,

● E4 – implementacja wyników.

W ramach realizacji etapów, wydzielono podetapy dzielące etapy według zagadnień tematycznych:

● PE 1.1 szczegółowy plan pracy,

● PE 2.1 baza danych lotniczych,

● PE 2.2 baza danych terenowych,

● PE 3.1 analizy,

● PE 4.1 implementacja produktów wraz ze szkoleniem.

Realizację zadań w ramach przedmiotu zamówienia podzielono na grupy produktów:

● GP 1.1 szczegółowy plan pracy,

● GP 2.1 plany nalotów,

● GP 2.2 ALS,

● GP 2.3 HS,

● GP 2.4 zdjęcia lotnicze,

● GP 2.5 TIR,

● GP 2.6 dane arch.,

● GP 2.7 teren. dane botaniczne, dendrometryczne, hydrologiczne,

● GP 2.8 teren. dane teledetekcyjne,

● GP 3.1 inwent. i charakt. zróż. rośl, lądowej,

● GP 3.2. inwent. i charakt. zróżn. rośl. wodnej,

● GP 3.3 identyf. procesu inwazji obcych gat. roślin naczy.,

● GP 3.4 inwent. i charakt. lasów i zadrzew.,

● GP 3.5 charakter. geomorf. oraz przekszt. rzeźby terenu,

● GP 3.6 inwent. wód powierzchniowych,

● GP 3.7 charakt. parametrów fizyko-chem. wód,

● GP 3.8 inwent. użytkowania gruntu, zabudowy i dróg,

● GP 4.1 implement. produkt. wraz ze szkoleniem.

Zakr. przestrz. pozyskania danych oraz przeprow. analiz obejmuje:

1. granicę WPN + bufor 300 m (101,3 km2) – zał. „zakr. przestrzenny”,

2. granicę WPN + pow. otuliny (150,1 km2) - zał. „zakr przestrz.”.

Zakres przestrz. w cz. związ. z realizacją et. 2 należy powiększyć o niezbędny zakres tolerancji. Wykonawca ma obowiązek tak zdefiniować zakr. przestrz. oprac. et. 2, aby prawidłowo zreal. zasadn. przedm. zamów. jakim jest etap 3.

W opisie et. 2, przy każdej kolekcji lotniczych danych teledetekcyjnych, zdefiniowano w którym wariancie zasięgu przestrz. powinny być one wykonane.

W opisie et. 3, przy każdym produkcie analizy, zdefiniowano w którym wariancie zasięgu przestrz. opracowania powinien być on wykonany.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. OPZ.

Opis war. ogóln.

Wykonawca jest zobow. do przygot. szczeg. „Metodyki pracy” obejm. swym zakr.:

● w cz. pierwszej:

○ prop. oprac. prod. et. 2,

○ prop. oprac. prod. et. 3,

● w cz. drugiej:

○ prop. harm. realizacji projektu,

○ sposób zarządz. projektem,

○ sposób komunikacji z Zamawiającym,

○ wykaz zesp. real. proj.,

○ ident. ryzyk proj.

Metodyka pracy jest dok. wymaganym przez Zamawiającego do przygot. przez Oferenta na et. składania oferty. Dok. ten jest przedm. oceny wg kryterium jakościowego oferty. W ocenie „ Metodyki pracy” dla każdego prod. będą brane pod uwagę wszystkie opisane w OPZ param. i wymagania. Szczeg. kryteria oceny metod. pracy zost. opis. w zał. „arkusz oceny metodyki pracy".

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.04.00-00-0011/18-00

II.2.14)Additional information

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody, podtyp projektu 2.4.4d: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Szczegółowe warunki zawarte w dokumentacji zamówienia, do pobrania z BIP WPN https://www.e-bip.org.pl/WPN/16547 (przede wszystkim SIWZ oraz zał. 2 - warunki udziału).

