Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 86818-2021

Submission deadline has been amended by:  139274-2021
19/02/2021    S35

Sverige-Eskilstuna: Telefonväxeltjänster

2021/S 035-086818

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Sörmland, Inköp
Nationellt registreringsnummer: 232100-0032
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 631 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Robin Åkerman
E-post: robin.akerman@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionsormland.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbdmfborw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbdmfborw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Telefonisttjänster till Region Sörmland

Referensnummer: IN-IN21-0084
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64214200 Telefonväxeltjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Sörmland har beslutat om förnyad upphandling av telefonisttjänster. Upphandlingen syftar till att täcka Region Sörmlands behov av telefonitjänster helgfri vardag, lördag, söndag samt helgdagar för samtal till kontaktcenter alla dagar året om. Målet med denna tjänst är att leverantören säkerställer servicenivån vid övertagande av Region Sörmlands telefonväxel avseende bemötande, service och hantering av alla sorters samtal och sökningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79510000 Telefonsvarartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Region Sörmland har beslutat om förnyad upphandling av telefonisttjänster. Upphandlingen syftar till att täcka Region Sörmlands behov av telefonitjänster helgfri vardag, lördag, söndag samt helgdagar för samtal till kontaktcenter alla dagar året om. Målet med denna tjänst är att leverantören säkerställer servicenivån vid övertagande av Region Sörmlands telefonväxel avseende bemötande, service och hantering av alla sorters samtal och sökningar.

Region Sörmland inbjuder företag, i fortsättningen kallade anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende avtal för telefonisttjänster till Region Sörmland. Tecknat avtal kommer att kunna användas av samtliga avdelningar och verksamheter inom Region Sörmland, i fortsättningen kallade köpare. Behovet avser tjänster på orter där köparen är verksam.

Region Sörmland har ca 7 400 medarbetare fördelade på fyra sjukhus och 19 regiondrivna vårdcentraler. Region Sörmland har samlat olika kontaktytor till ett gemensamt kontaktcenter för att förenkla och förbättra servicen till medborgare och medarbetare i Region Sörmland. Kontaktcenter har fyra huvuduppdrag där telefonväxeln är ett av uppdragen. I uppdraget ingår att ta emot och förmedla samtal vidare inom Region Sörmland, hantera ändringar i jourlisa samt personsökningar, hantera fel som uppstår inom IT-och telefonisystemet, hjälpa till med hänvisningar, avstängningar samt vidarekopplingar av telefon. Kontaktcenter är vanligtvis bemannad med tio personer varje dag (12 totalt) som besvarar samtal vardagar kl. 07.00-17.00 och med en person på lördagar och söndagar kl. 09.00-16.00. Idag tar kontaktcenter emot ungefär 2 300 samtal per vardag och 700 samtal per helg.

Region Sörmland använder sig av en Avaya Aura 8 växel med Tele2 som leverantör. Telefonistplattformen är från Mitel InAttend med hänvisnings-system Mitel Directory Manager och Mitel CMG web. Andra stödsystem som används är Ascom IP – DECT system, personsökaranläggningar med Netpage sökning, TeleQ från Aurora, JourLisa och TOPdesk. För dokumentation, debitering och statistik av telefontrafik och tjänster används Mitel Companion. För mer ingående beskrivning av uppdraget, se p. 3.3.3. Anbudsgivaren ska samverka med köparen och köparens leverantör för Telefoni för att säkra ett smidigt införande av tjänsten. Som en del i leveransen ska anbudsgivaren inkludera projektledare för att säkerställa hög kvalitet på införandet. Den praktiska implementeringen hanteras från köparens sida genom regionens telefonileverantör och vid behov av Regionens IT-avdelning, RSIT.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/03/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/03/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/02/2021