There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 84156-2022

16/02/2022    S33

Bulgaria-Rakovski: Electricity

2022/S 033-084156

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA RAKOVSKI
National registration number: 000471543
Postal address: pl. "Balgariya" No. 1
Town: gr. Rakovski
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4150
Country: Bulgaria
Contact person: Miroslav Plamenov Milev
E-mail: praven@rakovski.bg
Telephone: +359 884188277
Internet address(es):
Main address: www.rakovski.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1162
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/186356
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/186356
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Раковски 2022-2023 г.

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Раковски 2022-2023 г.“

Финансиране - Средствата по настоящата процедура ще се осигурят от бюджета на Община Раковски.

В ценовото си предложение, участникът трябва да предложи цена за фиксирана надбавка към среднопретеглена месечна цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна  борса  на пазарен сигмент „Ден напред“ нетна активна електрическа енергия.

Крайната  предлагана цена се  сформира от  среднопретеглена месечна цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна  борса  на пазарен сигмент „Ден напред“+ фиксирана  надбавка в размер не-повече от 6,00  /шест/ лв.  без ДДС.

Общо описание на предмета на поръчката - Пълният обхват на поръчката е съгласно Техническата спецификация – Приложение №1 към одобрената документация за участие.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 840 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Територията на Община Раковски. Пълно описание на обектите на Възложителя е налично в Актуален списък на обектите - Приложение №2, неразделна част от съответстващата документация.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Раковски 2022-2023 г.“

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.

Предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, са следните:

1) В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на промяна в броя на обектите за доставка на електрическа енергия ниско напрежение, според възникналата необходимост и съобразно одобрените от КЕВР „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия“, за които ще заплаща консумираната електроенергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена.

2) В случай, че към датата на изтичане на срока на договора не е проведена обществена поръчка (или все още се провежда) за избор на изпълнител, с който да се сключи нов договор със същия предмет по реда на ЗОП и в случай, че общата прогнозна стойност не е достигната, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 840 000 (словом: осемстотин и четиридесет хиляди лева) без ДДС или 1 008 000 (словом: един милион и осем хиляди лева) с вкл. ДДС, като крайната предлагана цена се сформира от средномесечната цена за 1 MWh съгласно Българската независима енергийна борса + фиксирана надбавка в размер не-повече от 6,00 /шест/ лв. без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на база направени разходи за предходната година, като се взе предвид и обстоятелството, че за последните три месеца в страната цената за електроенергия значително се завиши. Прогнозната стойност стъпва и върху прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, като последното е определено на база за средна стойност на месец през 2021 година (142 mwh), умножено по 12 месеца, за да се прогнозира количеството за цяла една календарна година.

Прогнозно количество елекроенергия за 12 календарни месеца – 1704 mwh

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 840 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката и покрива целият срок на договора плюс 30 дни след неговото приключване (съобразно определения срок от 12 месеца).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група”, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да има сключен Рамков договор с оператора на електроразпределителна мрежа, към която е присъединен Възложителя, съгласно чл. 23 ал. 2 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Изискванията по т. 3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3. включително, се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Удостоверяване: При подаване на офертата участниците посочват информацията относно посочените по-горе изисквания в ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, поле "Вписване в съответния професионален регистър".

Доказване: Преди сключването на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, с които удостоверя съответствието си с минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, а именно:

1. Заверено копие на валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група“ издаден от КЕВР, в съответствие със ЗЕ;

2. Заверено копие на доказателство за вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи, като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен;

3. Заверено копие на Удостоверение за сключен Рамков договор с оператора на електроразпределителна мрежа, към която е присъединен Възложителя или заверено копие от сключения договор.

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в еЕЕДОП.

В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участниците трябва да отговарят на изискванията за лично състояние съгласно чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, вкл.

националните основания за отстраняване, които са:

– осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл.

54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6

от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54,

ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна

процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици;

– обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/03/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Срок за изпълнение на поръчката: Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца или до достигане (превишаване) на прогнозната стойност на договора – което от двете събития настъпи първо.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с писмено едномесечно предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи, и не е длъжен да съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивите си за прекратяването с предизвестие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора до момента на прекратяването с предизвестие.

Забележка:

Изпълнението по настоящата обществена поръчка ще започне след приключване на изпълнението по действащия към настоящия момент Договор за доставка на нетни количества активна електрическа енергия, сключен въз основа на Решение № ОПЗ-30 (номер в ЦАИС D8589413) от 25.08.2021 г. на Кмета на Община Раковски.

( https://app.eop.bg/today/150543 )

Финансиране - Средствата по настоящата процедура ще се осигурят от бюджета на Община Раковски.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022