Services - 81468-2017

03/03/2017    S44    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kupiškis: Architectural, engineering and planning services

2017/S 044-081468

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
For the attention of: Rita Meškienė
LT-40115 Kupiškis
Lithuania
Telephone: +370 45935701
E-mail: rita.meskiene@kupiskis.lt
Fax: +370 45935510

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.kupiskis.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22035, S27)– Šmito malūno su technologine įranga Dariaus ir Girėno g. 12, Kupiškyje, tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Dariaus ir Girėno g. 12, Kupiškis.

NUTS code LT005

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Kultūros paveldo objekto tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms techninio projekto parengimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Techninis projektas turi būti parengtas per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą. Bendras projektuojamos teritorijos plotas – 0,23 ha, bendras pastato plotas apie 490,00 kv. m.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 1 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 8 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 8.10.2014 įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Užsakovas apmoka Projektuotojui sumą, pagal pateiktą atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Paslaugų tiekėjas (fizinis asmuo) arba paslaugų tiekėjo (juridinio asmens), vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl paslaugų tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikimas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Jei tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teisėtumo.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime*, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
* Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, papildomai pateikiami duomenys apie dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Paslaugų tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidumo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
3.1. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti aukščiau nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrins paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną nurodytą skelbime informacinėje sistemoje adresu: http://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Kitos valstybės paslaugų tiekėjas, kuris yra juridinis ar fizinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas, jo galiojimo laikotarpiu, yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3.2. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad paslaugų tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Paslaugų tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugų tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, išskyrus 1, 2 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, pavirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Paslaugų tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Paslaugų tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
5.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5.2. Jeigu paslaugų tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną nurodytą skelbime informacinėje sistemoje adresu: http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

(Šiuos duomenis perkančioji organizacija informacinėje sistemoje tikrins 2 dienom vėliau negu pasiūlymų pateikimo termino paskutinė diena, tokie duomenys bus aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną).
Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugų tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės paslaugų tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra įregistruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektoriniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
6. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (t. y. projektavimas, taikomieji tyrimai, inžineriniai geologiniai tyrimai).
Pateikiamas paslaugų tiekėjo ir/ar subtiekėjo (juridinio asmens) valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimas, patvirtinantis teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Dėl teisės atlikti inžinerinius geologinius tyrimus:
Tiekėjas turi pateikti Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą geologinių tyrimų atlikimui.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Pastabos:
1) jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija;
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybėse registruotų Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 30.10.2006 nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nereikalaujama.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, numatytos funkcijos, dabartinė darbovietė, duomenys apie profesinę darbo patirtį, duomenys apie specialisto turimą atestatą (išdavusios įstaigos pavadinimas, atestato pavadinimas, numeris).
Sąraše nurodytiems specialistams pridedami LR Aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduoti atestatai.
Jeigu sąraše nurodytas specialistas nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas, pateikiamas tiekėjo ir specialisto pasirašytas susitarimas, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjas su specialistu sudarys darbo sutartį, o specialistas vykdys numatytas funkcijas.
Tiekėjai iš užsienio dėl teisės būti statinio projekto vadovu, statinio projekto dalies vadovu, pateikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą Teisės pripažinimo dokumentą; dėl teisės vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus bei rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Pateikiamas tiekėjo įvykdytų sutarčių dėl kultūros paveldo objektų (pastatų) statybos ir/ar rekonstravimo projektų parengimo sąrašas, nurodant: statinio pavadinimą, adresą, paslaugų teikimo/įvykdymo data (darbų pradžia, pabaiga), sutarties objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, sutarties vertę EUR su PVM, duomenis apie užsakovą.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Pateikiama pažyma apie paslaugų automatizavimą.
Pažymoje turi būti:
— patvirtinta, kad skaitmeninėse laikmenose (CD arba DVD) bus pateikta visa projekto apimtis (išskyrus skaičiuojamos kainos skaičiavimus).
— patvirtinta, kad projektas bus pateiktas tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t.y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
— patvirtinta, kad projektas (visos privalomosios dalys) bus rengiamos pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą (braižymo, skaičiavimo, bylų formatų keitimo ir t.t.), įvardinant įrangą, jo įsigijimo datas ir pardavėją ar kitus legalumą patvirtinančius dokumentus.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti privalo turėti:
1) bent 1 (vieną) statinio projekto vadovą, atsakingą už sutarties vykdymą (statinių grupės – ypatingi statiniai). Statinio projekto vadovas turi turėti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos suteiktą specialisto atestatą ne mažesnės kaip 3 kategorijos ir turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, rengiant kultūros paveldo objektų techninius (tvarkybos) projektus;
2) bent po 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę kultūros paveldo objekte atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus. Specializacija:
— archeologijos tyrimai,
— architektūros natūriniai tyrimai,
— polichromijos tyrimai,
— architektūros konstrukcijų tyrimai.
3) bent po 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę kultūros paveldo objekte rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus. Specializacija:
— architektūros projektai,
— architektūrinės polichromijos ir sienų tapybos projektai,
— architektūros konstrukcijų projektai;
Pastaba:
Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms specialistų funkcijoms vykdyti.
2. Tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdo* bent vieną visuomeninės paskirties (kultūros paveldo objektų) statinio statybos/remonto/rekonstrukcijos techninio projekto parengimo sutartį, kurios paslaugų sutarties vertė ne mažesnė negu 25 000 EUR su PVM.
*Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 25 000 EUR su PVM.
3.Tiekėjas turi teisę, pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą, teikti automatizuotas paslaugas ir tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.4.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 19.4.2017 - 10:45

Place:

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose 215 kab., Vytauto g. 2, Kupiškis.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information

Pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
1.3.2017