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału – zgodnie ze szczegółowym opisem warunków udziału w postępowaniu, załącznikiem nr 2 do SIWZ – w zakresie:

— zdolności technicznej lub zawodowej, w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

— dysponował potwierdzeniem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych, uprawnienia do wykonywania usług lotniczych)

— dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - wykaz wymaganego potencjału technicznego (który zostanie wykorzystany do realizacji zadań), wymagany numer seryjny urządzenia, forma posiadania: własność lub deklaracja do dysponowania sprzętem na czas realizacji zadań,

— dla potwierdzenia dysponowania odpowiednim zespołem specjalistów zdolnym do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 17 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: kierownik projektu, specjaliści z zakresu teledetekcji, GIS, fotogrametrii, botaniki, ochrony przyrody (wykazywane w doświadczeniu zawodowym projekty mogą się powtarzać jeśli spełniają łącznie opisane kryteria),

— dla potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy doświadczenia łącznego w zakresie opisanym szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), zwanym dalej „jednolitym dokumentem” oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126),

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp, zgodnie z pkt 6.11. SIWZ,

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 5.1.1. SIWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze Podwykonawcy,

5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ,

6) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane,

7) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), do 8) Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Kryteria kwalifikacji zgodne z dokumentami zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dla potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał od Oferenta doświadczenia łącznego w zakresie realizacji projektów związanych z pozyskaniem i przetwarzaniem lotniczych danych teledetekcyjnych i naziemnych botanicznych. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał co najmniej po jednej usłudze dla każdego z zakresów wymienionych poniżej.

1. Wykonanie lotniczego skanowania laserowego o gęstości próbkowania równej lub większej 6 pkt/m2 wraz z wykonaniem przetwarzania pozyskanych danych do postaci sklasyfikowanej chmury punktów, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, znormalizowanego numerycznego modelu roślinności dla powierzchni 200 km2, o wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

2. Wykonanie zobrazowań hiperspektralnych o rozdzielczości przestrzennej ≤ 2m, spektralnej ≤ 7 nm w zakresie 400 - 2 500 nm oraz przetworzeniu w zakresie korekcji geometrycznej, radiometrycznej, atmosferycznej pozyskanych obrazów hiperspektralnych w oparciu o naziemne pomiary spektralne oraz opracowanie mozaiki kanałów hiperspektralnych dla powierzchni 100 km2, o wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

3. Wykonanie ortofotomapy z przeznaczeniem dla celów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, nadleśnictwo), w kompozycji barw naturalnych RGB i nienaturalnych CIR o rozdzielczości co najmniej 15 cm i powierzchni co najmniej 100 km2, o wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

4. Jednoczesne pozyskanie danych lotniczych w zakresie skanowania laserowego, zobrazowań hiperspektralnych w zakresie VNIR i SWIR, zobrazowań termalnych w zakresie TIR, dla powierzchni większej niż 100 km2.

5. Wykonaniu inwentaryzacji terenowej w celu zebrania botanicznych terenowych poligonów referencyjnych do zastosowania w klasyfikacji teledetekcyjnej gatunków roślin, a także klasyfikacji teledetekcyjnej roślinności rzeczywistej lub siedlisk Natura 2000 dla powierzchni co najmniej 100 km2.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał co najmniej po jednej usłudze dla każdego z zakresów wymienionych poniżej.

1. Wykonanie analizy stanu zasobów przyrodniczych na podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych (to jest co najmniej ALS, zobrazowań hiperspektralnych) oraz botanicznych prac terenowych, których wynikiem było opracowanie mapy roślinności rzeczywistej z przeznaczeniem dla celów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000) dla powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

2. Wykonanie analizy teledetekcyjnej parametrów drzewostanów na podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych (to jest co najmniej ALS i zobrazowań hiperspektralnych) oraz leśnych powierzchni kołowych dla obszaru cennego przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000) dla powierzchni co najmniej 50 km2 i wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

3. Wykonaniu analizy teledetekcyjnej identyfikacji zagrożenia występowaniem obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin na podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych (to jest co najmniej zobrazowań hiperspektralnych) oraz botanicznych prac terenowych, dla obszaru cennego przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000) dla powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto 100 00 PLN.

4. Opracowanie dokumentacji metodycznej, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych tj. metodyki, wykonania analizy teledetekcyjnej klasyfikacji roślinności rzeczywistej lub siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a także identyfikacji zagrożenia występowaniem gatunkami inwazyjnymi i ekspansywnymi.

Szczegóły w zał. 2 do postępowania - warunki udziału.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Pomiary lotnicze.

Dla potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

— uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych,

— uprawnienia do wykonywania usług lotniczych.

Dla potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia należy przedstawić wykaz wymaganego potencjału technicznego, który zostanie wykorzystany do realizacji zadań (wymagany numer seryjny urządzenia, forma posiadania - własność lub deklaracja do dysponowania sprzętem na czas realizacji zadań).

