Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 8660-2020

09/01/2020    S6

Polen-Wroclaw: Medische apparatuur

2020/S 006-008660

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 234-573220)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Łuczejko
E-mail: pluczejko@usk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.usk.wroc.pl
Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii

Referentienummer: USK/DZP/PN-396/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii; 43 zadania (pakiety i pozycje) szczegółowo opisane w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-573220

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
In plaats van:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii; 39 zadań (pakietów i pozycji) szczegółowo opisane w SIWZ

Te lezen:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii; 43 zadania (pakiety i pozycje) szczegółowo opisane w SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 10/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 10/01/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 750 370,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

Lp.; Numer zadania; Wartość wadium:

1. pakiet nr 1 9 146,00;

2. pakiet nr 1A 11 600,00;

3. pakiet nr 2 7 186,00;

4. pakiet nr 2A 20 977,00;

5. pakiet nr 2B 80,00;

6. pakiet nr 3A 7 133,00;

7. pakiet nr 4 3 030,00;

8. pakiet nr 4A 7 608,00;

9. pakiet nr 5 1 003,00;

10. pakiet nr 5A 83 920,00;

11. pakiet nr 5B 120,00;

12. pakiet nr 6 17 509,00;

13. pakiet nr 7 9 789,00;

14. pakiet nr 7A 21 535,00;

15. pakiet nr 7B 1 200,00;

16. pakiet nr 8 5 408,00;

17. pakiet nr 9A 7 632,00;

18. pakiet nr 10 3 936,00;

19. pakiet nr 10A 4 478,00;

20. pakiet nr 11 pozycja nr 1 101,00;

21. pakiet nr 11 pozycja nr 2 741,00;

22. pakiet nr 11 pozycja nr 3 213,00;

23. pakiet nr 11 pozycja nr 4 15,00;

24. pakiet nr 11 pozycja nr 5 7,00;

25. pakiet nr 12 78 510,00;

26. pakiet nr 13A 41 204,00;

27. pakiet nr 14A 65 930,00;

28. pakiet nr 15A 111 396,00;

29. pakiet nr 16A 79 680,00;

30. pakiet nr 17A 15 556,00;

31. pakiet nr 18A 220,00;

32. pakiet nr 19 330,00;

33. pakiet nr 20 5 684,00;

34. pakiet nr 21 780,00;

35. pakiet nr 21A 54 910,00;

36. pakiet nr 22A 51 770,00;

37. pakiet nr 22B 11 138,00;

38. pakiet nr 23A 2 203,00;

39. pakiet nr 24A 277,00;

40. pakiet nr 25 300,00;

41. pakiet nr 26 2 324,00;

42. pakiet nr 26A 1 008,00;

43. pakiet nr 27 3 791,00.