¡Ayúdenos a mejorar el sitio web de TED respondiendo a una breve encuesta!

Servicios - 82945-2020

Submission deadline has been amended by:  146230-2020
19/02/2020    S35    Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de sistemas y apoyo

2020/S 035-082945

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Número de identificación fiscal: 00156582
Dirección postal: Matúškova 21
Localidad: Bratislava-Nové Mesto
Código NUTS: SK01
Código postal: 833 16
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Silvana Kollárová
Correo electrónico: silvana.kollarova@uksup.sk
Teléfono: +421 259880289

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uskup.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/253

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/423154
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: poľnohospodárstvo - kontrola a skúšobníctvo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP – komplexný projekt pre manažment údajov

Número de referencia: 2/2019
II.1.2)Código CPV principal
72250000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je vytvorenie a zavedenie informačného systému Centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (ďalej aj IS CÚR) v rozsahu podľa uvedeného opisu predmetu zákazky a zabezpečenie migrácie údajov z aktuálnych zdrojov, ich čistenie, konsolidáciu, vytvorenie príslušných registrov v rámci IS CÚR, zabezpečenie kvality údajov, harmonizáciu údajov registrov voči referenčným údajom a publikáciu datasetov registrov so zabezpečením ochrany osobných údajov, pre nasledovný rozsah registrov:

— Centrálny register odrôd (CRO),

— Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu,

— Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,

— Register krmivárskych podnikov,

— Vinohradnícky register,

— Register ovocných sadov a chmeľníc.

Predmet obstarávania vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP komplexný projekt pre manažment údajov, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 409 048.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72240000
72265000
72268000
72322000
72310000
80500000
72260000
72261000
72266000
79421000
72212422
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je vytvorenie a zavedenie informačného systému Centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (ďalej aj IS CÚR) v rozsahu podľa uvedeného opisu predmetu zákazky a zabezpečenie migrácie údajov z aktuálnych zdrojov, ich čistenie, konsolidáciu, vytvorenie príslušných registrov v rámci IS CÚR, zabezpečenie kvality údajov, harmonizáciu údajov registrov voči referenčným údajom a publikáciu datasetov registrov so zabezpečením ochrany osobných údajov, pre nasledovný rozsah registrov:

— Centrálny register odrôd (CRO),

— Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu,

— Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,

— Register krmivárskych podnikov,

— Vinohradnícky register,

— Register ovocných sadov a chmeľníc.

Predmet obstarávania vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP komplexný projekt pre manažment údajov, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 409 048.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Európsky fond regionálneho rozvoja (výzva č. OPII-2018/7/3-DOP).

Kód ITMS2014+ projektu: 311071V892.

II.2.14)Información adicional

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Zdôvodnenie: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorým je vytvorenie a zavedenie IS CÚR a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Zároveň bude informačný systém prevádzkovaný a udržiavaný ako 1 celok aj napriek logickému členeniu jednotlivých komponentov do modulov systému. Systém bude vybudovaný ako celok a jadro systému je pre všetky moduly spoločné. Každá zmena má vplyv aj na ostatné časti systému, preto rozdelenie zákazky nie je možné. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo neprimerané problémy a ohrozovalo by samotné fungovanie informačného systému.

Doplnenie bodu III.1.2:

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa §33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

Doplnenie bodu III.1.3:

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa §34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.

Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia:

14. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti Kúpnej zmluvy, ako aj po jej ukončení a poskytnúť' súčinnosť' pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa zákona c. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a zákona č. 35/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona c. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa všeobecného nariadenia a zákona o finančnej kontrole. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

15. VO si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia NFP, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu VO.

16. VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) zákona.

17. Predmetné VO nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:

1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.

1.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač k podmienkam účasti týkajúcim sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona predložil čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.6 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.7 Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie č. 6/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.8.2016 vo vzťahu k § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa predloženia výpisu z registra trestov aj za právnickú osobu.

1.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie v súlade s bodom 11.4 týchto súťažných podkladov.

1.9 Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

Výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,

Potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

Potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/03/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/03/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/03/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, SLOVENSKO

Pavilón A, poschodie 2, zasadacia miestnosť.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže, že je oprávnený konať za spoločnosť/uchádzača, resp. plnou mocou/poverením zastupovať osobu oprávnenú konať v originálnom vyhotovení a dokladom totožnosti.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ (ďalej len "VO") uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

2. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html (ďalej len IS EVO).

3. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO v súlade s § 20 zákona.

4. VO požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21. súťažných podkladov.

5. Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom IS EVO a súčasne sú zverejnené v profile VO .Priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa uchádzač na profile VO.

6. Uchádzač vypracuje a predloží ponuku len v elektronickej forme prostredníctvom IS EVO, v súlade s týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými VO.

7. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

8. VO požaduje zábezpeku ponuky vo výške 50 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

9. Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. VO nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. VO si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

11. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.

12 .VO vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.

13. .Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek zákona č. 315/2016 Z.z. ak je to relevantné (zápis v RPVS).

Z dôvodu nedostatočného počtu znakov pokračovanie v bode II.2.14) tohto oznámenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/02/2020