Szolgáltatások - 82662-2017

Traducere automată nerevizuită

04/03/2017    S45

Ungaria-Budapesta: Servicii de concepţie tehnică

2017/S 045-082662

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Ungaria
Persoană de contact: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Cod NUTS: HU101

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.nif.hu

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.nif.hu

I.2)Achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://webdav.nif.hu/index.php/s/wgxQWeDIyqHc7JI
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Budapest
1134
Ungaria
Persoană de contact: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Cod NUTS: HU101

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.nif.hu

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Budapest
1134
Ungaria
Persoană de contact: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Cod NUTS: HU101

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.nif.hu

I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„contract de proiectare H6 și H7 Csepeli Ráckeve locomotive de cale ferată și integrarea în rețea a Budapesta preparat”.

Număr de referinţă: V000.14
II.1.2)Cod CPV principal
71320000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„contract de proiectare H6 și H7 Csepeli Ráckeve locomotive de cale ferată și integrarea în rețea a Budapesta preparat”.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71240000
71241000
71322500
71335000
71356400
71621000
79421200
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: HU101
Locul principal de executare:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ca parte a îndatoririlor de contractant pentru proiectarea Ráckeve H6 feroviare locale la Budapesta (Budapesta, Csepeli H7 rețelei de cale ferată suburbană liniilor feroviare și integrarea rețelelor de studiu de fezabilitate (MT) și analiza cost-beneficiu (ACB) trebuie să fie elaborat. Misiunea cuprinde o selecție de variante pentru H7 Csepeli liniilor de cale ferată suburbane și toate autorizațiile de mediu necesare pentru pregătirea documentației planului de mediu, construcții și toate celelalte obținute autorizațiile necesare.

Un total de 46 km de căi ferate (H6 și H7 Csepeli Ráckeve) feroviare:

— Care este în prezent formată din linie dublă, calea ferată electrificate.

Evaluare — Funcția de rețea. Previziuni de trafic de colectare a datelor, modelare, chestionare, interviuri; Scenarii de dezvoltare și prognoza cererii de trafic scenarii de dezvoltare — Budapesta împreună a traficului bazată pe un model unic de trafic prin utilizarea unui model.

— studiu de fezabilitate și o analiză costuri-beneficii, document. Változatelemzés, inclusiv o analiză economică și financiară, o analiză a riscurilor și planificarea gestionării riscurilor.

— Elvégzendő evaluarea detaliată a stării tehnice a infrastructurii feroviare și lézerszkennerrel geo-radaros anchetei.

— Exercitarea șine și pregătirea studiilor necesare, cum ar fi aprovizionarea cu electricitate, de alimentare, semnalizare, telecomunicații și echipamente electronice, instalațiile, structurile de pasageri.

— Funcția de instalații, soluții tehnice specifice pentru proiectarea, pregătirea 3D.

Un total de 6 km de cale ferată Csepeli feroviară (H7):

— Care este în prezent formată din linie dublă, calea ferată electrificate.

— studii de mediu necesare pentru procedurile de autorizare, documente și alte documente care conțin analiza de mediu necesare.

— Exercitarea liniile de cale ferată și a planurilor de acordare a licențelor, cum ar fi aprovizionarea cu electricitate, de alimentare, semnalizare, telecomunicații și echipamente electronice, instalațiile, structurile de pasageri. Pentru a obține toate autorizațiile și contribuția.

— KÖZMŰ genplán obținerea înregistrării sitului și, dacă este necesar, pe baza unui instrument közműfelmérés. Sarcina de a transforma elkészítendők utilități (în cazul desenelor și modelelor industriale pentru aprobare/să înlocuiască legislația existentă permite acest lucru).

— Tervezői atribuție necesară pentru operatorii instalațiilor să pregătească, limite și acordurilor relevante pentru operatorii de instalații.

În ceea ce privește szakágankénti — etapa de construcție și foi de parcurs.

Aceasta are dimensiunea și mennyiségszámítás mérnökáras pregătirea, pe baza estimării costurilor ar trebui să fie furnizate. Raportul de referință al costurilor.

