Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 85637-2019

22/02/2019    S38

Nederland-'s-Gravenhage: Informaticadiensten

2019/S 038-085637

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Benelux Organisation for Intellectual Property
Postadres: PO Box 90404
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2509 LK
Land: Nederland
Contactpersoon: Diter Wuytens
E-mail: dwuytens@boip.int
Telefoon: +31 703491111
Fax: +31 703475708
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.boip.int
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evolution and Maintenance of the Benelux Patent Platform

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
72263000 Software-implementatiediensten
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
72253200 Systeemondersteuningsdiensten
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
NUTS-code: LU000 Luxembourg
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/04/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2019