Supplies - 81638-2021

17/02/2021    S33

România-Reșița: Mănuşi chirurgicale

2021/S 033-081638

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean Reșița
Număr naţional de înregistrare: 1061626
Adresă: Str. Făgărașului nr. 18
Localitate: Reșița
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320210
Țară: România
Persoană de contact: Andreia Roșu
E-mail: compartimentachizitii@gmail.com
Telefon: +40 255227830/106
Fax: +40 255218760
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaluljudeteanresita.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113428
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară cu paturi
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare echipamente individuale de protecție – mănuși

Număr de referinţă: 1061626/2021/20.2
II.1.2)Cod CPV principal
33141420 Mănuşi chirurgicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii medicale, a asigurarii nivelului de protecție necesar, fără a compromite sănătatea, Spitalul Judetean de Urgenta Resita, intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea proprie in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile – „Echipamente individuale de protectie – manusi”.

Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 250 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși de autopsie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141420 Mănuşi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta – Serv. aprovizionare, str. Fagarasului nr. 18.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși chirurgicale nesterile nepudrate din nitril

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141420 Mănuşi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta – Serv. aprovizionare, str. Fagarasului nr. 18.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta vanzare / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 142 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși chirurgicale sterile dublă protecție (pt. risc mare de contaminare)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141420 Mănuşi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta – Serv. aprovizionare, str. Fagarasului nr. 18.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente echivalente emise in tara de rezidenta pentru ofertantii straini, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente acestora conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele trei locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Cerinta 2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente acestora conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele trei locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Documentele solicitate sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente edificatoare care demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele trei locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:

— dr. ec. Stancovici Alina, functia: manager;

— dr. Bunda Emil, functia: director medical;

— dr. Adrian Magureanu: sef sectie ATI;

— ec. Pinzariu Iovanca, functia: director financiar-contabil;

— cons. jr. Belcea Catalina, functia: consilier juridic;.

— coord. Compartiment achizitii – ec. Rosu Andreia.

Cerinta 3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, ce urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele cuprinse in certificatul constatator vor fi reale/actuale la data prezentarii.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentule justificative, mentionate sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: nu este necesara prezentarea acestei autorizatii de punere pe piata, fiind suficienta o declaratie pe proprie raspundere insotita de anexa aferenta;

2. Declaratie de conformitate CE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Referitor la completarea DUAE facem urmatoarele precizari:

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunea III privind cerintele minime de calificare, pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2021