Supplies - 85083-2021

Submission deadline has been amended by:  141316-2021
19/02/2021    S35

Polska-Zabrze: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2021/S 035-085083

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Adres pocztowy: M. Curie-Skłodowskiej 9
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek
E-mail: przetargi@sccs.pl
Tel.: +48 323733668
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę preparatów dezynfekcyjnych

Numer referencyjny: 17/EZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych zawarte w pakietach od nr 1 do nr 10 szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszego SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dekontaminacja ciała pacjenta przed zabiegiem operacyjnym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dekontaminacja ciała pacjenta przed zabiegiem operacyjnym preparat zgodnie z parametrami w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty dezynfekcyjne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

— preparat do mycia rąk przed dezynfekcja chirurgiczną, higieniczną;

— chirurgiczna i higieniczna dezynfekcja rąk;

— higieniczna dezynfekcja rąk w pianie do stacji dozującej;

— krem do pielęgnacji rąk;

— żel do rąk do lampy szkoleniowej;

— lampa UV szkoleniowa;

— wieszaki/koszyki na płyn dezynfekcyjny do rąk na łóżko;

— dozowniki łokciowe ścienne do butelki 500 ml;

— dozowniki bez integrowanego systemu dozującego;

— zgodne z opisem w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja dużych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

— dezynfekcja dużych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego;

— dezynfekcja powierzchni w systemie chusteczek do zalewania;

— dozowniki na chusteczki;

— chusteczki na rolce;

— zgodne z parametrami w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w obecności substancji organicznych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

— dezynfekcja powierzchni i sprzętu w obecności substancji organicznych;

— dezynfekcja powierzchni i sprzętu w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia;

— chusteczki na rolce w wiaderku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja głowic ultradźwiękowych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dezynfekcja głowic ultradźwiękowych zgonie z opisem zawartym w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni i sprzętu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

— dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni i sprzętu;

— dezynfekcja małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi;

— zgodnie z opisem w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja sprzętu medycznego w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dezynfekcja sprzętu medycznego w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nawilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Nawilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych zgodnie z SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja powierzchni w obecności substancji organicznych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dezynfekcja powierzchni w obecności substancji organicznych zgodnie z SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach klasy A i B

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach klasy A i B zgodnie z SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ);

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

5) oświadczenie zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ);

6) oświadczenie zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie stawia sie warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie stawia sie warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

4. Cena przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

A. koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych (z cłem w przypadku przedmiotu zamówienia sprowadzonego spoza UE);

B. koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem zamówienia.

5. W przypadku gdy dostawcą jest konsorcjum, członkowie konsorcjum są dłużnikami i wierzycielami solidarnymi zobowiązań i praw wynikających z umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z załącznikiem towary odpowiadające wymogom stawianym w specyfikacji.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia w formie pisemnej lub faxem lub emailem.

3. Faktura musi zawierać następujące elementy:

• numer serii,

• data ważności,

• numer katalogowy.

Jeżeli faktura nie będzie zawierała, ww. elementów Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 3

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje produkty posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP.

2. Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowań oznaczonych niezgodnie z przepisami w tym zakresie i nie posiadających ulotek w języku polskim.

4. Realizacja zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy od podpisania umowy z możliwością jednostronnego przez Zamawiającego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy o nie więcej niż 20 % lub przedłużenia czasu trwania umowy nie więcej niż o 2 miesiące.

§ 4

1. Dostawa nastąpi do magazynu apteki Zamawiającego.

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.

3. Przyjęcie musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo-asortymentowym towaru którego dokona pracownik apteki.

§ 5

Zapłata za otrzymany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do dostawcy, dotyczy to należności głównych jak i odsetek.

§ 7

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 jednak nie mniej niż 30 PLN dziennie, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) w wysokości 5 % wartości brutto za pakiet wskazanej za odstąpienie od pakietu z przyczyn leżących po stronie dostawcy;

c) w wysokości 5 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Naliczenie kar umownych nastąpi poprzez wystawienie i doręczenie Wykonawcy noty obciążeniowej.

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3.

§ 8

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy (wg nazwy handlowej) dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić ww. niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia towaru posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

Pozostałe zapisy w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/03/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wejście na platformę poprzez link: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/ i dokonywane jest przez Zamawiającego w dniu 18 marca 2021 r. o godz.: 12.30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;

2) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (pakiet).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań stawianych przedmiotowi zamówienia:

1) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (zgodnie z wymogami w pakietach);

2) ulotki z danymi dotyczącymi preparatów;

3) końcowy wynik badania potwierdzający spełnianie norm wymienionych dla poszczególnych preparatów (zgodnie z wymogami w pakietach).

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wadium wynosi:

— pakiet nr 1 140,00 PLN,

— pakiet nr 2 5 100,00 PLN,

— pakiet nr 3 5 200,00 PLN,

— pakiet nr 4 2 600,00 PLN,

— pakiet nr 5 4 200,00 PLN,

— pakiet nr 6 250,00 PLN,

— pakiet nr 7 300,00 PLN,

— pakiet nr 8 140,00 PLN,

— pakiet nr 9 2 000,00 PLN,

— pakiet nr 10 60,00 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2021