Leveringen - 84830-2018

24/02/2018    S39

България-Венец: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2018/S 039-084830

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СИДП ДП, ТП „ДЛС Паламара“
Национален регистрационен номер: 2016174120126
Пощенски адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 17
Град: с. Венец
код NUTS: BG333 Shumen
Пощенски код: 9751
Държава: България
Лице за контакт: Мария Димитрова
Електронна поща: dls.palamara@dpshumen.bg
Телефон: +359 896833422
Факс: +359 53432047

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dlspalamara.sidp.bg

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.sidp.bg/%D0%B7%D0%BE%D0%BF-2017-7-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: държавно ловно стопанство
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ловен туризъм и дърводобив

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“ в четири обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили,

— Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“,

— Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар,

— Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Shumen
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, кв. „Мътница“, ул. „Захари Стоянов“, УПИ III, кв. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Shumen
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Shumen
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, кв. „Мътница“, ул. „Захари Стоянов“, УПИ III, кв. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Shumen
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, кв. „Мътница“, ул. „Захари Стоянов“, УПИ III, кв. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В т. II.2.5 „Критерий за възлагане“: Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 187-382274
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18a
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148069822
Пощенски адрес: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@limtek.bg
Телефон: +359 52603512
Факс: +359 60120322

Интернет адрес: http://limtekbg.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 19
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Венци Шумен“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200580416
Пощенски адрес: бул. „Симеон Велики“ № 12
Град: Шумен
код NUTS: BG333 Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Електронна поща: shumen@venci.bg
Телефон: +359 54874340
Факс: +359 54874342

Интернет адрес: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 41 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18b
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148069822
Пощенски адрес: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@limtek.bg
Телефон: +359 52603512
Факс: +359 60120322

Интернет адрес: http://limtekbg.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 18 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 18 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18c
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148069822
Пощенски адрес: ул. „Плиска“ № 7, ет.3, ап. 7
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@limtek.bg
Телефон: +359 52603512
Факс: +359 60120322

Интернет адрес: http://limtekbg.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 29 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С фирма „Лимтек инженеринг“ ЕООД е сключен Договор № 18/24.1.2018 г. за следните обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили;

— Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар;

— Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях.

При попълване на раздел V за обособена позиция № 1 е посочен № на договора — 18a; обособена позиция № 3 е посочен № на договора — 18b; обособена позиция № 4 е посочен № на договора — 18c. Посочването на символи след номера на договора е извършено, тъй като системата не приема един и същ номер и дата на договор за отделните обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/02/2018