There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 82339-2022

Submission deadline has been amended by:  130633-2022
15/02/2022    S32

Denmark-Brabrand: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 032-082339

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
National registration number: 40831959
Postal address: Karen Blixens Boulevard 7
Town: Brabrand
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8220
Country: Denmark
Contact person: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@affaldvarme.dk
Telephone: +45 41873336
Internet address(es):
Main address: https://www.affaldvarme.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/587708c1-d0cf-4920-a4a2-7bdc3775aaf7/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/587708c1-d0cf-4920-a4a2-7bdc3775aaf7/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/587708c1-d0cf-4920-a4a2-7bdc3775aaf7/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tømning af kuber og nedgravede containere samt vask af offentligt ejet opsamlingsmateriel mv. i Aarhus Kommune

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opgaven omfatter tømning af kuber samt tømning af nedgravede containere. Nedgravede containere kan både være helt og delvist nedgravet.

Opgaven omfatter endvidere prøveløft, vaskeopgaver, transportopgaver og specialopgaver.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 225 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Aarhus Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven omfatter tømning af kuber samt tømning af nedgravede containere. Nedgravede containere kan både være helt og delvist nedgravet.

Opgaven omfatter endvidere prøveløft, vaskeopgaver, transportopgaver og specialopgaver.

Opgaven omfatter ca. 250.000 årlige tømninger.

Minimum 15 % af de månedlige tømninger skal udføres med brint/el som drivmiddel på indsamlingsbilerne og skal udføres i Miljøzonen – den resterende del af de månedlige tømninger (i hhv. udenfor Miljøzonen) skal udføres med brint/el eller HVO som drivmiddel på indsamlingsbilerne

Opgaven omfatter en overgangsperiode som følge af, at AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S i efteråret 2023 indfører en ny affaldsordning. Dette indebærer, at transportøren i perioden fra kontraktstart den 1. oktober 2023 og frem til den 30. november 2023 delvis skal videreføre dele af den eksisterende ordning og den nye ordning.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 225 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2023
End: 30/09/2030
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, ,således at den senest udløber den 30. september 2032 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Transportøren skal i ESPD angive omsætning (feltet ”Samlet årsomsætning”) og soliditetsgrad (feltet ”Finansielle nøgletal”) for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår transportørens virksomhed blev etableret/opstartet.

Transportøren skal i ESPD (feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”) anføre, hvorvidt transportøren kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab iht. det i kontraktens afsnit 22 anførte krav om anfordringsgaranti.

Minimum level(s) of standards possibly required:

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S accepterer kun tilbud fra transportører, som

• Har haft en årlig omsætning på minimum 20 mio. kr. ekskl. moms i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår

• Har haft en soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår

• Ifm. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S' indhentning af dokumentation for ESPD kan fremlægge en erklæring fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab om, at banken/pengeinstituttet/kautionsforsikringsselskabet i tilfælde af kontraktindgåelse vil/kan stille en anfordringsgaranti på 15 % af den samlede tilbudssum (konkurrencepris).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Transportøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”) angive referencer for de betydeligste referencer for indsamling af affald (rutekørsel) med grab/kran fra kuber/beholdere og/eller (helt eller delvist) nedgravet opsamlingsmateriel udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Med ”udført” menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse

Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer.

Referencelisten skal angive kundenavn, kontaktperson hos kunden, hvilken type affald, der er indsamlet samt antal tømninger/afhentninger pr. år. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte transportørens referencer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at transportøren har 1 reference, som omhandler indsamling af affald (rutekørsel) med grab/kran fra kuber/beholdere og/eller (helt eller delvist) nedgravet opsamlingsmateriel med minimum 10.000 tømninger/afhentninger pr. år.

Mindstekravet kan opfyldes ved 1 reference, som omhandler indsamling af affald (rutekørsel) med grab/kran fra kuber/beholdere og/eller (helt eller delvist) nedgravet opsamlingsmateriel med minimum 10.000 tømninger/afhentninger pr. år eller ved en kombination af op til 3 referencer, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver har erfaring med indsamling af affald (rutekørsel) med grab/kran fra kuber/beholdere og/eller (helt eller delvist) nedgravet opsamlingsmateriel med minimum 10.000 tømninger/afhentninger pr. år.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bonus- og bodsbestemmelse samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2022
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Tilbudsgivers revisorpåtegnede årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forlanger.

- En erklæring fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab om, at banken/pengeinstituttet/kautionsforsikringsselskabet i tilfælde af kontraktindgåelse vil/kan stille en anfordringsgaranti på 15 % af den samlede tilbudssum (konkurrencepris).

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Krav om vognmandstilladelse ifm. tilbudsafgivelse: Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge kopi af vognmandstilladelse eller erklæring fra Færdselsstyrelsen om, at der er udstedt vognmandstilladelse til tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives på dansk. Dog kan ESPD og ESPD-dokumentation indleveres på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk. Såfremt AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af ESPD og ESPD-dokumentation på norsk, svensk, tysk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. Al dialog ifm. udbuddet skal foregå på dansk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2022