Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Строителство - 82152-2020

19/02/2020    S35

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове

2020/S 035-082152

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 023-050269)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: info@plovdiv2019.eu
Телефон: +359 892286912
Факс: +359 892286912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://op.cpsbb.eu/op.html
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/building.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на СМР за изграждане на обект „Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27 — нов, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив“

II.1.2)Основен CPV код
45214600 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се да бъде изграден нов център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв. 27 — нов (кв.1 — стар, ж. гр. А-7,8), по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив. Категорията на строежа е трета съгласно издадено разрешение за строеж № 153/19.6.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в 8 подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10 032,93 кв. м, а застроената площ е 7 122,34 кв. м. Извън тези площи в парцела са предвидени:

— паркинг за 120 автомобила с площ 2 865,31 кв. м,

— благоустрояване с водна площ с площ 1 759,44 кв. м.

Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката, е 23 447 кв.м.

Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и разрешение за строеж — приложения към документацията за участие в процедурата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/02/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 023-050269

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

П1 — Срок за изпълнение / Тежест: 15

Да се чете:

П1 — Срок за изпълнение / Тежест: 30

Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

П2 — Техническо предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 25

Да се чете:

Отменя се

Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

Цена — Тежест: 60

Да се чете:

Цена — Тежест: 70

Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: В т. 1 от раздел VI.3) се добавя изискване за представяне на гаранция за авансово предоставени средства
Вместо:

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Да се чете:

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен до 10 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят във форма по избор на изпълнителя съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансово предоставените средства се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти
Вместо:
Дата: 09/03/2020
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 24/03/2020
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 10/03/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 25/03/2020
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

В деня на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация в Официалния вестник на Европейския съюз променената документация ведно с изменения проект на договор ще бъдат публикувани на профила на купувача към съответната обществена поръчка, а решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и самото обявление ще бъдат публикувани в деня на публикуването им в РОП.