Usługi - 85867-2023

10/02/2023    S30

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2023/S 030-085867

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 016-044654)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Mogilska 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-542
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Cygal-Król
E-mail: malkrol@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 124172183
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne”

Numer referencyjny: O/KR.D-3.2411.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne" wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 016-044654

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne" wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne"

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne” wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej – STEŚ-R.

- Materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU.

- Dokumentacji warunków podłoża gruntowego stanowiącej część opracowania STEŚ-R tj.: Studium

geologiczno-inżynierskie, Dokumentacja hydrogeologiczna, Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem

robót geologicznych, Dokumentacja geofizyczna, Program badań geotechnicznych, Opinia geotechniczna.

Etap II - udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej – STEŚ-R,

- Materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego ostatecznej DŚU,

- Dokumentacji warunków podłoża gruntowego stanowiącej część opracowania STEŚ-R tj.: Studium geologiczno-inżynierskie, Dokumentacja hydrogeologiczna, Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem robót geologicznych, Dokumentacja geofizyczna, Program badań geotechnicznych, Opinia geotechniczna.

Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w miesiącach: 56

Powinno być:

Okres w miesiącach: 45

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 11.
Zamiast:

11. Termin realizacji zamówienia będzie wynosił: 56 miesięcy, z uwzględnieniem zasad określonych w Tomie II SWZ.

Powinno być:

11. Termin realizacji zamówienia będzie wynosił: 45 miesięcy, z uwzględnieniem zasad określonych w Tomie II SWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 11:15
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/06/2023
Powinno być:
Data: 06/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: