Supplies - 81638-2021

17/02/2021    S33

Romania-Reșița: Surgical gloves

2021/S 033-081638

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean Reșița
National registration number: 1061626
Postal address: Str. Făgărașului nr. 18
Town: Reșița
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 320210
Country: Romania
Contact person: Andreia Roșu
E-mail: compartimentachizitii@gmail.com
Telephone: +40 255227830/106
Fax: +40 255218760
Internet address(es):
Main address: www.spitaluljudeteanresita.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113428
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară cu paturi
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare echipamente individuale de protecție – mănuși

Reference number: 1061626/2021/20.2
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii medicale, a asigurarii nivelului de protecție necesar, fără a compromite sănătatea, Spitalul Judetean de Urgenta Resita, intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea proprie in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile – „Echipamente individuale de protectie – manusi”.

Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de autopsie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta – Serv. aprovizionare, str. Fagarasului nr. 18.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale nesterile nepudrate din nitril

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta – Serv. aprovizionare, str. Fagarasului nr. 18.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta vanzare / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 142 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile dublă protecție (pt. risc mare de contaminare)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta – Serv. aprovizionare, str. Fagarasului nr. 18.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 63 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente echivalente emise in tara de rezidenta pentru ofertantii straini, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente acestora conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele trei locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Cerinta 2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente acestora conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele trei locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Documentele solicitate sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente edificatoare care demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele trei locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:

— dr. ec. Stancovici Alina, functia: manager;

— dr. Bunda Emil, functia: director medical;

— dr. Adrian Magureanu: sef sectie ATI;

— ec. Pinzariu Iovanca, functia: director financiar-contabil;

— cons. jr. Belcea Catalina, functia: consilier juridic;.

— coord. Compartiment achizitii – ec. Rosu Andreia.

Cerinta 3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, ce urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele cuprinse in certificatul constatator vor fi reale/actuale la data prezentarii.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentule justificative, mentionate sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: nu este necesara prezentarea acestei autorizatii de punere pe piata, fiind suficienta o declaratie pe proprie raspundere insotita de anexa aferenta;

2. Declaratie de conformitate CE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Referitor la completarea DUAE facem urmatoarele precizari:

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunea III privind cerintele minime de calificare, pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2021