Leveringen - 86974-2020

Submission deadline has been amended by:  111034-2020
21/02/2020    S37

Tsjechië-Praag: Uitrusting voor industriële procesregeling

2020/S 037-086974

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Nationaal identificatienummer: 68378271
Postadres: Na Slovance 1999/2
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 182 21
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Václav Kafka
E-mail: kafkav@fzu.cz
Telefoon: +420 266052751
Fax: +420 286890527
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fzu.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Věda a výzkum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PVD deposition system (PVD depoziční zařízení)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38810000 Uitrusting voor industriële procesregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 438 500.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31711421 Magnetrons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/03/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2020