Leveringen - 81849-2020

19/02/2020    S35

België-Brussel: Aankoop van veiligheidsmeubilair

2020/S 035-081849

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 012-022861)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics & contrôle interne»
Postadres: Bureau SC11 06/049
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van veiligheidsmeubilair

Referentienummer: HR/R1/PO/2019/040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44421300 Kluizen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige opdracht beoogt de aankoop, levering en het onderhoud van veiligheidsmeubilair en toebehoren dat in de gebouwen moet worden geplaatst die worden gebruikt en/of beheerd door de Commissie in België en in Luxemburg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-022861

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 18/02/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/03/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: