We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 82308-2022

15/02/2022    S32

Hungary-Békéscsaba: Refuse and waste related services

2022/S 032-082308

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Békés Megyei Kormányhivatal
National registration number: 15789264204
Postal address: Derkovits Sor 2
Town: Békéscsaba
NUTS code: HU332 Békés
Postal code: 5600
Country: Hungary
Contact person: Váradi Anett
E-mail: kozbeszerzes@bekes.gov.hu
Telephone: +36 66622039
Fax: +36 66622039
Internet address(es):
Main address: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001318922021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001318922021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Szolgáltatásmegrendelés

Reference number: EKR001318922021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései alapján Békés megye közigazgatási területén lévő illegális hulladék lerakatok felszámolása során a Békés Megyei Kormányhivatal által foganatosítandó szállítási, kezelési feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés formájában.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 93 059 055.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

Békés megye közigazgatási területén lévő, az egyes Megrendelésekben rögzített helyszínek.

II.2.4)Description of the procurement:

A Békés Megyei Kormányhivatal - mint területi hulladékgazdálkodási hatóság - kötelezettsége a 2021. február 28-át követően saját hulladékgazdálkodási hatósági eljárásaiban a más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladékkal, (együttesen: elhagyott hulladék), valamint az ingatlantulajdonos által beengedett, vagy az általa elhelyezett hulladékkal (együttesen: felhalmozott hulladék) kapcsolatban hozott, végrehajtható döntéseiben, illetve a NAV Békés Megyei Igazgatósága - mint a 2021. március 1-je előtt a cselekmény végrehajtásokat foganatosító szerv - által hatáskör hiánya miatt áttett, a korábban elsőfokú hulladékgazdálkodási hatósági feladatokat ellátó szervek végrehajtható döntéseiben meghatározott cselekmények végrehajtásának foganatosítása.

A közbeszerzés keretösszege nettó 93 059 055,- Ft, amely összeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget ajánlatkérő.

Elszállítandó hulladékok mennyisége tájékoztató jelleggel:

Vegyes, kommunális hulladék: 1500-2400 to

Bontási, építési hulladék: 3500-5600 to

Elszállítandó hulladékok különösen:

(azonosító kód szerinti besorolása):

Azonosító kód Hulladék megnevezése

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)

19 12 08 textíliák

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

20 03 01 Kommunális hulladék

20 03 07 lomhulladék

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék

20 01 27 Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók gyanták

20 01 35 Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések amelyek különbeznek 200121-től, 200123-tól

20 03 99 Közelebbről meg nem határozható lakossági hulladék

17 01 01 beton

17 01 02 Tégla

17 01 03 Cserép és kerámia

17 01 06 veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901, 170902 170903

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok

16 01 04 hulladékká vált gépjármű

16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék

15 01 07 üveg csomagolási hulladék

15 01 09 textil csomagolási hulladék

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Az elszállítandó hulladékok jellemzői:

Esetenként hónapok, évek óta az adott helyszínen összegyűlt (összegyűjtött), változó összetételű hulladékok, amelyek több hulladéktípusból állnak, és jellemzően össze vannak keveredve. A hulladékok között lehetnek - jellemzően nem meghatározó mennyiségben - veszélyes hulladékok (elemek, akkumulátor, veszélyes anyagokat tartalmazó elektromos vagy elektronikai berendezések, festékek, oldószeres göngyöleg, vegyszerek, szennyezett talaj, stb.) is.

Ajánlatkérő a hatósági kötelezésekben meghatározott, szakértő bevonása nélküli műszaki becsléssel megállapított becsült hulladék mennyiségre bocsát ki megrendelést helyrajzi számonként. A megrendelést teljesíteni azonban az adott helyrajzi számon hátrahagyott hulladék teljes mennyiségére vonatkozóan kell, függetlenül attól, hogy az eltér a fent említett becsült mennyiségtől. A hatósági kötelezések és az azokban megjelenő, illetve azok által teljesítendő mennyiségek jelentik a keretszerződés tekintetében a lehívási kötelezettséget.

2. A vállalkozó feladatai és kötelezettségei:

A munkavégzés menete

- igény esetén helyszínbejárás a Megrendelő képviselőjével az ellátandó feladat módjának, logisztikájának, a szükséges erőforrások megtervezése érdekében

- szükség esetén a helyszínen történő kitermelés, összegyűjtés,

- szükség esetén válogatás, darabolás, törés,

- rakodás,

- a terület rendezése,

- szállítás,

- saját kezelés, vagy más kezelőnek történő átadás,

- kezelési lehetőség hiányában saját ártalmatlanítás, vagy más, ártalmatlanítást végző hulladékkezelő részére történő átadás,

- minden átadáskor mérlegeléssel igazolni az átadott mennyiségeket,

- értékkel bíró hulladék, vagy a kezelés során kinyert haszonanyag értékesítése és a bevétellel való elszámolás Megrendelő irányába.

Teljesítés során benyújtandó dokumentumok:

- Hulladék átvételét igazoló hiteles kiállított bizonylat (különösen, de nem kizárólagosan: mérlegjegy, szállítólevél, számla, befogadó nyilatkozat, valamint veszélyes hulladék esetén „SZ” kísérőjegy),

3. Megrendelés menete:

Megrendelő a keretszerződés alapján elektronikus (e-mail) úton rendeli meg Vállalkozótól a konkrét feladatot, mely megrendelés tartalmazza a hulladék helyszínét GPS koordináták által meghatározva, a hulladék kalkulált típusát, mennyiségét és hogy a helyszínen szükség van-e a hulladék összegyűjtésére is, vagy csak az összegyűjtött hulladék felrakására és szállítására.

4. Teljesítésigazolás menete

Elektronikus megrendeléstől számított 1 munkanapon belül a megrendelést Vállalkozónak elektronikus válaszban vissza kell igazolni. Amennyiben az elektronikus válasz 24 órán belül nem érkezik vissza, az elfogadottnak tekintendő.

- Megrendelés elfogadásától számított 5 munkanapon belül a Vállalkozó köteles a munkaterületre felvonulni, és a felvonulástól számított 5 munkanapon belül a feladatot teljesíteni. -

- Hulladék átvételét igazoló hiteles kiállított bizonylatok megrendelő részére történő benyújtása

- Teljesítésigazolás kiállítása

Az elszámolás alapjait képezi: -

- A hulladék elszállítását, átadását, kezelését igazoló bizonylatok.-

A megrendelés és teljesítés esetén nincs alsó mennyiségi korlát.

Közúti szállítás esetén a Vállalkozó kötelessége és költsége a rakott és az üres állapotú tehergépkocsi mérlegelése hitelesített hídmérlegen.

A teljesítést a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi és jogosult az ellenőrzés során ellenőrző mérlegelést kérni. A Hulladék kategóriák részletesen a Közbeszerzési dokumentumban kerülnek kifejtésre. A személyes adatok kezelése során törekedni kell az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben (GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény foglaltak betartására (Info tv). A munkavállalók személyes adatait az Adatkezelőnek a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), az adatvédelemre vonatkozó irányadó 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

Folyt. a II.2.14) pontban

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Megrendelést követő 5 munkanapon belüli teljesítés (napokban meghatározva) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.5. pont értékelése:

Súlyozott ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 80 - fordított arányosítás

Megrendelést követő 5 munkanapon belüli teljesítés (napokban meghatározva). Súlyszám: 20

A megrendelést követő 2 munkanapon belül: 10 pont

A megrendelést követő 3 munkanapon belül: 5 pont

A megrendelést követő 5 munkanapon belül: 1 pont

A megrendelést követő 5 munkanapon túl: 0 pont

II.2.4) pont folytatása

AT csatolja ajánlatához az érvényes legalább a fentebb felsorolt azonosító kódszámú hulladékokra vonatkozó ártalmatlanításra vonatkozó engedélyét.

A nyilatkozat tartalmazza a hulladékgazdálkodási engedélyének számát, érvényességét, megnevezését, az átvevő KÜJ és KTJ számát, a telephely nevét, címét, a kezelés kódját, és a HAK hulladékra vonatkozó éves szabad (le nem kötött) kapacitást. A befogadói nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

Kiegészítés a II.2.7. ponthoz: A Vállalkozó, illetve az általa igénybe vett alvállalkozó a szolgáltatást az adott tevékenységre kiadott, érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezheti.

A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 8 hónap, de nem később, mint 2022.12.31., vagy a nettó 93 059 055,- Ft-os keretösszeg kimerülése.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Egységes európai közbeszerzési dokumentum.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P/1. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra történik: A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra történik: A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (szilárd hulladék szállítása, és/vagy ártalmatlanítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 45 000 000 Ft-ot.

P2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szilárd hulladék szállítása és/vagy ártalmatlanítása) származó-ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 30 000 000 Ft-ot.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit.