Descrierea detaliată a sarcinilor prevăzute în cererea de oferte documentația corespunzătoare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: A III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett, az előírt minimális időn felüli projektvezetői többlettapasztalata (hónap) / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: A III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember vasúti pálya és geotechnika tervezése területen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: A III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember vasúti áramellátás tervezése területen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: A III.1.3) M/2.4. pont szerinti szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 HUF
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

1. Nu se menționează la punctul II.2.6 și valoarea estimată a procedurii, aviz s-a datorat feladhatósága tehnice.

2. Conținutul tehnic al proiectului, care nu conține nicio subsarcini elválaszthatóan, altele pot fi tratate ca o entitate autonomă. Din cauza naturii achiziției részajánlatra defalcarea nu este posibilă.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

(a) excluderea:

Procedura poate fi un ofertant sau subcontractant eligibilității operatorilor economici că Legea privind achizițiile publice. 62. Motivele acceptate pentru un astfel de refuz enumerate la alineatele (1)-(2).

Legea privind achizițiile publice. 74. Articolul (1) litera (b) prevede că autoritatea contractantă trebuie să excludă din procedură ofertantului, subcontractant sau organizațiile implicate în verificarea caracterului adecvat al unui aspect al motivului de refuz a avut loc în cursul procedurii.

Dovada motivelor de excludere sunt după cum urmează:

1. Prin verificarea ex ante:

Ofertantul a Legii privind achizițiile publice. 67. Și alineatele (1)-(2) din Decretul guvernamental. 1. În temeiul alineatului (1) trebuie să fie furnizate în prealabil EEKD semnat de societăți care nu intră sub incidența domeniului de aplicare a cauzelor de excludere prevăzute la.

Admisibilitatea ofertantului sau a unui operator economic implicat în FR 4. Alineatul (1) din certificate, în prealabil, prin Legea privind achizițiile publice. 62. Menționate la alineatele (1)-(2), lipsa unor motive pentru excludere. În cazul unei oferte comune, ofertanții trebuie să depună un formular de cerere pentru fiecare dintre ele.

FR 15. § ofertant sau subcontractant, eligibilitatea participantului pentru o altă întreprindere EEKD-ot prezintă numai motivele de refuz în ceea ce privește subcontractanții, cele care nu intră sub incidența legii privind achizițiile publice, eligibilitatea ofertantului. 67. Articolul trebuie să prezinte declarația menționată la alineatul (4).

FR 13. Pe baza actualei proceduri de înregistrare, ofertantul trebuie să anexeze la ofertă o cerere depusă la instanța de înregistrare (din toate anexele sale) și primirea electronică a certificatului de înmatriculare kérlelem. În cazul în care nu există schimbări în așteptarea procedurii de înregistrare, declarația poate fi negativ.

2. Metoda de verificare pentru a evalua ofertele:

Legea privind achizițiile publice de către autoritatea contractantă. 69. Alineatele (4)-(7) privind motivele absolute de refuz pe baza dovezilor solicitate pentru ofertant. 8, 10, 12-16. În conformitate cu dovada faptului că nu se încadrează în domeniul de aplicare a cauzelor de excludere prevăzute la.

Licențele și certificatele nu sunt solicitate în cazul în care Legea privind achizițiile publice, autoritatea contractantă. 69. În conformitate cu articolul (11) din dispozițiile în cauză are acces direct, indiferent dacă sunt sau nu existau motive pentru excluderea bazelor de date și disponibilitatea unui operator economic EEKD-ban indicate.

Dovada motivelor de excludere înainte de data expedierii anunțului de participare sau invitația nu va fi mai mare de trei luni de la declarația (declarațiile) ar trebui să fie specificate.

(b) cerințele de înscriere:

În cazul în care nu sunt incluse în proiectarea serviciu constă în asociațiile profesionale competente în conformitate cu registrul național (CRMG) în Ungaria, precum și în cazul operatorilor economici stabiliți în țara în care instituția nu este înregistrat sau nu are niciun sediu în țara respectivă, o licență sau o autorizație, organizarea în barou.

Mijloace de probă: Autoritatea de atribuire a contractelor va accepta o verificare preliminară a unei simple declarații de ofertant în EEKD-ban. Legea privind achizițiile publice. 69. Pe baza cererii de efectuate în conformitate cu articolul (4) din Legea achizițiilor publice, a ofertantului. 65. Articolul și alineatul (1) litera (c) din RF 26. În temeiul alineatului (3) sunt însoțite de dovada că proiectarea serviciu constă în asociațiile profesionale competente în conformitate cu registrul național (MAC). Operatorii economici stabiliți în cadrul autorității contractante atrage atenția cu privire la cauza 322/2015. X (30.) și Decretul guvernamental 8. Alineatul (1) bek.-re. Legea privind achizițiile publice aplicabile în cursul verificării. 69. (art. 38 (11)).

DIRECTIVA 322/2015. X (30.) și Decretul guvernamental 8. Autoritatea contractantă în conformitate cu articolul (2) prevede că, în cazul în care ofertanții stabiliți în Ungaria, demonstrând cel târziu în momentul încheierii contractului, trebuie să fie înscrise în registrul MMK.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Dovada eligibilității:

Ofertantul a Legii privind achizițiile publice. 67. Și alineatele (1)-(2) din Decretul guvernamental. 1. În conformitate cu secțiunea (1) EEKD înainte de depunerea ofertei sale trebuie să demonstreze că îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Autoritatea contractantă EEKD înainte de verificarea de către operatorul economic în cauză adoptă printr-o simplă declarație de conformitate cu cerințele de eligibilitate. Ofertanți comuni prezintă un formular de cerere pentru fiecare dintre ele. Autoritatea contractantă a solicitat în partea IV din formularul de informații detaliate.

Legea privind achizițiile publice. 69. Alineatele (4)-(7) (sesizată pe baza furnizorii acestora fac obiectul următoarelor cerințe:

P/1. Ofertantul nr. 19. Articolul (1) litera (c) trebuie să pună la baza anterioare expedierii mérlegfordulónappal ultimele trei exerciții pentru care conturile au fost închise de la obiectul achizițiilor publice, fără taxa pe valoarea adăugată și o simplă declarație privind cifra de afaceri a originalului sau, în funcție de momentul în care a fost inițiată în cazul în care ofertantului și, în cazul în care aceste informații sunt disponibile.

În cazul în care ofertantul este o formă juridică pentru depunerea unei declarații privind cifra de afaceri nu este posibil, cerințele de aptitudine și orice mijloace de probă în loc de autoritatea contractantă sau de orice alt document considerat a face dovada capacității economice și financiare. Ofertantul în cauză este obligat, în solicitarea de informații suplimentare, ce formă juridică pentru depunerea unei declarații privind cifra de afaceri nu este posibilă, iar informațiile solicitate în legătură cu aceste litere și la mijloacele de probă în locul cerinței de metode de certificare adoptate de autoritatea contractantă. (FR 19. [articolul 133 alineatul (3)]

Legea privind achizițiile publice. 65. Alineatele (6)-(8) și (11) din RF. 19. În conformitate cu articolul (7).

Mai multe informații cu privire la modul în care acest dosar certificatul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

P/1. În cazul în care ofertantul pentru invitație mérlegfordulónappal înainte de 3, pentru ultimul exercițiu financiar pentru care conturile au fost închise (în funcție de obiectul contractului, studiul de fezabilitate și/sau planificarea privind infrastructura feroviară și acordarea de licențe), exclusiv TVA (net) cifra de afaceri totală mai mică de 480 000 000 HUF valoare netă.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Dovada eligibilității:

Ofertantul a Legii privind achizițiile publice. 67. Și alineatele (1)-(2) din Decretul guvernamental. 1. În conformitate cu secțiunea (1) EEKD înainte de depunerea ofertei sale trebuie să demonstreze că îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Autoritatea contractantă EEKD înainte de verificarea de către operatorul economic în cauză adoptă printr-o simplă declarație de conformitate cu cerințele de eligibilitate. Ofertanți comuni prezintă un formular de cerere pentru fiecare dintre ele. Autoritatea contractantă a solicitat în partea IV din formularul de informații detaliate.

