We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 82137-2022

Submission deadline has been amended by:  150187-2022
15/02/2022    S32

Slovakia-Banská Bystrica: Environmental monitoring other than for construction

2022/S 032-082137

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
National registration number: 17058520
Postal address: Tajovského 28B
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97401
Country: Slovakia
Contact person: Peter Brnák
E-mail: peter.brnak@sopsr.sk
Telephone: +421 484722049
Internet address(es):
Main address: www.sopsr.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436890
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436890
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://sopsr.eranet.sk/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch

Reference number: ŠOPSR/1522/2021
II.1.2)Main CPV code
90711500 Environmental monitoring other than for construction
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je realizácia monitoringu vtákov na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, zabezpečenie dostupnosti a aktuálnosti údajov prostredníctvom ich spracovania a zverejnenia v informačnom systéme (KIMS - Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR). Výsledky monitoringu budú slúžiť na zabezpečenie cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch).

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 656 240.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90711500 Environmental monitoring other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Slovenská republika

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je realizácia monitoringu vtákov v teréne na trvalých monitorovacích lokalitách (TML) vrátane spracovania údajov v KIMS. Zhotoviteľ je povinný realizovať monitoring, vyhodnocovať jeho parametre a zapísať údaje do KIMS podľa metodiky monitoringu stanovenej pre každý druh resp. metodickú skupinu druhov vtákov, ktorá je dostupná na web stránke: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=1&lang=sk.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 656 240.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch" z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

II.2.14)Additional information

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou podľa § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Výška zábezpeky je verejným obstarávateľom stanovená na sumu 20.000,00 EUR.

Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah predmetu zákazky tak, ako je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukazuje spôsobom podľa § 32 ods. 2 a 3 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukázať aj spôsobom podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Ostatné doklady uchádzač predloží v ponuke.

Z dôvodu obmedzenia znakov sú podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 10:30
Place:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská Bystrica.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET.

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Dodatočné kódy CPV ku bodu II.2.2) tohto Oznámenia - 71354000-4, 71356000-8, 72310000-1.

2. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie nie je obstaranie inovácii, nie je zamerané na sociálne aspekty.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3) tohoto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje bezplatný, neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

5. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému ERANET na URL adrese https://sopsr.eranet.sk/. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená iným spôsobom. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.

6. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou systému ERANET. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení budú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://sopsr.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/4.

Pre podanie žiadostí a ponúk je potrebné aby sa hospodársky subjekt do systému ERANET prihlásil. Ak ešte nie je v systéme ERANET zaregistrovaný, je potrebné sa pred prihlásením zaregistrovať. Manuál pre registráciu hospodárskeho subjektu do systému ERANET sa nachádza priamo na webovej adrese https://sopsr.eranet.sk/.

Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky prevzali až po prihlásení sa do systému ERANET.

7. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné informácie k spôsobu komunikácie prostredníctvom systému ERANET. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch.

8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2022