1. Pomiary lotnicze:

● Oferent wykaże, że posiada co najmniej 2 samoloty przystosowane do pozyskania danych źródłowych zgodnie z warunkami zdefiniowanymi w OPZ,

● Oferent wykaże, że posiada sensory teledetekcyjne zapewniające pozyskanie danych lotniczych zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ, w tym:

○ co najmniej 1 urządzenie - lotniczy skaner laserowy,

○ co najmniej 1 urządzenie - skaner hiperspektralny,

○ co najmniej 1 urządzenie - cyfrowa kamera termalna,

○ co najmniej 1 urządzenie - fotogrametryczna kamera lotnicza.

2. Pomiary terenowe.

Oferent wykaże, że posiada sprzęt pomiarowy niezbędny do zastosowania w terenie:

● co najmniej 1 urządzenie: spektrometr do pomiarów terenowych o rozdzielczości spektralnej co najmniej 3 nm rejestrującym promieniowanie w zakresie spektralnym 350 – 2 500 nm,

● co najmniej 6 urządzeń: dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS z opcją pobierania poprawek w czasie rzeczywistym,

● co najmniej 1 urządzenie: bezkontaktowy czujnik promieniowania termalnego (pomiar temperatury radiacyjnej i termodynamicznej).

3. Środowisko pracy analizy teledetekcyjne.

Oferent wykaże, że posiada sprzęt komputerowy niezbędny do wykonania analizy:

● co najmniej 1 urządzenie typu serwer danych,

● co najmniej 6 urządzeń typu stacje robocze,

● co najmniej 1 rozwiązanie zapewniające środowisko komunikacji z Zamawiającym do bieżącej wymiany informacji i danych.

Oferent wykaże, że posiadaj programy komputerowe niezbędne do wykonania analiz:

● co najmniej 1 zestaw programów służących przetwarzaniu zobrazowań hiperspektralnych dla realizacji produktów wymaganych w etapie 2,

● co najmniej 1 zestaw programów służących przetwarzaniu i klasyfikacji chmury punktów dla realizacji produktów wymaganych w etapie 2,

● co najmniej 1 program służący przetwarzaniu zdjęć do postaci fotogrametrycznej dla realizacji produktów wymaganych w etapie 2,

● co najmniej 1 program służący analizie i klasyfikacji pikselowej danych teledetekcyjnych dla opracowania produktów wymaganych w etapie 3,

● co najmniej 1 program służący analizie i klasyfikacji obiektowej danych teledetekcyjnych dla opracowania produktów wymaganych w etapie 3,

● co najmniej 1 program służący analizie chmury punktów dla opracowania produktów wymaganych w etapie 3.

4. Zespół specjalistów.

Dla potwierdzenia dysponowania odpowiednim zespołem specjalistów zdolnym do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 17 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: kierownik projektu, specjaliści z zakresu teledetekcji, GIS, fotogrametrii, botaniki, leśnictwa, ochrony przyrody. Wykazywane w doświadczeniu zawodowym projekty mogą się powtarzać jeśli spełniają łącznie opisane kryteria.

Wymagania szczegółowe związane z potencjałem technicznym oraz zespołem specjalistów jak również kompletne kryteria kwalifikacji znajdują się w zał. 2 do postępowania - warunki udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— kierownik projektu, (1 osoba - personel kluczowy) wykszt. wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

— specjaliści z zakresu fotogrametrii (3 osoby - pers. kluczowy) wykszt. wyższe z zakresu fotogrametrii, teledetekcji lub nauk przyr.,

— specjaliści z zakr. teledetekcji (4 - personel kluczowy) wykszt. wyższe z zakr. nauk przyr. lub teledetekcji, specjalista z zakresu GIS (1- pers. kluczowy) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyr. lub teledetekcji,

— botanik - specjalista z zakr. botaniki (1- pers. kluczowy)stopień naukowy doktora w zakr. biologii lub ekologii lub ochr. środowiska lub leśnictwa lub rolnictwa, realizował w co najmniej 1 projekcie badania związane z teledetekcyjną klasyfikacją co najmniej 5 gatunków roślin inwazyjnych lub ekspansywnych z zastosowaniem co najmniej lotniczych zobrazowań hiperspektralnych oraz terenowych poligonów referencyjnych, prace w tym zakresie obejmowały opracowanie metodyki prac, inwentaryzacje terenowych poligonów referencyjnych, nadzór ekspercki procesu klasyfikacji, oceny i weryfikacji terenowej wyniku klasyfikacji, realizował w co najmniej 1 projekcie badania związane z teledetekcyjną klasyfikacją co najmniej 3 gat. drzew z zast. co najmniej lotniczego skanowania laserowego i lotniczych zobrazowań hiperspektralnych oraz terenowych poligonów referencyjnych, prace w tym zakresie obejmowały opracowanie metodyki prac, inwentaryzacje terenowych poligonów referencyjnych, nadzór ekspercki procesu klasyfikacji, oceny i weryfikacji terenowej wyniku klasyfikacji,