Legea privind achizițiile publice. 69. Alineatele (4)-(7) (sesizată pe baza furnizorii acestora fac obiectul următoarelor cerințe:

M/1. Ofertantul nr. 21. Litera (a) de la alineatul (3) din articol trebuie, pe baza unei invitații specifice adresate efectuat 3 ani majoritatea trimiterilor și referințele contractului din cealaltă parte în FR 22. Alineatul (1) literele (a) — (b)). Trimiterile din FR 22. Alineatul (2) La conținutul specificate în clasificări standard ale certificatului/declarația la care se anexează originalul sau copia legalizată.

Certificatul/declarație cuprinde cel puțin:

Cealaltă parte la contract — denumirea și sediul social,

Serviciile în temeiul și în conformitate cu prezentul regulament („conținutul detaliat),

În cazul Regulamentului nr. M/1.2., autorizarea oficială de numărul, data aprobării/operatorilor,

Perioada de executare a contractului (durata contractului), și anume, data de începere și de încheiere (zi, lună, an);

Emitentul certificatului/declarației — declarație care atestă că activitatea a fost efectuată în conformitate cu caietul de sarcini.

În cazul în care ofertantul a referințelor comune din partea ofertantului, acesta trebuie să demonstreze în mod clar că ofertantul a efectuat de referință (care părți ale activității (e) și contraprestația pentru valoarea netă a HUF)). FR 22. Și (5) din Legea privind achizițiile publice. 140. Alineatul (9) La finalizarea.

M/2. Ofertantul nr. 21. La alineatul (3) litera (b) din secțiunea a ofertei este însoțită de numele profesioniștilor să se implice în activitatea lor de formare, calificările și/sau experiența profesională, declarații de disponibilitate.

Personal care va fi implicat în proiect, oferta trebuie să fie însoțită de experiența profesională necesară, experiența profesională (curriculum vitae semnat de o simplă copie a calificărilor și calificările și/sau o simplă copie a documentelor justificative.

CV-ul ar trebui să includă practici profesionale ale datelor relevante pentru investiții și, în special, descrierea proiectelor se realizează de către o activitate profesională, data de începere și cea de încheiere (luna/anul) și precizie la momentul cererii de oferte, o mențiune a organizației profesionale care sunt părți la un contract de muncă sau alt tip de relație juridică pentru ocuparea forței de muncă.

Echivalarea calificărilor și/sau calificări pentru a demonstra obligația și responsabilitatea ofertantului. Existența perioadei de inducție, autoritatea contractantă verifică, pe baza curriculum vitae. În același timp, suprapunerea perioadelor de ordin practic sunt luate în considerare în practică profesională de avocat doar o singură dată.

Mai multe informații cu privire la modul în care acest dosar certificatul. Legea privind achizițiile publice. 65. Alineatele (6)-(7), (9), (11) și FR 24. Alineatul (1) La prevalează în cursul verificării.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

M/1. În cazul în care ofertantul este data de începere a procedurii înainte de 3 ani, nu au următoarele FR 22. Alineatul (1) literele (a) — (b), completat în conformitate cu clauzele contractuale și referințe:

Cel puțin 1 la 1 min. 30 de km de cale ferată și/sau linia OKV előmegvalósíthatósági și/sau fezabilitate și/sau referința deciziei studiu pregătitor privind o analiză cost-beneficiu (ACB);

În 2, cel puțin 1 de referință în valoare de 200 000 000 HUF, cale ferată, cale OKV și/sau oficiale autorizate să realizeze certificarea și/sau operatori privind planul de export aprobate, indicând referințele din liniile de cale ferată, alimentarea cu energie de tracțiune, b, c și/sau váltóállítás toate disciplinele se întrepătrund;

Cel puțin 3 la 1 min. 15 de km de cale ferată și/sau linia OKV lézerszkenneres geo-radaros de examinare și evaluare.

