Dienstleistungen - 82020-2019

20/02/2019    S36

Polska-Hrubieszów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 036-082020

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 015-031524)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Hrubieszów
Adres pocztowy: ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Miejscowość: Hrubieszów
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Cieślak Jolanta
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Tel.: +48 846982380
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu Cyfrowy Urząd w Twoim domu Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta

Numer referencyjny: PRG.ZP.271.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach zamówienia pn. Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów" realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie przewidziana jest dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3 wraz z Implementacją 41 E-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [21 szt.], w tym e-usługi udostępnionych dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-usług.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 015-031524

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: