Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 84830-2018

24/02/2018    S39    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Венец: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2018/S 039-084830

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СИДП ДП, ТП „ДЛС Паламара“
Национален регистрационен номер: 2016174120126
Пощенски адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 17
Град: с. Венец
код NUTS: BG333
Пощенски код: 9751
Държава: България
Лице за контакт: Мария Димитрова
Електронна поща: dls.palamara@dpshumen.bg
Телефон: +359 896833422
Факс: +359 53432047

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dlspalamara.sidp.bg

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.sidp.bg/%D0%B7%D0%BE%D0%BF-2017-7-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: държавно ловно стопанство
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ловен туризъм и дърводобив

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“

II.1.2)Основен CPV код
34300000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“ в четири обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили,

— Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“,

— Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар,

— Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, кв. „Мътница“, ул. „Захари Стоянов“, УПИ III, кв. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, кв. „Мътница“, ул. „Захари Стоянов“, УПИ III, кв. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, кв. „Мътница“, ул. „Захари Стоянов“, УПИ III, кв. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 187-382274
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18a
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148069822
Пощенски адрес: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@limtek.bg
Телефон: +359 52603512
Факс: +359 60120322

Интернет адрес: http://limtekbg.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 19
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Венци Шумен“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200580416
Пощенски адрес: бул. „Симеон Велики“ № 12
Град: Шумен
код NUTS: BG333
Пощенски код: 9700
Държава: България
Електронна поща: shumen@venci.bg
Телефон: +359 54874340
Факс: +359 54874342

Интернет адрес: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 41 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18b
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148069822
Пощенски адрес: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@limtek.bg
Телефон: +359 52603512
Факс: +359 60120322

Интернет адрес: http://limtekbg.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 18 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 18 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18c
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148069822
Пощенски адрес: ул. „Плиска“ № 7, ет.3, ап. 7
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@limtek.bg
Телефон: +359 52603512
Факс: +359 60120322

Интернет адрес: http://limtekbg.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 29 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С фирма „Лимтек инженеринг“ ЕООД е сключен Договор № 18/24.1.2018 г. за следните обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили;

— Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар;

— Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях.

При попълване на раздел V за обособена позиция № 1 е посочен № на договора — 18a; обособена позиция № 3 е посочен № на договора — 18b; обособена позиция № 4 е посочен № на договора — 18c. Посочването на символи след номера на договора е извършено, тъй като системата не приема един и същ номер и дата на договор за отделните обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/02/2018