M/1. pentru căile ferate, OKV interes local, național de transport feroviar public.

OKV liniei de cale ferată interurbane naționale din cadrul rețelei a publicat o serie de clauze și condiții, în schimbul plății unei taxe poate fi folosită de orice persoană. Cale ferată local de cale ferată pe care transportul în cadrul și între numele localității și/sau aglomerarea acesteia, servicii de transport feroviar de călători în cadrul unui contract de servicii publice sunt în curs de desfășurare.

Anunțul de participare în ultimii 3 ani (36 de luni) din Legea privind achizițiile publice, autoritatea contractantă. 48. Utilizând metoda prevăzută în secțiunea határidő-számítási”.

M/2. Ofertantul nu avea următoarele să fie utilizate în timpul executării contractului cu:

Cel puțin 1 de managerul de proiect, mai mare de 1 care dețin o calificare profesională de inginer și planificarea în domeniul transporturilor feroviare, min. 60 luni de stagiu în termen de 36 luni și în gestionarea proiectelor.

Proiectul își atinge obiectivele în practică, specialist care acoperă întregul ciclu de finalizare a proiectului;

Cel puțin 2 dintre cele 1 principale și pentru experții în design okl. sau inginer constructor, inginer civil sau la punctul VI.3.4 din invitația de participare la licitație, dreptul oferit pentru profesioniștii cu numărul absolvenților de învățământ terțiar sau echivalent de linii de cale ferată și tehnici geologice, tehnice de minimum 36 luni în proiectare, proiectanți de experiență;

Cel puțin 3 dintre cele 1 principale și pentru experții în design la punctul VI.3.4 din invitația de participare la procedura de ofertare, cu condiția ca acest drept pentru profesioniștii cu numărul absolvenților de învățământ terțiar sau echivalent și alimentarea cu energie electrică prin conductor subteran, min. 36 luni de experiență de planificare;

Cel puțin 4 dintre cele 1 principale și pentru experții în design la punctul VI.3.4 din invitația de participare la procedura de ofertare, cu condiția ca acest drept pentru profesioniștii cu numărul absolvenților de învățământ terțiar sau echivalent, precum și sistemele de semnalizare feroviară și de minimum 36 luni în proiectare, proiectanți de experiență.

La punctele 1 și 4 din poziția alte activități nu pot fi oferite.

Ofertanții în comun împreună cu [Legii privind achizițiile publice. 65. Astfel, alineatul (6) al articolului].

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Trimiterea la dispoziția legală relevantă: 266/2013. (VII. 11.). Regulament al Ministerului pentru Construcții și construcția unor activități de consolidare a capacităților și activități profesionale legate.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Securitate Telj.: contractul aferent proiectului nete și 5 % din Legea privind achizițiile publice. 134. ALINEATELE (1)-(2), (8), (4)-(6)].

Penalități pentru nerespectarea termenelor limită: net delays — 0,5 %, calculată pe baza taxei de proiectare ale contractantului.

Defect telj. daune-interese: este stabilită la o rată de 15 % pentru proiectul în cauză.

Perioadă de garanție: 36 luni.

Garantarea securității: 5 % pentru proiect, perioada sa de valabilitate: 3 ani de la data depunerii facturii finale (36 luni + 45 de zile).

Nerespectarea acesteia: este stabilită la o rată de 20 % pentru proiectul în cauză.

Sursă provizorie: ex post contractual.

Autoritatea contractantă nu acordă un avans din contract și moneda de plată: HUF.

Legea privind achizițiile publice. 135. Alineatul (1) certifică, după ce a primit o factură în termen de 30 de zile, secțiunea 36/A. din Codul civil. 6: 130. La alineatele (1)-(2) trebuie să fie plătite. Un reprezentant al Legii privind achizițiile publice. 135. Și alineatele (5)-(6) din Codul civil. 6: 155. ARTICOL.

Legea privind achizițiile publice. 53. Alineatul (6) este condiționată de bază va fi lansat.

