Diensten - 83931-2021

19/02/2021    S35

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de verlening van mobieletelefoniediensten

2021/S 035-083931

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 019-043163)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Nationaal identificatienummer: 140232006
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://frontex.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://frontex.europa.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van mobieletelefoniediensten

Referentienummer: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor diensten met één enkele ondernemer voor de verlening van mobieletelefoniediensten voor personeelsleden en aanvullend geselecteerd personeel.

De raamovereenkomsten die voortvloeien uit deze aanbesteding vormen een bron van diensten op de volgende gebieden:

1) levering van simkaarten met abonnementsplannen voor mobielespraak-, tekst- en gegevensdiensten op geografisch gespreide locaties in de EU-lidstaten en in andere landen buiten de EU;

2) verlening van een oplossing voor het toezicht op het gebruik van mobiele diensten, met inbegrip van het beheer van data- en spraakplannen, de configuratie van diensten op specifieke simkaarten, en;

3) de terbeschikkingstelling van de professionele helpdesk voor probleemoplossing bij meldingen van incidenten en ondersteuning van de diensten op permanente basis.

De levering van hardware voor mobiele telefonie (mobiele telefoons, tablets, smartphone, modems enz.) valt buiten het toepassingsgebied van deze aanbestedingsprocedure.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 019-043163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/02/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 03/03/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 01/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verlenging van de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen wegens kleine correcties in de aanbestedingsstukken.