Услуги - 84639-2017

07/03/2017    S46    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Габрово: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

2017/S 046-084639

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД
Национален регистрационен номер: 107507217
Пощенски адрес: ул. „Д-р Илиев Детсткия“ № 1
Град: Габрово
код NUTS: BG322
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Петя Ненова
Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com
Телефон: +359 66800638
Факс: +359 66804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mbalgabrovo.com

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

II.1.2)Основен CPV код
50400000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 19 860.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Апаратура за анестезия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

МБАЛ — АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хемодиализна апаратура

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

МБАЛ — АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

Поканата е с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки, след прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП на публично състезание проведено по реда на ЗОП с предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово" открита с Решение № 383/30.09.2016 г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2016-0017/30.09.2016 г. Процедурата е прекратена частично с решение № 1044/23.12.2016 г., тъй като в срока за подаване на оферти — до 16:00 часа на 24.10.2016 г. в деловодството на МБАЛ Габрово не е подадена нито 1 оферта за участие по описаните по-горе обособени позиции. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УС-02-06-056-17
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Апаратура за анестезия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/02/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Илан Медицинска Апаратура“ ООД
Национален регистрационен номер: 103597142
Пощенски адрес: ул. „Кирил Шиваров“ № 9
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@ilan.bg
Телефон: +359 52612259
Факс: +359 52612258
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 950.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УС-02-06-057-17
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Хемодиализна апаратура

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/02/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 107516166
Пощенски адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 26
Град: Габрово
код NUTS: BG322
Пощенски код: 5300
Държава: България
Електронна поща: head.office@fmc-bg.com
Телефон: +359 66804540
Факс: +359 66806169
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 910.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/03/2017