Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 84830-2018

24/02/2018    S39    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Venets: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2018/S 039-084830

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIDP DP, TP „DLS Palamara“
Nationaal identificatienummer: 2016174120126
Postadres: ul. „Kiril i Metodiy“ No. 17
Plaats: s. Venets
NUTS-code: BG333
Postcode: 9751
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Dimitrova
E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg
Telefoon: +359 896833422
Fax: +359 53432047

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlspalamara.sidp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dlspalamara.sidp.bg/%D0%B7%D0%BE%D0%BF-2017-7-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ловен туризъм и дърводобив

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 187-382274

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18a
Perceel nr.: 1
Benaming:

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 148069822
Postadres: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: office@limtek.bg
Telefoon: +359 52603512
Fax: +359 60120322

Internetadres: http://limtekbg.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Венци Шумен“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200580416
Postadres: бул. „Симеон Велики“ № 12
Plaats: Шумен
NUTS-code: BG333
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
E-mail: shumen@venci.bg
Telefoon: +359 54874340
Fax: +359 54874342

Internetadres: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18b
Perceel nr.: 3
Benaming:

Обособена позиция № 3 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 148069822
Postadres: ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: office@limtek.bg
Telefoon: +359 52603512
Fax: +359 60120322

Internetadres: http://limtekbg.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18c
Perceel nr.: 4
Benaming:

Обособена позиция № 4 — Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лимтек инженеринг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 148069822
Postadres: ул. „Плиска“ № 7, ет.3, ап. 7
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: office@limtek.bg
Telefoon: +359 52603512
Fax: +359 60120322

Internetadres: http://limtekbg.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2018