There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 85218-2022

16/02/2022    S33

Bulgaria-Burgas: Refuse and waste related services

2022/S 033-085218

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA BURGAS
National registration number: 000056814
Postal address: ul. Aleksandrovska No. 26
Town: gr. Burgas
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Postal code: 8000
Country: Bulgaria
Contact person: Vesna Baltina
E-mail: v.baltina@burgas.bg
Telephone: +359 56907272
Internet address(es):
Main address: https://www.burgas.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/16058
I.1)Name and addresses
Official name: Община Несебър
National registration number: 000057122
Postal address: ул."Еделвайс" №10
Town: Несебър
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 8230
Country: Bulgaria
Contact person: Николай Димитров
E-mail: mer@nesebar.bg
Telephone: +359 55443281
Internet address(es):
Main address: http://nessebarinfo.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/28046
I.1)Name and addresses
Official name: Община Поморие
National registration number: 000057179
Postal address: ул."Солна" №5
Town: Поморие
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 8200
Country: Bulgaria
Contact person: Иван Алексиев
E-mail: mayor@pomorie.bg
Telephone: +359 59622004
Internet address(es):
Main address: https://www.pomorie.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18594
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/186704
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/186704
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на оператор на анаеробна инсталация и системата за събиране на разделно събрани биоразградими отпадъци“

Reference number: 93-ОП22-10
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Избор на оператор на анаеробна инсталация и системата за събиране на разделно събрани биоразградими отпадъци“, като същият представлява предоставяне на услуга от общ икономически интерес (УОИИ). „Анаеробна инсталация“ е обобщено наименование на всички сгради, съоръжения, мобилна техника, площадкова инфраструктура, вертикална планировка, ограда, които са изградени при изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас".

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 21 099 223.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Main site or place of performance:

Имот с идентификатор 07079.605.670, представляващ УПИ III-670 „За анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци, трафопост и производство на енергия“, кв. 27, м. ПЗ “Север“ гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

Основни дейности, включени в обхвата на поръчката:

1. Събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от територията на Общините Бургас, Несебър и Поморие

2. Приемане и предварително третиране на биоразградими отпадъци, събрани при източника в анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци ;

3. Анаеробна ферментация и извличане на биогаз;

4. Оползотворяване на биогаз чрез когенерационен модул ;

5. Компостиране на биоразградими отпадъци след анаеробна ферментация;

6 Административно управление, експлоатация и поддръжка на материалната база на инсталацията, техниката и съоръженията.

7. Охрана и охранителна дейност.

Описаните дейности не изчерпват целия обхват на поръчката, в тях бъдещият изпълнител следва да предвиди и всички съпътстващи, техологично необходими, но неизброени изрично от Възложителя ангажименти, осигуряващи нормалното функциониране и експлоатация на инсталацията и обгрижване на материалната база.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 099 223.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект № BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас", финансиран по ОПОС 2014-2020, подкрепен от ЕФРР.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се предвижда!

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците за последните 3 (три) приключили финансови години следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 10 000 000,00 лв., изчислен на база годишните обороти;

Minimum level(s) of standards possibly required:

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор по т.1 чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ . Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или справка за общия оборот. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи тези документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, минимум една по една дейност, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „сходен предмет“ следва да се разбира осъществяване на следните дейности: 1. Експлоатация на инсталация за третиране на биоразградими отпадъци с улавяне и оползотворяване на отделения биогаз и 2. Дейности по събиране и транспортиране на битови или разделно събрани отпадъци.*Забележка: Поставените от Възложителя изисквания за „дейности с предмет, сходен с този на поръчката” могат да бъдат изпълнени в една или повече отделни услуги. За изпълнена се счита дейност или набор от дейности, резултатът от които е приет в срок и без възражения.

2. Участникът следва да разполага със следния персонал и/или ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: 1 (един) Управител на инсталацията.Квалификация и изисквания: Висше образование в областта на природните и/или техническите науки, и/или социални, стопански и правни науки, Професионално направление „Икономика“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.) или еквивалентна специалност.Минимум 5 (пет) години професионален опит в сферата на управление на отпадъците, от които минимум 2 (две) години – на ръководна длъжност; 1 (един) Технолог (оператор контрол на процеса).Квалификация и изисквания: Средно образование с профил „Природни науки“ или еквиваленен или висше образование в областта природните и/или техническите науки (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.) или еквивалентно образование.Минимум 5 (пет) години професионален опит в сферата на управление на отпадъците, от които минимум 2 (две) години – на длъжност технолог или еквивалент; 1 ( един) Еколог.Квалификация и изисквания: Висше образование – специалност Еколог или Опазване на околната среда или еквивалентна;

3. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват, свързан с предмета на поръчката - дейност/и свързана/и с третиране на отпадъци или еквивалент.

4.Участникът следва да прилага внедрена система или стандарти за опазване на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалентна с обхват, свързан с предмета на поръчката - дейност/и свързана/и с третиране на отпадъци или еквивалент. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.Сертификатът посочен в т.3 и т.4 трябва да е валиден и издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установен в други държави членки. Избраният за Изпълнител участник следва да поддържа валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.

Minimum level(s) of standards possibly required:

По т.1. Деклариране: Участникът попълва поле За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора, на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставения критерий за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

По т.2. Деклариране: Участникът попълва поле Образователна и професионална квалификация от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат, като посочва:

Експерт (имена и позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); Образование – в случай, че се изисква от възложителя за удовлетворяване на поставените изисквания (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация - в случай, че се изисква от възложителя за удовлетворяване на поставените изисквания (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит - в случай, че се изисква от възложителя за удовлетворяване на поставените изисквания (месторабота, период, длъжност, основни функции); Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва, чрез представяне на списък на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

По т.3. Деклариране: Участникът попълва поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството от раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат, като посочва валидност и обхват на издадения сертификат.

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва, чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи въведената система за контрол на качеството, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.

По т.4. Деклариране: Участникът попълва поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление от раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат, като посочва валидност и обхват на издадения сертификат. Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва, чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи системи и стандарти за опазване на околната среда, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5, чл.107 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон, чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2.Гаранцията за изпълнение е в размер 2% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 дни.

3.Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.

4.Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето

„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички

обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално

предприетите мерки за надеждност.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/03/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).2. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци! Участник, чиято ценова оферта съдържа стойности, превишаващи предварително посочените от Възложителя максимални прогнозни стойности на компенсацията по компоненти, описани на стр.4 от Документацията за обществена поръчка, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022