Dostawy - 8270-2020

09/01/2020    S6

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 006-008270

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: www.zus.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie niezbędne do utworzenia środowiska nieprodukcyjnego na pełną moc 1 serwera mainframe na okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: TZ/271/88/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie niezbędne do utworzenia środowiska nieprodukcyjnego na pełną moc 1 serwera mainframe na okres 36 miesięcy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 22 871 814.96 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie IBM wymienione w punkcie 4 wraz ze wsparciem technicznym i subskrypcją, które umożliwią utworzenie środowiska nieprodukcyjnego na okres 36 miesięcy

2. Licencje zapewniać muszą 36-miesięczną subskrypcję i wsparcie, które obejmują:

2.1. dostęp do aktualizacji: poprawki, rozszerzenia funkcjonalne, a także nowe wersje oraz wydania oprogramowania i dokumentacji technicznej oprogramowania;

2.2. zapewnienie informacji, ograniczeń lub obejść dotyczących usunięcia defektu kodu oprogramowania;

2.3. pomoc techniczną rozumianą jako uzasadnioną liczbę interwencji realizowanych zdalnie przez telefon lub elektronicznie w celu usunięcia domniemanych wad oprogramowania. Pomoc techniczna będzie świadczona przez pracowników działu wsparcia producenta oprogramowania.

3. Dostarczone licencje muszą umożliwiać utworzenie środowiska nieprodukcyjnego na jednym z 2 poniższych serwerów posiadanych przez Zamawiającego:

3.1. CPC1 – model 2817-707, o łącznej mocy obliczeniowej procesorów głównych 879 MSU;

3.2. CPC2 – model 2817-707, o łącznej mocy obliczeniowej procesorów głównych 879 MSU.

4. Zestawienie produktów obejmujących udzielenie licencji na oprogramowanie IBM:

4.1. Db2 V12 for z/OS;

4.2. Db2 V11 for z/OS;

4.3. DB2 V10 for z/OS;

4.4. DB2 V9 for z/OS;

4.5. z/OS V2 Base;

4.6. z/OS V2 DFSMS dsshsm;

4.7. z/OS V2 DFSMS rmm;

4.8. z/OS V2 DFSORT;

4.9. z/OS V2 HCM;

4.10. z/OS V2 RMF;

4.11. z/OS V2 SDSF;

4.12. z/OS V2 Security Server;

4.13. z/OS V2 XL C/C++;

4.14. CICS TS for z/OS V4;

4.15. CICS TS for z/OS V5;

4.16. Enterrprise PL/i for z/OS;

4.17. IBM Compiler for REXX/370;

4.18. IBM Library for REXX/370 2;

4.19. z/OS Management Facility;

4.20. DB2 Administration V11;

4.21. Security zSecure Com/Ad V2;

4.22. Problem Det Solution Pk;

4.23. Db2 Log Analysis Tool V3;

4.24. DB2 Utilities Suite V10;

4.25. InfoSphere Discovery V4;

4.26. DB2 Sort for z/OS;

4.27. Tivoli Adv Catlg Mgmt z/OS;

4.28. IBM Tiv Mgmt Services z/OS;

4.29. Service Mgmt Suite z OS;

4.30. Log Analsis for z/OS SYSLOG;

4.31. IBM TDS-TUAM for z/OS Option;

4.32. IDSZ-BASE Usage Feature;

4.33. IDSZ-Network Option;

4.34. IDSZ-Sys Perf Option;

4.35. IBM Z Workload Scheduler V9.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Dostawy mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z przyczyn:

1) technicznych o obiektywnym charakterze;

2) związanych z ochroną praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający (dalej ZUS) wszczął postępowania w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.

Zakład zidentyfikował potrzebę posiadania możliwości jednoczesnego przeprowadzenia na platformie mainframe (dalej MF) większej liczby testów, przed wdrożeniem zmian na środowiska produkcyjne. Obecnie zdefiniowana potrzeba obejmuje okres 36 m-cy. Konieczność zapewnienia środ. nieprodukcyjnych na ten okres wynika z projektów migracji motoru baz danych Db2 na platformie MF do wyższej wersji i migracji domeny świadczeniowej na platformę x86, obowiązywania umów rozwojowych i utrzymaniowych usług KSI oraz związaną z nimi potrzebą zapewnienia środ. nieprodukcyjnych dla większej liczby wykonawców.

W dniu 18.12.2018 r. ZUS zakupił 2 serwery MF, które w 6.2019 r. zastąpiły dotychczasowe serwery MF. W VIII.2019 r. dotychczasowe serwery zostały wycofane z eksploatacji.

W celu zaspokojenia potrzeby, ZUS podjął decyzję o wykorzystaniu w tym celu wycofanych serwerów MF, na które nie posiada obecnie licencji na ww. oprogramowanie. Istotne jest, że środ. nieprodukcyjne powoływane są w oparciu o kopię środ. produkcyjnego, łącznie z całym oprogramowaniem. Dlatego po uruchomieniu środ. nieprodukcyjnego, zainstalowane musi być na nim to samo oprogramowanie, co na środ. produkcyjnym.

