We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 87208-2022

18/02/2022    S35

Romania-București: Petrol

2022/S 035-087208

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SENATUL ROMANIEI
National registration number: 4284070
Postal address: Strada: Calea 13 Septembrie, nr. 1-3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Country: Romania
Contact person: Daniela Vasilache
E-mail: achizitii@senat.ro
Telephone: +40 214142843
Fax: +40 214142844
Internet address(es):
Main address: www.senat.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136968
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Parlament
I.5)Main activity
Other activity: Parlament

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare carburanti auto (benzina si motorina) pe baza de carduri

Reference number: 4284070_2022_PAAP_D1335621 4284070_2022_PAAP_D1335625
II.1.2)Main CPV code
09132000 Petrol
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare carburanti auto (benzina si motorina) pe baza de carduri, in cantitatile specificate in caietul de sarcini

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 855 941.18 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

La statiile alimentare cu carburant (benzina si motorina) ale furnizorului din intreaga tara

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatea totala estimata: 1.518.825 litri (837.375 litri benzina si 681.450 litri motorina).

Cantitatea minima de carburant care ar putea sa fie achizitionata pe durata Acordului-cadru este de 30 litri, iar cea maxima este de 1.518.825 litri.

Cantitatea minima de carburant care ar putea sa fie achizitionata pe durata unui singur contract subsecvent este de 10 litri, iar cea maxima este de 506.275 litri.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 - 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Toti participantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, o declaratie conf art.60/Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local, etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2), art. 167 alin. 2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul ofertanţilor persoane juridice străine, clasate pe primul loc, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească, că nu au datorii restante de plata a impozitelor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara rezidentă, la momentul prezentării documentelor, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante. Documentelor prezentate li se vor alătura traducerile autorizate acestora în limba română. Asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii vor completa propriile DUAE, care vor fi incluse în ofertă şi vor avea în vedere neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tiberiu Horațiu Gorun, Leonard Catalin Cazan,Elena Deaconescu, Liviu-Aurelian Cazan, Luminita Niculescu, Daniela Vasilache, Mihaela Anghel, Ștefan Tascianu, Ioan Stetco, Florin Daniel Radu, Marius Toma, Simidon George Gabriel, Dumitru Gheorghe, Luci Gabriela Burcea, Mircea Alexandru Topa, Anca Viorica Mitroescu, Daniela Carmen Țurcanu, Gina Luminița Voicu

Ofertantii vor completa in DUAE informatiile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Ulterior aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu extras din documentele de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la Registrul Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, in format electronic, din care sa rezulte activitatile ce fac obiectul prezentei achizitii. Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii acestuia (ONRC).

Obiectul acordului-cadru/contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat- dovada furnizării unor produse similare celor ce fac obiectul caietului de sarcini, livrate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii-certificate de conformitate a produselor furnizate, emise de către Registrul Auto Român-Organismul de certificare produse (RAR-OP), potrivit Regulamentului nr. 858/2018 sau de către orice alt organism de certificare independent;

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii- certificare ISO 9001:2015

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu- certificare ISO 14001:2015

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE. Ofertantul aflat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante recomandăr/documente constatatoare din care sa reiasa experiența similara.

completare DUAE

completare DUAE

completare DUAE

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Contractele subsecvente de furnizare vor fi incheiate in lei. Plata produselor se va face în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii fiscale, prin virament, numai în contul furnizorului deschis la Trezorerie.

2. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul care se afla pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, va avea obligatia, conform prevederilor art 132 alin. 2) din HG nr. 395/2016, de a prezenta documentele doveditoare pentru indeplinirea criteriilor de calificare.

3. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, iar Acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

4.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic al Senatului
Postal address: Calea 13 Septembrie nr 1-3, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050711
Country: Romania
Telephone: +40 214142761
Fax: +40 213134626
Internet address: www.senat.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2022