De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 8697-2021

11/01/2021    S6

Luxemburg-Luxemburg: Productieondersteuning voor het Publicatieblad

2021/S 006-008697

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: 2, rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Postcode: L-2985
Land: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://op.europa.eu/en/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productieondersteuning voor het Publicatieblad

Referentienummer: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van productieondersteunende diensten voor de applicatie die wordt ingezet voor de opstelling en bewerking van de begroting van de Europese Unie (EU) en het beheer van een XML-helpdesk met betrekking tot de oprichting en productie van het Publicatieblad (“PB“) van de EU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 223 242.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van productieondersteunende diensten voor de applicatie die wordt ingezet voor de opstelling en bewerking van de begroting van de Europese Unie (EU) en het beheer van een XML-helpdesk met betrekking tot de oprichting en productie van het Publicatieblad (“PB“) van de EU.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische gunningscriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 132-322375
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10806
Benaming:

Productieondersteuning voor het Publicatieblad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Infeurope S.A.
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 223 242.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Rectificatiebericht voor wijzigingen of nadere inlichtingen 2020/S 147-360694 bekendgemaakt op 31.7.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na kennisgeving aan de klager of, bij ontstentenis daarvan, van de dag waarop deze ter kennis van de klager is gekomen. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2021