Zastosowanie trybu z wolnej ręki w oparciu o przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zależne jest od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie. Przy czym, dokonując tej oceny, ZUS wziął pod uwagę nie tylko rynek PL, ale również rynek wszystkich państw członkowskich UE. ZUS ustalił, że jedynie pozyskanie oprogramowania IBM, tożsamego do oprogramowania produkcyjnego umożliwi pełne odwzorowanie środ. produkcyjnego na środ. nieprodukcyjnym, wyeliminuje przy tym wszelkie ryzyka z niekompatybilnością oprogramowania. Powyższe umożliwi realizację procesu powoływania środ. przedprodukcyjnych poprzez tworzenie kopii środ. produkcyjnego (efektywne metody przenoszenia kopii środ. produkcyjnego do środ. nieprodukcyjnego).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, ZUS może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne/zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powyższe oprogramowanie w standardowym modelu licencjonowania może być używane na środ. produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych. Ponadto standardowe licencje, na część oprogramowania licencjonowanego na zasadach OTC (One Time Charge), udzielane są na czas nieokreślony. Natomiast przedmiotowy zakres i model zakupu oprogramowania jest dedykowany dla środ. nieprodukcyjnych, a wszystkie programy są licencjonowane na czas określony – 36 m-cy. Powyższe wskazuje na indywidualny charakter zamówienia, który wykracza poza standardową – dostępną publicznie – ofertę rynkową firmy IBM Corporation (dalej IBM). ZUS ustalił, że taki zakres zamówienia nie jest standardową ofertą firmy IBM i jedynie firma IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej IBM Polska) może świadczyć taką kategorię i zakres usług na terenie RP. Żaden inny podmiot, w tym autoryzowany przedstawiciel IBM, tzw. resseler, jak również oddział IBM z innego państwa, nie dysponuje prawem, ani nie ma możliwości nabycia prawa do dysponowania przedmiotowymi licencjami i uprawnieniami w celu udzielania ZUS wymaganych niestandardowych licencji.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 246-606038
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IBM Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krakowiaków 32
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-255
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 300 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. wyjaśnień z sekcji IV.1.1

W konsekwencji żaden inny podmiot, oprócz IBM Polska, nie może wykonać przedmiotu zamówienia i udzielić ZUS wymaganych niestandardowych licencji, a następnie świadczyć względem ZUS usług subskrypcji i wsparcia.

Prawa wyłączne firmy IBM wynikają z przysługujących tej firmie praw autorskich do ww. oprogramowania. Z kolei wyłączność IBM Polska do udzielenia uprawnień licencyjnych wraz z usługą subskrypcji i wsparcia w imieniu IBM, zweryfikowana została przez ZUS i potwierdzona w piśmie IBM Polska. Usługi subskrypcji wsparcia do przedmiotowych niestandardowych licencji na zamawiane oprogramowanie, są nieodłącznym elementem tego oprogramowania i nie ma możliwości zakupienia uprawnień licencyjnych bez tego wsparcia. Nie istnieje możliwość nabycia przez ZUS usług subskrypcji i wsparcia dla wskazanego oprogramowania odrębnie od nabycia prawa do korzystania z oprogramowania w formie licencji. Jednocześnie ZUS wskazuje, że nie doszło do celowego zawężenia parametrów zamówienia i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, które byłoby możliwe do zastosowania dla zaspokojenia potrzeby zakupowej ZUS.

Oceniając istnienie rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub zastępczego ZUS miał również na uwadze kluczowe znaczenie użytkowanego obecnie oprogramowania środ. produkcyjnego MF oraz usług subskrypcji i wsparcia dla prawidłowego funkcjonowania ZUS, oraz wypełniania ustawowych obowiązków nałożonych na ZUS m.in. ustawą z dnia 3.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym funkcjonowania systemu informat. ZUS. Powyższe powoduje, że Zakład nie może dokonywać zakupów rozwiązań niezweryfikowanych,odnośnie których istnieje jedynie teoretyczna możliwość ich wdrożenia, obarczona przy tym znacznym ryzykiem niepowodzenia, gdzie nawet podmiot je oferujący nie daje gwarancji ich poprawnego działania. Biorąc pod uwagę fakt, że środ. nieprodukcyjne muszą odwzorowywać stan środ. produkcyjnych, zastosowanie rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub zastępczego w środ. nieprodukcyjnym, wiązałoby się z koniecznością wymiany oprogramowania w środ. produkcyjnym. Wymagałoby to wymiany całej infrastruktury IBM MF, którą posiada ZUS. Koszty organizacyjne, czasowe i finansowe takiego przedsięwzięcia należy uznać za nieracjonalne i nieuzasadnione. Zatem, zgodnie z wiedzą pozyskaną przez ZUS, nie istnieje rozsądne rozwiązanie równoważne, które mogłoby zastąpić oprogramowanie środ. MF będące przedmiotem zamówienia i tym samym wyłączyć konieczność zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

ZUS w dniach 14.6.2019 r. oraz 31.10.2019 r. opublikował na stronie ZUS rozeznanie rynku pn. „Utworzenie środowiska nieprodukcyjnego na pełną moc 1 serwera MF na okres 36 m-cy”. W drugim rozeznaniu treść opublikowana była w języku PL oraz ANG. W każdym przypadku, wpłynęła 1 odpowiedź, którą przedstawiła firma IBM Polska. W związku z tym, ZUS zadał dodatkowe pytania do firmy IBM Polska. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że jedynym wykonawcą zamówienia jest firma IBM Polska.

Zgromadzone przez ZUS w toku badania rynku informacje, potwierdzają, że niemożność wykonania zamówienia przez inny podmiot ma charakter nieprzezwyciężalny, a wykonawca IBM Polska jest jedynym podmiotem mogącym wykonać przedmiotowe dostawy i usługi, zarówno z uwagi na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze oraz związane z ochroną praw wyłącznych przysługujących IBM, jak również z uwagi na fakt, że na rynku nie istnieją rozsądne rozwiązania równoważne, które odpowiadałyby potrzebom i wymogom ZUS i były możliwe do wdrożenia. Względem przedmiotu zamówienia nie istnieje bowiem żadne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, które mogłoby zostać dodatkowo uznane za rozsądne, zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym, możliwości wykonania w czasie, organizacyjnym, czy zabezpieczenia interesów ZUS, w tym prawidłowości i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i danych kilkudziesięciu milionów obywateli RP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020