There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 83974-2022

16/02/2022    S33

Romania-Târgu Jiu: Fuels

2022/S 033-083974

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU
National registration number: RO 27295841
Postal address: Strada: Victoriei, nr. 45
Town: Targu Jiu
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 210234
Country: Romania
Contact person: Biroul Achizitii Publice
E-mail: www.edilitarapublic@yahoo.com
Telephone: +40 253238220
Fax: +40 253238221
Internet address(es):
Main address: www.edilitara.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136856
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: societate capital de stat
I.5)Main activity
Other activity: prestari servicii

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare combustibili (motorina si benzina) si BVC

Reference number: 2729584120221
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie combustibili (motorina, benzina, BVC)

Cantitatea estimata:

- motorina: 250.000 litri

- benzina: 25.000 litri

- BVC: 900 buc.

1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.

2. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in prevazut in anuntul de participare, în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.1,invocat mai sus. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Eventualele obiectiuni cu privire la documentele achizitiei, inclusiv propunerea de contract vor face obiectul solicitarilor de clarificari, ce se vor depune in termenul prevazut in prezenta documentatie.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 603 315.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Municipiul Tg-Jiu

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie combustibili (motorina, benzina, BVC)

Cantitatea estimata:

- motorina: 250.000 litri

- benzina: 25.000 litri

- BVC: 900 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( bugetul de stat, bugetul local, etc) la momentul prezentarii lor.

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au puterea de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/act constitutiv.

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin. 2, art. 167, alin. 2 si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

4) alte documente edificatoare dupa caz.

Pentru ofertantii straini: Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritatile competente ale tarii in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, fiind transmise online trebuie sa fie valabile la data

prezentarii lor.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si/sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016. In acest sens, se va completa si se va atasa in SEAP o declaratie pe propria raspundere.

In scopul preveniri situatiilor de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, cf. art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:

Daianu Adrian- Director general;

Zaharia Alexandru- Director tehnic;

Vladoescu Ilie - Director comercial;

Minca Daniela Simona - Director economic;

Ianc Carmen Alina - Director Productie;

Urlan Cecilia- Marinela - sef serviciu;

Brujan Ionela Adriana - economist;

Scheau Viorela - economist;

Andritoiu Liliana-economist;

Dodenciu Dana Florentina - sef birou;

Truica Virgil- sef birou;

Negrulescu Andra-Maria - economist;

Fortofoi-Morega Claudia-Andreea - economist;

Nicolae Oprita - sef sector;

Sitoianu Ion-sef sectie;

Popescu Constantin - sef sector.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multor contracte din care sa reiasa furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani in valoare/valoare cumulata de minim 1.603.315 lei fara TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenra documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Documentele care confirma indeplinirea celor asumate:copii dupa cel putin un document/parti relevante emise sau contrasemnatae de o entitate su de catre clientul privat beneficiar. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

2. În cazul în care prin aplicarea criteriului de atribuire, vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEA reofertarea prin depunerea, la sediul autoritatii contractante, de documente care contin noi preturi.

3. Oferta si documentele se depun on-line semnate cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, in baza art. 137 alin. 2 din HG 395/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

cf art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022