Supplies - 84199-2019

21/02/2019    S37

Polska-Katowice: Smary

2019/S 037-084199

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 027-061005)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Rosa
E-mail: ad.rosa@pgg.pl
Tel.: +48 327572909
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 246-11.

Numer referencyjny: 701902167
II.1.2)Główny kod CPV
24951100 Smary
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 246-11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-061005

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.