С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 82152-2020

19/02/2020    S35

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове

2020/S 035-082152

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 023-050269)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: info@plovdiv2019.eu
Телефон: +359 892286912
Факс: +359 892286912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://op.cpsbb.eu/op.html
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/building.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на СМР за изграждане на обект „Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27 — нов, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив“

II.1.2)Основен CPV код
45214600 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се да бъде изграден нов център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв. 27 — нов (кв.1 — стар, ж. гр. А-7,8), по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив. Категорията на строежа е трета съгласно издадено разрешение за строеж № 153/19.6.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в 8 подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10 032,93 кв. м, а застроената площ е 7 122,34 кв. м. Извън тези площи в парцела са предвидени:

— паркинг за 120 автомобила с площ 2 865,31 кв. м,

— благоустрояване с водна площ с площ 1 759,44 кв. м.

Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката, е 23 447 кв.м.

Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и разрешение за строеж — приложения към документацията за участие в процедурата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/02/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 023-050269

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

П1 — Срок за изпълнение / Тежест: 15

Да се чете:

П1 — Срок за изпълнение / Тежест: 30

Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

П2 — Техническо предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 25

Да се чете:

Отменя се

Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

Цена — Тежест: 60

Да се чете:

Цена — Тежест: 70

Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: В т. 1 от раздел VI.3) се добавя изискване за представяне на гаранция за авансово предоставени средства
Вместо:

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Да се чете:

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен до 10 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят във форма по избор на изпълнителя съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансово предоставените средства се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти
Вместо:
Дата: 09/03/2020
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 24/03/2020
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 10/03/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 25/03/2020
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

В деня на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация в Официалния вестник на Европейския съюз променената документация ведно с изменения проект на договор ще бъдат публикувани на профила на купувача към съответната обществена поръчка, а решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и самото обявление ще бъдат публикувани в деня на публикуването им в РОП.