Fournitures - 84398-2022

16/02/2022    S33

Pologne-Łódź: Lits, literie et tissus d'ameublement spéciaux

2022/S 033-084398

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Łódzki
Numéro national d'identification: PL 724-000-32-43
Adresse postale: ul. Narutowicza 68
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-136
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Michalak
Courriel: diir@uni.lodz.pl
Téléphone: +48 426354303
Fax: +48 426354305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uni.lodz.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Numéro de référence: 23/DIR/UŁ/2021
II.1.2)Code CPV principal
39143110 Lits, literie et tissus d'ameublement spéciaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części:

Część 1. Meble do pokoi ( łóżka, szafy, bagażniki, biurka, stoliki, krzesła, fotele itp.);

Część 2. Meble do pomieszczeń administracyjnych;

Część 3. Meble do sal konferencyjnych;

Część 4. Meble do sal restauracyjnych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego Wykonawcę na każdą z części zamówienia.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 709 318.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble do pokoi ( łóżka, szafy, bagażniki, biurka, stoliki, krzesła, fotele itp.)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
39141000 Mobilier et agencement de cuisine
39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli do pokoi ( łóżka, szafy, bagażniki, biurka, stoliki, krzesła, fotele itp.) i kuchni w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi - zgodnie z Załącznikiem 2a do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble do pomieszczeń administracyjnych

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Nie dotyczy

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa do pomieszczeń administracyjnych Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi - zgodnie z Załącznikiem nr 2d do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble do sal konferencyjnych

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39130000 Mobilier de bureau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Nie dotyczy

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa mebli do sal konferencyjnych Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ przy ul Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble do sal restauracyjnych

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Centrum Sszkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli do sal restauracyjnych Centrum Sszkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 220-576805
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4/DIR/UŁ/2022
Lot nº: 1
Intitulé:

Meble do pokoi ( łóżka, szafy, bagażniki, biurka, stoliki, krzesła, fotele itp.)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, ul. Skowieszyńska 24, 24-100 Puławy
Adresse postale: ul. Skowieszyńska 24
Ville: Puławy
Code NUTS: PL815 Puławski
Code postal: 24-100
Pays: Pologne
Courriel: grzegorz@starpolmeble.pl
Téléphone: +48 662176826
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 121 143.47 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 975 645.84 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3/DIR/UŁ/2022
Lot nº: 4
Intitulé:

Meble do sal restauracyjnych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Dreko Meble Sp. Jawna
Numéro national d'identification: http://www.dreko.pl
Adresse postale: ul. Szczecińska 6c
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 91-222
Pays: Pologne
Courriel: sekretariat@dreko.pl
Téléphone: +48 6405660
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 332.76 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 176 182.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Oferta musi zawierać:

a) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

b) Wypełniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2a -2d do SWZ (w zależności od części na jaką składana jest oferta).

Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian do treści ww. załącznika. Wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie

z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2a i 2b przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załącznika opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z arkuszem przygotowanym przez Zamawiającego.

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ( oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy).

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Aktualną wersję instrukcji wypełniania JEDZ/ESPD można znaleźć pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf. UWAGA!: Dla poprawnego złożenia oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga jedynie, by wykonawca w złożonym Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) części IV: Kryteria kwalifikacji, w pkt α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji zaznaczył odpowiedź – TAK.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

f) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania chyba, że zamawiający może je pozyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym, zamawiający żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

- Przepis o którym mowa w zdaniu drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przepisy o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych wart.118 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

g) Przedmiotowe środki dowodowe w postaci wskazane w pkt. IV. SWZ.

2. Forma składanych dokumentów została określona w Rozdziale XIV SWZ.

3. Ofertę wraz z wymaganymi należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie prowadzonego postępowania;

Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w następującej wysokości:

Część 1.: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100),

Część 2.: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych i 00/100gr ),

Cześć 3.: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

Część 4.: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100).

Wymagania dotyczące wadium opisano w Rozdz. XVIII SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: a
Ville: a
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy.

23.2. Odwołanie przysługuje na:

23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

23.2.c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

23.3. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 23.2.a.

23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej.

23.7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.11. Do odwołania dołącza się:

a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;

c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/02/2022