Diensten - 8689-2021

11/01/2021    S6

België-Brussel: Evaluatieondersteuning van ontwerpstrategische GLB-plannen met inachtneming van milieueisen

2021/S 006-008689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Environment
Postadres: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluatieondersteuning van ontwerpstrategische GLB-plannen met inachtneming van milieueisen

Referentienummer: ENV/2020/OP/0030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht is gericht op de ondersteuning van de Europese Commissie aan de hand van milieugerelateerde kennis tijdens een opbouwend gesprek met de lidstaten gedurende de voorbereiding van hun strategische plannen voor het GLB (GLB SP).

Deze opdracht is bedoeld als aanvulling op de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd binnen de Europese Commissie, waaronder de screening, beoordeling en verstrekking van feedback over de ontwerpen van de GLB SP.

De opdracht omvat de verlening van gedetailleerde ondersteuning met betrekking tot de voorafgaande analyse van landspecifieke milieudoelstellingen door individuele fiches per lidstaat op te stellen. Er moet ook een analyse worden geleverd van de huidige behoeften/uitdagingen in het kader van de milieudoelstellingen en in het licht van de aanbevelingen van de Commissie voor milieugerelateerde specifieke doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met de Europese Green Deal. Na de indiening van de ontwerpstrategische plannen voor het GLB moet deze opdracht het DG Milieu ondersteunen bij de beoordeling van de milieugerelateerde onderdelen van het ontwerp van de GLB SP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 490 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Evaluatieondersteuning van ontwerpstrategische GLB-plannen met inachtneming van milieueisen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 02 (Life Op.) Stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 161-391292
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2020/839227/ETU/ENV.D.1
Benaming:

Evaluatieondersteuning van ontwerpstrategische GLB-plannen met inachtneming van milieueisen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecorys Europe EEIG-GEIE
Postadres: Rue Belliard 12
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologics Institute GmbH
Postadres: Pfalzburger Straße 42-44
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10717
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Consulting SPRL
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 490 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 41 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2021