Услуги - 840-2018

03/01/2018    S1

България-София: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

2018/S 001-000840

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 242-504439)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/215

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас“ по четири обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност по Анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 242-504439

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.5
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна обща стойност
Вместо:

1 473 230

Да се чете:

2 019 750

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

768 630

Да се чете:

1 021 800

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

230 800

Да се чете:

442 500

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция №: 3
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

192160

Да се чете:

255450

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция №: 4
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

281 640

Да се чете:

300 000

Номер на раздел: VI.3
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

Максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по обособ. позиция № 1 е 97,79 BGN без ДДС, по обособ. позиция № 2 — 156,47 BGN без ДДС, по обособ. позиция № 3 — 97,79 BGN без ДДС и по обособ. позиция № 4 — 281,64 BGN без ДДС.

Да се чете:

Максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по обособена позиция № 1 е 130 BGN без ДДС, по обособена позиция № 2 — 300 BGN без ДДС, по обособена позиция № 3 — 130 BGN без ДДС и по обособена позиция № 4 — 300 BGN без ДДС.

Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти
Вместо:
Дата: 24/01/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 12/02/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите — дата и час
Вместо:
Дата: 25/01/2018
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 13/02/2018
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

В раздел „Прогнозна стойност на обществената поръчка“, на стр. 4 и 5 от част І. Указания за подготовка на офертите от документацията за поръчката, общата прогнозна стойност на поръчката, прогнозните стойности на четирите обособени позиции, както и максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по всяка обособена позиция се изменят съгласно посоченото по-горе.

В уточненията под линия в образците на ценови предложения (Приложения от 3.1. до 3.4 включително) от документацията за поръчката, максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по всяка обособена позиция се изменят съгласно посоченото по-горе.