Leveringen - 84830-2018

24/02/2018    S39    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Venets: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2018/S 039-084830

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIDP DP, TP „DLS Palamara“
Nationaal identificatienummer: 2016174120126
Postadres: ul. „Kiril i Metodiy“ No. 17
Plaats: s. Venets
NUTS-code: BG333 Shumen
Postcode: 9751
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Dimitrova
E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg
Telefoon: +359 896833422
Fax: +359 53432047

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlspalamara.sidp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dlspalamara.sidp.bg/%D0%B7%D0%BE%D0%BF-2017-7-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ловен туризъм и дърводобив

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 187-382274

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18a
Perceel nr.: 1
Benaming:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 148069822
Postadres: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Varna
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: office@limtek.bg
Telefoon: +359 52603512
Fax: +359 60120322

Internetadres: http://limtekbg.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Венци Шумен“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200580416
Postadres: бул. „Симеон Велики“ № 12
Plaats: Шумен
NUTS-code: BG333 Shumen
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
E-mail: shumen@venci.bg
Telefoon: +359 54874340
Fax: +359 54874342

Internetadres: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18b
Perceel nr.: 3
Benaming:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 148069822
Postadres: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Varna
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: office@limtek.bg
Telefoon: +359 52603512
Fax: +359 60120322

Internetadres: http://limtekbg.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18c
Perceel nr.: 4
Benaming:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 148069822
Postadres: ул. „Плиска“ № 7, ет.3, ап. 7
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Varna
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: office@limtek.bg
Telefoon: +359 52603512
Fax: +359 60120322

Internetadres: http://limtekbg.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2018