Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 850-2022

03/01/2022    S1

Bulgarie-Vratsa: Matériaux de construction et articles connexes

2022/S 001-000850

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 247-652570)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: OBShtINA VRATsA
Numéro national d'identification: 000193115
Adresse postale: ul. Stefanaki Savov No. 6
Ville: grad Vratsa
Code NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Code postal: 3000
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Mario Ivanov Milov
Courriel: mariomiloff@abv.bg
Téléphone: +359 92622400
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vratza.bg
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/4528

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

II.1.2)Code CPV principal
44100000 Matériaux de construction et articles connexes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца.

Доставка на строителни материали инструменти и консумативи за нуждите на общинска администрация и за второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/12/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-652570

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Дата
Au lieu de:
Date: 24/01/2022
Lire:
Date: 07/02/2022
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Дата
Au lieu de:
Date: 25/01/2022
Lire:
Date: 08/03/2022
Numéro de section: VI.3)
Au lieu de:

Възложителят отстранява от участие участници от процедурата, когато: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии и за подбор или не изпълни друго условие, поставено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; 3. участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Финансирането на договора е за сметка на бюджета на Община Враца за 2022г., в това число бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет. Разходите се извършват до размера на предвидените средства на съответния бюджетен разпоредител.

Плащанията се уреждат на месечна база, в срок от 30 календарни дни след, предоставяне на фактура оригинал, с вписан номер на договора за доставка и приемо - предавателен протокол (стокова разписка), подписан (одобрена) от Възложителя, или упълномощено от него лице, за действително доставените материали, включващ като минимум информация за каталожен номер, вид на материала, ед. цена и поръчано количество.

Фактурите за извършения разход се издават на съответния разпоредител с бюджет.

Плащането се извършва от съответния разпоредител с бюджет.

Lire:

Възложителят отстранява от участие участници от процедурата, когато: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии и за подбор или не изпълни друго условие, поставено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; 3. участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Финансирането на договора е за сметка на бюджета на Община Враца за 2022г., в това число бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет. Разходите се извършват до размера на предвидените средства на съответния бюджетен разпоредител.

Плащанията се уреждат на месечна база, в срок от 30 календарни дни след, предоставяне на фактура оригинал, с вписан номер на договора за доставка и приемо - предавателен протокол (стокова разписка), подписан (одобрена) от Възложителя, или упълномощено от него лице, за действително доставените материали, включващ като минимум информация за каталожен номер, вид на материала, ед. цена и поръчано количество.

Фактурите за извършения разход се издават на съответния разпоредител с бюджет.

Плащането се извършва от съответния разпоредител с бюджет.

Допусната е техническа грешка в методиката за оценка на офертите - по показател П3 – Предложен общ сбор от единичните цени в ценовото предложение, като техническата грешка е във формулата за изчисляване на ценовите предложения. Техническата грешка е коригирана, като прилагаме нов файл с методиката за оценка на офертите.

VII.2)Autres informations complémentaires: