Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 84199-2019

21/02/2019    S37

Polska-Katowice: Smary

2019/S 037-084199

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 027-061005)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Rosa
E-mail: ad.rosa@pgg.pl
Tel.: +48 327572909
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 246-11.

Numer referencyjny: 701902167
II.1.2)Główny kod CPV
24951100 Smary
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 246-11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-061005

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.