Услуги - 83057-2021

17/02/2021    S33

България-София: Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води

2021/S 033-083057

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Елена Янева
Електронна поща: e.yaneva@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми.

II.1.2)Основен CPV код
90733700 Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на полеви измервания, физико-химични, спектрални и радиологични изпитвания, както и хроматографско определяне на органични замърсители в подземни води, като пунктовете са разположени из цялата страна. В настоящата спецификация се определя обхватът на дейностите на изпълнителя по осъществяване на услугата с предмет „Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми“, включваща веществата, които ще се анализират, броя на пробите и честотата на пробонабиране, разпределение на дейностите и сроковете на изпълнението, приемането на резултатите и др.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 650 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1 194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите, подробно разписани в таблица 1. Броят на групите е 6 и са наименувани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: качество на предложението за изпълнение на поръчката / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16M1OP002-1.019-0001 „Подобряване мониторинга на химичното съсътояние на подземните води по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 151-372589
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3981
Наименование:

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Екопартньори 2019“
Национален регистрационен номер: 177361466
Пощенски адрес: ул. Златен рог № 22, офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бул Про Консултинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131521671
Пощенски адрес: ул. „Златен рог“ № 22, офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Евротест — Контрол“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121128591
Пощенски адрес: ул. „Бесарабия“ № 108
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: office@eurotest-control.bg
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ей Ел Ес Република Чехия“ ООД
Пощенски адрес: Харфе 9/336
Град: Прага
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 190000
Държава: Чехия
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 8 700 678.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 650 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356222
Факс: +359 29356222
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2021