Proiectarea din 2 și 1 mai să fie prezentată de furnizor.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/04/2017
Ora locală: 10:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Maghiară
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 2 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/04/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

FIV dezvoltarea infrastructurii naționale de societate cu răspundere limitată, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet, de negociere.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Legea privind achizițiile publice, autoritatea contractantă defalcări. 68. Punctele (1), (3) — (4) și (6) din respectivul act.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1. Documentele din Legea achizițiilor publice de către autoritatea contractantă. 39. Având în vedere articolul (1) din accesul liber, direct, total și gratuit la adresa indicată la punctul I.3) și să le pună la dispoziție în format electronic și pot fi descărcate de la data expedierii invitației de participare la licitație în termenul stabilit. Parola de acces la dosar: 12345.

Legea privind achizițiile publice. 57. Autoritatea contractantă în conformitate cu articolul (2) prevede că documentele cel puțin un ofertant pentru fiecare ofertă sau un subcontractant identificat în ofertă trebuie să completeze în format electronic. În cazul unei oferte comune, unul dintre ofertant sau subcontractant identificat în ofertă, fiind descărcate.

2. Pe baza autorității contractante Buletinul Achizițiilor Publice (2012/61., 1.6.2012), criteriu cantitativ (prețul) de repartizare, la punctele 2.1 și 2.4 din rezoluție, pentru o calitate résszempontok aplică o metodă pro-rata în care punctajele acordate între 10 și 1.

Criteriile calitative nr. 2.1-2.4 pentru maxim 60 luni pentru propuse, care va primi o sumă maximă de 10 puncte.

3. Cel târziu la data încheierii autorității contractante pentru o perioadă de minimum 150 000 000 HUF/an și 75 000 000 HUF/planificarea pentru situații neprevăzute în contractul de asigurare de răspundere civilă valabilă.

4. Contractul este supus condiției ca furnizor de III.1.3) profesioniștilor sunt prezentate în documentul M/2. 266/2013. Regulamentul (VII.11.), cu următoarele (sau echivalent) valabile drepturi asupra desenelor și modelelor de mac și includ un astfel de drept.

Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. M/2.1.pont-Korm. orice drepturi menționate la pct. I Design.

M/2.2. — „KÉ-VA” și „GT”.

M/2.3., M/2.4. — „KÉ-VV”.

5. Indicarea standardelor pentru care se întocmesc liste oficiale de executanți agreați ca o condiție pentru certificarea aspecte sunt comparate: III.1.2 și III.1.3) 1 alineatele (2) — (1).

6. Legea privind achizițiile publice de către autoritatea contractantă. 71. Pe baza tuturor ofertanților să furnizeze posibilitatea de remediere a deficiențelor în aceleași condiții, să impună nicio informație nouă în ceea ce privește oferta operatorului economic care nu au fost implicate în proces, iar în urma acestui operator ar fi necesare pentru a aduce în continuare rectificate.

7. Durata indicată la punctul IV.2.6 din invitația de participare din Legea privind achizițiile publice. 81. În temeiul alineatului (11), este de 60 de zile.

8. Entitatea contractantă trebuie să excludă Legea privind achizițiile publice. 35. În cazul în care (8), stabilirea de standarde comune pentru ofertanți decât.

9. Autoritatea contractantă aplică Legea privind achizițiile publice. 75. Articolul (2) litera (e).

10. Prezentul aviz abrevierile sunt orientative:

FR — REG. 321/2015. (X) Korm. 30.

EEKD — documentul european de achiziție unic.

11. Legea privind achizițiile publice prevede că autoritatea contractantă. 66. Alineatul (2) și depunerea memoriilor menționate la alineatul (4).

12. Licitațiile conțin specificații detaliate privind documentația.

13. Perioadele de timp respective, adică ora Europei Centrale (UTC + 01: 00).

14. Specificațiile din cererea de propuneri și, în ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de Legea privind achizițiile publice și regulamentele de punere în aplicare a acestuia sunt reglementate prin Codul Civil.

15. FAKSZ nume, număr de înregistrare: Domnul Dániel Pongor, 00314.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungaria
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea privind achizițiile publice. 148. În baza decretului.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungaria
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/03/2017