Usługi - 83002-2020

19/02/2020    S35

Polska-Zakopane: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2020/S 035-083002

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-10
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Frajdenberg
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje

Numer referencyjny: ADM.270-1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
32321300 Materiały audiowizualne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32417000 Sieci multimedialne
39151000 Meble różne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71314100 Usługi elektryczne
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79930000 Specjalne usługi projektowe
92111000 Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
92312000 Usługi artystyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” – ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane, POLSKA oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. B. Dembowskich – ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dostawy i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

1) realizacja dostaw i montaż szafek, gablot szklanych oraz innych gablot ekspozycyjnych;

2) wykonanie i montaż ścianek ekspozycyjnych (statystycznych i mobilnych);

3) wykonanie stanowisk multimedialnych, aplikacji interaktywnych;

4) zorganizowanie stanowisk edukacyjnych;

5) wykonanie i montaż znaków graficznych, elementów graficznych oraz identyfikacji wizualnej ekspozycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i projektu;

6) koordynacja dostaw i montażu sprzętu multimedialnego oraz instalacji i realizacji aplikacji interaktywnych i multimedialnych w tym m.in. scenariusze, tłumaczenia tekstów na język angielski;

7) wykonanie piktogramów i tablic informacyjnych oraz kierunkowych;

8) przeniesienie majątkowych praw autorskich na Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

a) osobą odpowiedzialną za koordynację prac w ramach zamówienia – koordynatora projektu posiadającą odpowiednie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu nad realizacją wystaw (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert), które swoim zakresem obejmowały co najmniej dostawę i montaż scenografii, stanowisk interaktywnych systemu zarządzania produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych dla jednej wystawy o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN netto;

b) osobą odpowiedzialną za grafikę dla kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert wykonała nie mniej niż 3 animacje;

c) osobą odpowiedzialną za montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV – posiadającą odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej raz nadzorowała montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń oraz systemów audiowizualnych;

d) osobą odpowiedzialną za projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej – posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578) lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych;

e) osobą odpowiedzialną za projektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych – posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578) lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje, umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie instalacji teletechnicznych);

f) architektem oprogramowania – posiadającym doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów zarządzania treściami multimedialnymi.

Powyżej wskazane osoby będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, dostępnej na stronie http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Termin składania ofert został skrócony do 17 dni zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione koniecznością wykonania zamówienia przed terminem zakończenia projektu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia jest zamieszczony w pkt VI SIWZ, która jest dostępna na stronie http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2020