— botanik - specj. z zakr. botaniki (1- pers. kluczowy) stopień naukowy doktora w zakr. biologii lub ekologii lub ochr. środow. lub rolnictwa, realizował w co najmniej 1 projekcie obejmującym mapowanie lądowych siedlisk przyr. Natura 2000 lub lądowej roślinności rzeczywistej z zast. klasyfikacji nadzorowanej z wykorzystaniem co najmniej lotniczych zobrazowań hiperspektralnych - prace obejmujące opracowanie metodyki prac, inwent. terenową poligonów referencyjnych, nadzór ekspercki analizy klasyfikacji, ocenę i weryfikację terenową wyniku mapowania,

— botanik - specj. z zakr. botaniki (1 - pers. kluczowy) stopień naukowy doktora w zakr. biologii lub ekologii lub ochr. środ. lub leśnictwa lub rolnictwa, realizował, w co najmniej 1 proj. obejmującym mapowanie wodnych siedlisk przyr. Natura 2000 lub wodnej roślinności rzeczywistej z zast, klasyfikacji nadzorowanej z wykorzystaniem lotniczych danych obrazowych prace obejmujące opracowanie metodyki prac, inwentaryzację terenową poligonów referencyjnych, nadzór ekspercki analiz klasyfikacji, oceny i weryfikacji terenowej wyniku mapowania,

— botanik - specj. z zakr. inwent. przyrodniczej (1, ekspert) wykszt. wyższe z zakr. biologii lub geografii lub ochr. środ., zrealizował w co najmniej 1 proj. inwent. lądowych siedlisk przyr. Natura 2000 lub lądowych zbiorowisk roślinnych na obsz. chron., brał udział, w co najmniej 1 projekcie obejmującym inwent. dendrologiczną,

— botanik - specj. z zakr. inwent. przyrodniczej (1, ekspert), wykszt. wyższe z zakr. biologii lub geografii lub ochr. środ., zrealizował w co najmniej 1 proj. inwent. wodnych siedlisk przyr. Natura 2000 lub wodnych zbior. roślinnych na obszarach chronionych,

— specjalista z zakr. pomiarów parametrów fizyko-chemicznych wód (1 - osoba, ekspert), wykszt. wyższe z zakresu biologii lub chemii lub geografii, zrealizował, w co najmniej 2 proj. pomiary parametrów fizykochemicznych wód stojących w zakresie obejmującym co najmniej: chlorofil a, zawiesina, azot, fosfor, temperatura, widzialność,

— specjalista z zakr. naziemnych pomiarów teledetekcyjnych (1, ekspert), wykszt. wyższe z zakr, nauk przyr. lub teledetekcji, zrealizował, w co najmniej 2 proj. naziemne pomiary spektralne w celu wykonywania oceny korekcji atmosferycznej lotniczych zobrazowań hiperspektralnych,

— botanik - specj. z zakr. inwent.dendrometrycznej (1 - osoba, ekspert).

Szczegóły w zał. 2 do postępowania - warunki udziału.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy, określającej szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/03/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/05/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/03/2019
Local time: 10:00
Place:

Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, Jeziory, 62-050 Mosina, sala 09, POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacje zawiera SIWZ do niniejszego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Szczegółowe kryteria w dokumentach postępowania dostępnych jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu BIP Wielkopolskiego Parku - https://www.e-bip.org.pl/WPN/16547

Na podstawie SIWZ - wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— w formie pieniężnej,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania.

5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory 1, 62-050 Mosina, nr 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001

5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej poprzez miniPortal wraz z ofertą. Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/poręczyciela.

7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym dokumencie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) (załącznik do SIWZ), którego wzór określa rozporządzenie Komisji wymienione w pkt 5.1.2. SIWZ zawierające również załącznik z instrukcjami, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca dołącza oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.

Na zawartość oferty składa się:

— wypełniony i podpisany formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik do SIWZ,

— „Metodyka Pracy” oceniana przez Zmawiającego zgodnie z kryterium określonym w pkt. 13.1.1.2. SIWZ,

— stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

— zobowiązanie o którym mowa w pkt 6.11 SIWZ (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 17.5 SIWZ.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.7 i 17. 8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2012.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2019