Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 85563-2016

Wyświetl widok skrócony

12/03/2016    S51

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2016/S 051-085563

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Tomaka
E-mail: elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl
Tel.: +48 226618432
Faks: +48 226283467

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gugik.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal – SIG – nr ref: BO-ZP.2610.2.2016.IZ.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania administrowania i eksploatacji infrastruktury programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG. Świadczenie usług
z przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie operacyjnego utrzymania elementów infrastruktury w warstwach aplikacyjnej, szyny usług, baz danych, storage, sieci oraz środowisk monitorowania
i backupu poprzez realizację zadań i aktywności z zakresu poszczególnych procesów zawartych
w bibliotece dobrych praktyk zarządzania usługami ITIL®.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów, 72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego, 72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, 50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 475 397,72 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Występują przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, a mianowicie:
Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe dla zamówienia uzupełniającego na „Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal”, zostało udzielone w dniu 5.5.2014 roku. Podpisanie umowy na realizację zamówienia uzupełniającego planowane jest w okresie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
2) Wartość zamówienia uzupełniającego może stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj.: nie więcej niż 1 621 730,34 PLN netto. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3) Zamówienie publiczne na „Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal” o nr ZP/BO-4-2500-49/IZ-PG2/5049-12/2013, będące zamówieniem podstawowym, zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

4) Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla zamówienia publicznego na „Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal”. Informacja o możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu nr. 2013/S 231-401366, w Sekcji VI.3) zatytułowanej ,,Informacje dodatkowe”,, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.11.2013 roku, a także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarta została informacja o możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w następującym brzmieniu: „Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia”.

5) Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6) W dniu 3.11.2015 r. została zawarta umowa na realizację zamówienia uzupełniającego o wartości 179 989,04 PLN brutto, (138 453,10 PLN netto).
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BO-ZP.2610.2.2016.IZ
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 231-401366 z dnia 28.11.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: COMARCH POLSKA S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 39 A
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 475 397,79 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 814 739,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 10
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@odwołania.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z działem VI, rozdział
2 ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@odwołania.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.3.2016