Csatolandó a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rend. 21. § (3a) bekezdésének a) pontjára és (3b) bekezdésére. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak megfelelően kell tartalmaznia a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

M2. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti AK-i felhívásra az alábbiak szerint történik: M/2. AT a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír

- a szakember saját kézzel aláírt önéletrajza, amelyből a szakmai tapasztalata kiderül.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az M1. M2. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései szerint köteles igazolni.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az M2. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései szerint köteles igazolni.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben összesen legalább:

- 780 tonna vegyes kommunális hulladék szállítására, és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó, továbbá

- 1800 tonna építési, bontási hulladék szállítására, és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával.

Az elvárt minimumkövetelményeket a megjelölt 2 hulladékkategóriára (vegyes kommunális/építési, bontási) vonatkozóan legfeljebb 4 db referenciából lehet teljesíteni.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű környezetmérnök (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő hazai forrásból biztosítja.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő részszámlázást az alábbiak szerint biztosít: Ajánlattevő naptári havonta jogosult számlát kiállítani az igazolt teljesítés alapján.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét utólag, a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában 30 napos fizetési határidő mellett átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés és a Kbt. 27/A. § szerint;

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt nyertes Ajánlattevő a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvény-ben rögzített feltételek szerint a kötelező törvényi minimum mértékében követelheti. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződés során teljesítendő feladatok (hulladék összegyűjtése, szállítása, dokumentumok biztosítása stb..) tekintetében a szerződés teljesítése során késedelembe esik, napi kötbérként késedelmi kötbér kerül felszámításra legfeljebb 15 napi időtartamra, melynek mértéke naponta 100 tonna hulladékra vetített nettó egységár.

Amennyiben a késedelmi teljesítési kötbért megalapozó szerződésszegések száma összességében naptári évente a 4-et meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulási kötbért követelni.

A hibás- illetve késedelmes teljesítés tényét indokolással együtt a Megrendelő képviselőjének írásos jegyzőkönyvben kell megküldenie a Vállalkozó részére.

Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a Ptk. 6:186§ (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbért ír elő. Ha olyan okból, amely Vállalkozónak felróható a szerződés meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulásnak minősül ha 15 egymást követő naptári napot meghaladó késedelem, vagy ha a teljesítés alatt a késedelmes napok száma összesen eléri a 30-at, a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a hibás teljesítési kötbérmaximumot elérése tovább, ha az Ajánlatkérő egyebekben azonnali hatályú felmondása, vagy elállására vonatkozó jogát gyakorolja és követelheti az okozott kár megtérítését, vagy Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a (2) és a (3) bekezdésben foglalt esetekre tekintettel gyakorolja felmondási, vagy elállási jogát. A meghiúsulási kötbér mértéke 9 000 000 forint, azaz kilencmillió forint.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2022
Local time: 14:00
Place:

EKR rendszer

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. §-ában meghatározottak, továbbá az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-16. § rendelkezései.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

A beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátosságai nem teszik lehetővé a közbeszerzés több részre való ajánlattételét. A szolgáltatás részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag észszerűtlen lenne.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: jelen szolgáltatásmegrendelés egy egységet képez, a részekre bontás nem értelmezhető.

AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁNAK (TED) JELEN PONTRA IS ÉRVÉNYES SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSÁRA, AJÁNLATKÉRŐ A VI.3) PONTBAN NEM TUDJA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI INFORMÁCIÓK TELJES TARTALMÁT MEGHATÁROZNI, EZÉRT AZOK RÉSZLETESEN A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOKBAN KERÜLNEK KIFEJTÉSRE!

1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kovács Zoltán Pál (lajstromszám: 00153).

4. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra a P/1., P/2., M/1, M/2. alkalmassági követelmények vonatkozásában

5. Ár változtatás a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglaltak szerint lehetséges.

6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben.

8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan, (nemleges nyilatkozat is).

9. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsék el.

10. Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell veszélyes hulladék szállítására, és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó felelősségbiztosítással legalább 5 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft/év összegben, valamint nem veszélyes hulladék szállítására, és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó felelősségbiztosítással legalább 5 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft/év összegben.

11. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.

12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.

13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

16. AK gazdálkodó szervezetek (projekttársaság) létrehozását kizárja.

18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A 16 Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.

20. Ajánlattevőnek az ajánlatban árazott költségvetést, aláírt műszaki leírást és szakmai ajánlatot kell benyújtani, melynek részleteit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

21. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2022